Общинскисъвет пазарджи к
ИмеОбщинскисъвет пазарджи к
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер38.7 Kb.
ТипРешение
източникhttp://obspazardjik.com/new/t/r168.doc
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е

168

от 19 септември 2012 година, взето с Протокол №11


ОТНОСНО: Oпределяне на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик за периода 2014 – 2020 г. по проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/036 по ОП “Регионално развитие” (2007-2013).

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


1. Определя зони за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик за периода 2014 – 2020 г. и техния обхват, както следва:


ЗОНА СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

ж.к. Младост, Широк център североизток, кв. Ябълките, Петковски квартал, кв. Изток, кв. Махалата и кв. Марица-Болницата.

Тази зона обхваща площ от 305,14 ха и включва население от 36 947 души.

Зоната обхваща територията, заключена между следните граници: ул. Димитър Петков (от бул. Стефан Стамболов до бул. Княгиня Мария Луиза), бул. Княгиня Мария Луиза (от ул. Димитър Петков до ул. Цар Шишман), ул. Цар Шишман (от бул. Княгиня Мария Луиза до бул. Генерал Гурко), бул. Генерал Гурко (от ул. Цар Шишман до бул. Георги Бенковски), бул. Георги Бенковски (от бул. Генерал Гурко до ул. Кочо Честименски), ул. Кочо Честименски до ул. Никифор Попконстантинов), включва територията на ПГ по строителство и архитектура и продължава по ул. Георги Пенев (от ул. Иван Соколов до източната строителна граница на град Пазарджик), границата на зоната продължава по източната строителна граница на града (и включва незастроената част от кв. Ябълките в строителните граници на града, предвидена по ОУП за жилищни нужди) до територията на бившия СОМАТ (без да включва последната), бул. Стефан Стамболов (от северозападния ъгъл на двора на бившия СОМАТ до кръговото кръстовище на ул. Пловдивска), продължава по ул. Пловдивска до ул. Димчо Дебелянов (включвайки в зоната жилищните сгради, разположени южно на ул. Пловдивска), ул. Димчо Дебелянов (от ул. Пловдивска до бул. Стефан Стамболов, включвайки в зоната жилищните сгради, разположени източно на ул. Димчо Дебелянов) и бул. Стефан Стамболов (от ул. Димчо Дебелянов до ул. Димитър Петков).


ЗОНA С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Основна производствена зона

Тази зона обхваща площ от 326,22 ха.

Зоната обхваща територията, заключена между следните граници: на изток – бул. Царица Йоанна (от ул. Бойко Войвода до пресечката с Пещерско шосе), Пещерско шосе (от бул. Царица Йоанна до жп линия София – Пловдив), обхваща територията на и около „Топливо” в строителните граници на града, продължава по жп линия София – Пловдив до източната строителна граница на Пазарджик, границата продължава по източната строителна граница на града (от жп линия София – Пловдив до река Марица), река Марица до „Зоната на здравето” (без да обхваща последната), продължава по ул. Доктор Никола Ламбрев (от пресечката с ул. Мильо Войвода до ул. Атанас Бабата) и ул. Атанас Бабата (от ул. Доктор Никола Ламбрев до бул. Царица Йоанна, вкл. територията на незавършен мост на река Марица, източно от остров «Свобода»).


ЗОНA НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ

кв. Център (Централна градска част), кв. Вароша, кв. Казармата и кв. Моста Марица

Тази зона обхваща площ от 122,83 ха и включва население от 6 457 души.

Зоната обхваща територията, заключена между следните граници: ул. Драва (от западната строителна граници на града до бул. Княгиня Мария Луиза), бул. Царица Йоанна (от ул. Драва до ул. Бойко Войвода), ул. Атанас Бабата (от най-западната ѝ част до ул. Доктор Никола Ламбрев), ул. Доктор Никола Ламбрев (от ул. Атанас Бабата до ул. Мильо Войвода и включва територията на „Зоната на здравето”), продължава в западна посока по брега на река Марица до моста Марица, по брега на река Марица в източна посока до ул. Димитър Петков, по ул. Димитър Петков (между бул. Стефан Стамболов до бул. Княгиня Мария Луиза), бул. Княгиня Мария Луиза (от ул. Димитър Петков до ул. Цар Шишман), ул. Цар Шишман (от бул. Княгиня Мария Луиза до бул. Генерал Гурко), бул. Генерал Гурко (от ул. Цар Шишман до бул. Георги Бенковски), ул. Хан Крум (от бул. Георги Бенковски до ул. Екзарх Йосиф), ул. Екзарх Йосиф (от ул. Хан Крум до ул. Константин Величков), ул. Константин Величков (от ул. Екзарх Йосиф до бул. Цар Освободител), бул. Цар Освободител (от ул. Константин Величков до ул. Любен Боянов), ул. Любен Боянов (от бул. Цар Освободител до западната строителна граница на Пазарджик), по западната строителна граница на града в южна посока до коритото на река Марица, продължава на изток по северния бряг на река Марица до моста Марица и по южния бряг на реката достига отново западната строителна граница и следва последната до ул. Драва.

2. Определените зони за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик за периода 2014 – 2020 г. и техният обхват няма да бъдат променяни за период, не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

35

35

0

0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик


Свързани:

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Упи V – търговия и услуги, в кв. 322 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” №18, с предназначение – за здравна дейност
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Прекратяване на търговско дружество със 100% общинско имущество “Радио Пазарджик” еоод
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Удължаване на първоначално определения срок по договор за концесия рег. №360 от 11. 07. 2002 г с 10 (десет) години
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 83 от “Наредба за реда...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
С във връзка с чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права,...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №7511 от 31. 05. 2011 г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №4572 от 31. 03. 2011г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение №007...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом