Общинскисъвет самоко в
ИмеОбщинскисъвет самоко в
страница1/12
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер379.59 Kb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh.1826.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1826


По протокол №42/21.04.2011 г. на заседанието си на 21.04.2011 г. Общински съвет–Самоков, по молба вх.№94-00-1403/08.12.2010 г. от Ирина Георгиева Мечева, становище изх.№94-00-1403/07.04.2011 г. на общинска администрация, относно закупуване на 115/1087 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор №15285.8.217, съгласно одобрената кадастрална карта на с.Говедарци, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС и чл.41 ал.1 т.3, ал.2 и ал.3 от Наредба № 4 на ОбС, протокол №58 на ПК по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, след поименно гласуване с 28 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1.Общински съвет-Самоков одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 2681 лв./две хиляди шестстотин осемдесет и един лева/ без ДДС за 115/1087 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 15285.8.217 с площ от 1087/хиляда осемдесет и седем/кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № РД-18-12/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Говедарци.

2.Общински съвет-Самоков дава съгласие за прекратяване на съсобствеността в Поземлен имот с идентификатор № 15285.8.217 с площ от 1087/хиляда осемдесет и седем/кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № РД-18-12/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-114/11.08.2010 г. на Началник на СГКК-Софийска област кадастрална карта на с.Говедарци, идентичен с УПИ-парцел ІV-917 в кв.85 по регулационния план на с.Говедарци чрез продажба на 115/1087 ид.ч. от имота – общинска собственост съгласно АОС № 10333/03.12.2010 г. на съсобствениците Ирина Георгиева Мечева и Антоанета Георгиева Попова при цена 2681 лв./две хиляди шестстотин осемдесет и един лева/ без ДДС.

3.Възлага на Кмета да сключи договор с молителите.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1827


По протокол №42/21.04.2011 г. на заседанието си на 21.04.2011 г. Общински съвет–Самоков, по молба № 94-00-571/29.04.2009г. от н-ците на Любка Иванова Япракова, становище изх.№94-00-571/13.04.2011 г. на общинска администрация, относно закупуване на общински терен предоставен за ползване по реда на §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Червената земя” землище с.Драгушиново, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, протокол №58 на ПК по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, след поименно гласуване с направеното допълнение от г-н Добруджански с 26 гласа „за”, „против” 2 и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 6 844 лв./шест хиляди осемстотин четиридесет и четири лева/ - 7,10 лв./кв.м. без ДДС за придобиване правото на собственост по реда на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ върху Поземлен имот с идентификатор № 23491.8.263 с площ от 964 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при съседи ПИ с идентификатори № 23491.8.262, № 23491.8.271, № 23491.8.313, № 23491.8.259, № 23491.8.375 съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА


/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1828


По протокол №42/21.04.2011 г. на заседанието си на 21.04.2011 г. Общински съвет–Самоков, по молба № 94-00-1595/27.10.2008 г. от Страхил Методиев Димитров, становище изх.№94-00-1595/13.04.2011 г. на общинска администрация, относно закупуване на общински терен предоставен за ползване по реда на §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Червената земя” землище с.Драгушиново, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, протокол №58 на ПК по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, след поименно гласуване с 25 гласа „за”, „против” 2 и „въздържали се” 1


Р Е Ш И:


Общински съвет-Самоков одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 6 156 лв./шест хиляди сто петдесет и шест лева/ - 7,10 лв./кв.м. без ДДС за придобиване правото на собственост по реда на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ върху Поземлен имот с идентификатор № 23491.8.328 с площ от 867 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при съседи ПИ с идентификатори № 23491.8.252, № 23491.8.329, № 23491.8.312, № 23491.8.240, № 23491.8.241 съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Дирекция “Социално подпомагане” – община Самоков, на основание чл. 22, ал. 1 от змсма, протокол на пк по „Здравеопазване и социална...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от и чл. 21,ал. 1,т. 7от от змсма, протокол №1 на пк по «Бюджет и финанси», протокол №1 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков”еоод и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма и чл. 154, ал. 1, т. 2 от тз, протокол №32 от проведено съвместно заседание...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, протокол №5 на пк по “Стопански дейности и екология” съвместно...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”бекастрой”-еад за 2004г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 11 ал. 7, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на здбрб за 2005г и Постановление...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Община Самоков от реализиране на приходи от наеми. Ето защо и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, протокол №63 на пк по „Законност,...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, протокол №12 на „Комисия по бюджет, проекти...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Поради това и на основание чл. 45 ал. 7 и ал. 10 от змсма, протокол №29 на пк по „Устройство на територията”, протокол №37 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Устройство на територията”, протокол №41 на пк по зоррос, протокол №24 на пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом