Програма „Учебни визити" е част от „Хоризонталната програма"
ИмеПрограма „Учебни визити" е част от „Хоризонталната програма"
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер63.85 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://old.hrdc.bg/files/public/Transversal/Study_visits/News/call_BG_2_term.doc
Обща информация


Програма „Учебни визити” е част от „Хоризонталната програма” на Програма „Учене през целия живот”, дейност „Политически развития и иновации”.


Целта на учебните визити е да насърчават и подкрепят политическото развитие и сътрудничество на общоевропейско ниво в контекста на ученето през целия живот.


Програмата обединява програма «Арион» и CEDEFOP учебни визити. Досега 26 800 специалисти в областта на образованието са участвали в учебни визити по програма «Арион» и 11 400 са получили подкрепа за участие в CEDEFOP учебни визити. С обединяването на двете програми в Консолидирана програма «Учебни визити» се осъществява интегриран подход между секторите и формите на общото и професионалното образование и обучение в контекста на ученето през целия живот, чрез включването на различни целеви групи образователни специалисти.


Координиране на програмата:


От януари 2008, в рамките на програмния период 2008-2013, Европейската агенция за професионални развития CEDEFOP, град Солун, ще координира централизирано, с делегирана отговорност от ЕК, Консолидираната програма „Учебни визити” за специалисти и политически отговорни експерти в областта на общото и професионалното образование и обучение.


Контактни данни на Централната административна агенция:


Study visits - Cedefop
(European Centre for the Development of Vocational Training)

Europe 123, GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Postal address:
PO Box 22427, Finikas
GR-55102 Thessaloniki

Team Phone:                (30-2310) 490 154
Team Fax:                    (30-2310) 490 044
Team E-mail:               studyvisits@cedefop.europa.eu

 

Интернет-страница: http://studyvisits.cedefop.europa.eu/


На национално ниво Програмата се координира от Център за развитие на човешките ресурси.


Списък на Агенциите, отговорни за координирането на програмата в национален контекст, може да намерите тук


Покана за кандидатстване

Настоящата покана е първата обща покана в рамките на Консолидираната програма „Учебни визити”.

Поканата се отнася за визити в периода март – юни 2008 г..

По време на пилотния период ще се създадат и тестват нови подходи, процедури, оценъчни форми и други инструменти, с оглед цялостното им въвеждане в първия семестър на следващата академична година - септември 2008 г.


Теми


За целта на пилотната покана, темите и предложените визити в Каталога обединяват визити от каталог „Арион” с визитите в областта на професионалното образование и обучение, както следва:


 Образователните системи и техните ценности
Тема 1 – Представяне на националните образователни системи (общо и професионално образование и обучение)
Тема 2 – Сертифициране и оценяване на учещите

Тема 8 – Мерки за предотвратяване на отпадането от училище

Тема 3 – Преодоляване на неграмотността

Тема 20 – Гарантиране на качеството на образованието и професионалното обучение
Тема 33 - 2008 Европейска година на междукултурния диалог

 

Факторите на образователния процес: ученици, учители, родители

Тема 5 – Интеграция на деца с увреждания

 Тема 6 – Равни възможности за момчета и момичета в образователните системи
Тема 7 – Образование на мигрантите и на ромското население

Тема 10 – Учителската професия, предизвикателствата за учители и обучители
Тема 11 – Ролята на родителите и тяхното участие в училищния живот

Тема 15 – Училищните директори

Тема 17 – Учениците

Тема 18 – Образование за възрастни

Тема 19 – Насилието и защитата на децата

Тема 23 - Инспекторът

 

Образованието и неговите инструменти

Тема 4 – ИКТ в образованието

Тема 25 – Учебни програми

 

Училището и неговата околна среда

Тема 16 – Училището

Тема 9 – Европейски измерения в училището
Тема 13 – Здравно образование

Тема 14 – Екологично образование

 

Професионално образование и обучение

Тема 26 – Притегателност на професионалното образование и обучение

Тема 27 – Ориентиране и консултиране през целия живот

Тема 28 – Ролята на висшето образование в професионалното обучение

Тема 29 – Признаване на формалното, неформалното и самостоятелното учене
Тема 30 – Подпомагане на възрастните работещи да намерят и запазят работа

Тема 31 – Създаване на предприемачески дух сред младите хора

Тема 32 – Ролята на социалните партньори

Тема 34 - Нуждите на хора със слабо развити умения

 

Други мерки

Тема 12 – Преподаване на езици

Тема 24 – Образователна статистика

 

Предложени визити в Каталог март – юни 2008


 

Участници


 Участниците трябва да представляват всички нива и форми на образователните системи (общо и професионално образование и обучение), като чрез позицията, която заемат в системите, следва да играят роля на мултипликатори на придобитото чрез визитата знание.


Участниците трябва да имат отговорни функции на местно, регионално или национално ниво, за да може да популяризират политиките и практиките на другите европейски страни и да съдействат за иновациите и обмена в областта на образователните политики.

 

Професионалният профил на участниците трябва да кореспондира на един от изредените параметри: • представители на местна, регионална, национална власт;

 • директори на образователни институции, центрове по ориентиране, валидиране и акредитиране;

 • ръководители на департаменти, ръководители на методически обединения,

 • обучители на учители;

 • инспектори;

 • Представители на мрежи и асоциации в областта на образованието и обучението

 • Педагогически съветници

 • Съветници в системата на професионалното ориентиране и консултиране

 • Представители на секторите за образователни услуги, бюрата по труда или центрове по ориентиране

 • Ръководители „Човешки ресурси”, Ръководители „Фирмено обучение”

 • Представители на промишлени палати, стопански и занаятчийски камари;

 • Представители на работодателски организации

 • Представители на синдикати

 • Собственици или управители на Малки и средни предприятия

 • Изследователи, научни работници


Изисквания към кандидатите:


 • Целенасочен избор на визити с оглед професионалните и институционалните параметри

 • Добро познаване на националната система във връзка с избраната тема (избраните теми)

 • Добро владеене на работния език на визитата с оглед пълноценното включване в дейностите

 • Да не са получавали финансиране по програмите Арион и CEDEFOP учебни визити в предходните две финансови години, което означава да не са осъществили учебни посещения в рамките на 2005-2006 и 2006-2007 академични години


Финансиране:


Финансирането на одобрените кандидати се осъществява въз основа на средни стойности за всяка една от изпращащите страни. Списък със страните-участнички и разпределението на средствата може да намерите тук


Процедура за кандидатстване


1. Попълва се он-лайн електронен формуляр в интернет – страницата на Агенцията за професионални развития CEDEFOP

2. Формулярът се попълва на работния език на избраните от Каталога визити

 1. До 15 октомври 2007 може да се променя, добавя, редактира, информацията в електронния формуляр.

 2. След попълването на електронния формуляр, 3 копия от финалната му версия трябва да бъдат изпратени в ЦРЧР на адрес:


Център за развитие на човешките ресурси

София 1000

Ул. „Граф Игнатиев” 15, 4 етаж

Програма „Учебни визити”

Срок за кандидатстване към 15 октомври 2007


Важно!: Към формуляра трябва да се приложи копие от документ, удостоверяващ нивото на владеене на работния език на избраните визити.


Срок за изпращане на формулярите и приложенията към тях в ЦРЧР – 15 октомври 2007.


Формулярите се изпращат само по поща. За спазване на датата важи датата на пощенското клеймо.


5. След изпращане на формулярите в ЦРЧР, се осъществява оценка на подадените предложения по следните критерии:


 • Целенасочен избор на визити с оглед професионалните и институционалните параметри кандидата;

 • Мотивация на избора;

 • План за разпространение на резултатите;

 • Добро владеене на работния език на визитата с оглед пълноценното включване в дейностите.


6. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от националната селекция до 12 ноември 2007


7.След одобрението на национално ниво се осъществява консултационен процес, координиран от CEDEFOP, в резултат на който се сформират групите от участници в учебните визити.


8. ЦРЧР ще уведоми одобрените кандидати за резултатите от консултационния процес, свързани с одобрението им за участие в една от посочените във формуляра за кандидатстване визити, след получаване на съответната информация от Централната административна агенция CEDEFOP.

 

За контакти и допълнителна информацияВаня Тивидошева

тел.: 02/91 550 86

e-mail: vtividosheva@hrdc.bg


Атанас Божков

Тел: 02/91 550 42

e-mail: aboshkov@hrdc.bg


Интернет-страница на CEDEFOP, Програма „Учебни визити” http://studyvisits.cedefop.europa.eu


Интернет страница на Европейската Комисия: http://ec.europa.eu

Свързани:

Програма „Учебни визити\" е част от „Хоризонталната програма\" iconСекторна програма „Леонардо да Винчи Покана за участие 2012
Учебни визити” допълва тези четири подпрограми, за да гарантира, че те постигат оптимални резултати, а програмата „Жан Моне“ цели...
Програма „Учебни визити\" е част от „Хоризонталната програма\" iconУчастници в учебни визити втори семестър на 2007-2008

Програма „Учебни визити\" е част от „Хоризонталната програма\" iconРезултати от селекцията за участие в учебни визити 2008 2009 година одобрени кандидати

Програма „Учебни визити\" е част от „Хоризонталната програма\" iconПокана за кандидатстване по програма „Учебни визити Академичната 2012 2013 година Краен срок за подаване на документите 12 октомври 2012 г
Учебната визита е краткосрочно посещение в друга страна участник в програмата „Учене през целия живот”, в рамките на три до пет дни,...
Програма „Учебни визити\" е част от „Хоризонталната програма\" iconПрограма Длъжност
Обучение на преподаватели от висши учебни заведения, относно минималните стандарти за разработване на учебни програми по социална...
Програма „Учебни визити\" е част от „Хоризонталната програма\" iconПокана за предложения за организиране на
Каталога „Учебни визити” на Европейския център за развитие на професионалното обучение (cedefop). Каталогът ще бъде електронно публикуван...
Програма „Учебни визити\" е част от „Хоризонталната програма\" iconПриложение ІІ към Договор за отпускане на финансова подкрепа за участие в учебна визита
Според регулациите на Програмата за учене през целия живот – индивидуална мобилност – учебни визити, црчр отпуска финансиране за...
Програма „Учебни визити\" е част от „Хоризонталната програма\" iconПрограма 1: Сгради и съоръжения Програма 2
Забележка: Програма 10 и Програма 11 не се разработват, тъй като не се изнасят храни извън обекта
Програма „Учебни визити\" е част от „Хоризонталната програма\" iconДО: Доц д-р даниел вълчев
Относно: Присъединяване на България като асоцииран член на Европейската програма astronet, част от ера-нет схемите към 7ма Рамкова...
Програма „Учебни визити\" е част от „Хоризонталната програма\" iconПроект към Фонд "Учебни програми"
Проект към Фонд “Учебни програми” за участие на студенти от бакалавърски програми Англицистика, Германистика, Романистика, Русистика...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом