Общински съвет – свищов




ИмеОбщински съвет – свищов
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер13.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svishtov.bg/images/decisions/decisions_152679791.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ


ПРЕПИС!

До……………………………………


Р Е Ш Е Н И Е


139


от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.03.2012 г., Прот. № 11


ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Атанас Йорданов Атанасов


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка със заявление-декларация с Вх. № 332/12.03.2012 г. от Атанас Йорданов Атанасов, Общински съвет – Свищов,

Р Е Ш И:



Одобрява отпускането на еднократна парична помощ в размер на 100 (сто) лева от Общинска дейност 122 “Общинска администрация”, § 4214 “Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” на Атанас Йорданов Атанасов с ЕГН 5505041442, с постоянен адрес с. Овча могила, ул. „Възраждане” № 9, необходими за придружаване на дъщеря му Ваня Атанасова Йорданова в Детската специализирана белодробна болница "Царица Йоанна"  в гр. Трявна. Средствата да бъдат отчетени с разходооправдателни документи.

Мотиви: Средствата се отпускат поради влошено общо здравословно състояние на детето. Семейството не разполага с достатъчно средства за лечението му.


В гласуването участват 22 общински съветници.

Гласували “За” – 22, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ …


/Светлана Георгиева/
Вярно при ОбС: …………………

/Л. Миронова/

Свързани:

Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Решение №1047 от 28. 10. 2010 г., Прот....
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и във връзка с чл. 25, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и чл. 7, ал. 4 от Правилника...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 1, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане със собствеността в Община...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
МА), във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (зос), чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом