Протоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г
ИмеПротоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер43.69 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.hayredin.com/pic/protokol_1_05_02_2010.doc
П Р О Т О К О Л    № 1 / 05.02.2010 Г.

Днес, 05.02.2010 г. от 10,00 ч. в Заседателната зала на община Хайредин, на основание Заповед № 41/26.01.2010 г. на Кмета на община Хайредин се проведе Учредително заседание на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/.
На заседанието присъстваха:
1. Радослав Стойков -  Кмет на Община Хайредин и  Председател на МКБППМН
2. Ирина Цонова – ст. специалист “Хуманитарно дейности” в община Хайредин и секретар на МКБППМН
3. Асен Чангалов – гл. експерт “АПО и ГРАО” в община Хайредин - член
4. Марин Кривачков – инспектор ДПС гр.Козлодуй - член
5. Севдалин Найденов – ПИ при РУ на МВР гр.Козлодуй - член
6. Цецка Петрова – социален работник, отдел “Закрила на детето” при община Хайредин - член
7. Валери Крумов – Кмет на кметство – с.Михайлово - член
8. Атанас Атанасов – Кмет на кметство – с.Манастирище - член
9. Иван  Бешировски – Кмет на кметство – с.Рогозен - член
10. Галя Панчева – директор на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – с.Рогозен - член
11. Цветанка Студенобушка – директор на ОУ “Горан Червеняшки” – с.Михайлово - член
12. Вяра Каменова – обществен възпитател - с.Хайредин - член
13. Елена Йончева – обществен възпитател - с.Михайлово - член
14. Гора Нинова – обществен възпитател - с.Манастирище - член
15. Албена Мильовска – обществен възпитател - с.Рогозен - член

Госпожа Цонова, докладва, че присъстват 15 членове от общо 17 и обяви дневният ред на заседанието:
1.Актуализиране състава на МК и допълване състава на помощния орган – обществени възпитатели.
2.Оптимизиране дейността на МК чрез помощни органи.
3. Приемане план за работата на МК, правила и мерки.
Дневният ред беше предложен за разглеждане и гласуване. След което бе приет с 15 гласа “ЗА”.

 Госпожа Цонова  даде думата на г-н Радослав Стойков да открие заседанието.
Г-н Стойков сподели, че дейността на Местната комисия е най – важна в общността. Работата на Местната комисия не трябва да се състои в това да се обяснява, а да има срещи с децата, техните родители и учители. Жалко е, че в общината има много малко млади хора. Трябва заедно с кметовете по населени места, обществени възпитатели, полиция, социални работници да се помага  за израстването на  младите хора. Не трябва да се задават въпроси един на друг. Всеки един в комисията трябва да има постоянна връзка. Да се знаят кои са рисковите деца, колко са и къде живият. Кметовете трябва да знаят всяко едно дете, което е в риск. Обществото като цяло трябва да бъде ангажирано.

По точка 1 от дневния ред Актуализиране състава на Местната комисия и допълване състава на помощния орган – обществени възпитатели.  
Не бяха направени изменения и допълнения на Местната комисия и обществените възпитатели.
По точка 2 от дневния ред Оптимизиране дейността на Местната комисия чрез помощни органи.
Местната комисия предложи  Бюро от своя състав, в който да бъдат включени: Радослав Стойков, Ирина Цонова и Асен Чангалов.
Съставът на Бюрото се предложи на гласуване и се прие с 15 гласа “ЗА”.
Кметът е на мнение, че когато има проблем с определено дете, нека да не се събират не само бюрото, но и полиция, закрила на детето, кметовете на съответното населено място.
Госпожа Цонова каза, че е необходимо да се създадат Местни комисии към кметствата, с председател кмет на съответното населено място и членове – директори, социални работници, обществени възпитатели, полиция, лекари, общественост. Това много важен помощен орган. Кметовете по населените места добре познават децата, родителите и техните близка. Резултатите ще бъдат много по – добри. Заедно ще се отработват нещата. Но най – добре това всеки един кмет ще си реши на място кой ще влезе в местната комисия.
Госпожа Студенобушка предложи в състава на МК по места да влязат не само обществените възпитатели, но и здравните медиатори и председателят на училищното настоятелство.  
Господин Стойков допълни, че здравните медиатори трябва да преминат курс на обучение. Те са  най – близко до рисковите деца и най – добре ги познава.
След като се разгледа предложението, беше предложено на гласуване. Прие се с 15 гласа “ЗА”.
Госпожа Цонова предложи оптимизиране дейността на Училищните комисии, чрез методическа помощ и контрол на дейността на училищните комисии при изготвяне на годишни планове, осъществявани дейности и водене на задължителна документация да стане през месец март.
Предложението се обсъди и беше предложено на гласуване. Прие се с 15 гласа “ЗА”.
 Следващото предложение, което се предложи на гласуване бе учредяване на клуб на обществения възпитател. Неговата целта е да има обучение, обмяна на положителен опит и да се работи в екип.
Предложението се обсъди и беше предложено на гласуване. Прие се с 15 гласа “ЗА”.
Госпожа Цонова предложи решение за изграждане на Консултативен кабинет. В общината има липса на квалифицирани кадри и родители, които не разбират своите деца. В тази връзка Централната комисия на Министерски съвет предлага помощ чрез клинични психолози. Трябва да се знаят кои са децата в риск. Ще има срещи не само с въпросните деца, но и с техните родители и близки. За целта трябва да се направи докладна до общинския съвет за изграждане на Консултативен кабинет и да се потвърди заявката.
След като се разгледа предложението и се предложи на  гласуване, се прие с 15 гласа “ЗА”.
По т. 3 от дневния ред Приемане план за работата на МК, правила и мерки.
Обсъди се Плана за дейността на Местната комисия за 2010 г. Основните цели на Плана през годината са:

  • Утвърждаване авторитета и организационно укрепване на местната комисия и нейните помощни органи в община Хайредин;

  • Поддържане и актуализиране на базата данни за рискови условия и предпоставки за разгръщане на противообществено и девиантно поведение сред подрастващите;

  • Насочване вниманието на общността към ранната превенция и спазване на Конвенцията на ООН за правата на детето, иницииране и организационно подпомагане на социално-превантивни дейности, координиране дейността на различни институции и организации, съпричастни към проблемите на децата в риск;

  • Развиване на компетенции и специфични умения за работа с деца в риск на членовете на местната комисия, обществените възпитатели и други ангажирани лица в дейности, свързани с грижа за децата;

  • Работа с родители;

  • Контролна дейност.

Основните дейности на плана са подчинени на основните цели в него.
След като се обсъди Плана за работата на местната комисия се подложи на гласуване.  Плана се прие с 15 гласа “ЗА”.
Разгледаха се правилата и мерките, които включваха:

  • списване на интернет страница на Местната комисия на официалният сайт на Община Хайредин.

  • насрочване на ІІ-заседание 22 – 26 март 2010 за приемане Програма за работа на Местната комисия за периода 2010 – 2011 г.

  • Местните комисии към кметствата до 12.02.2010 г. д предадат Заповед, План и Протокол от своите учредителни  заседания.

Правилата и мерките бяха предложени на гласуване и приети с 15 гласа “ЗА”.

 

            С това дневният ред беше изчерпан и заседанието закрито.

 

 

05.02.2010 г.                                                                          Протоколчик:...........................
с.Хайредин                                                                                                    /Д.Захариева/

 

Свързани:

Протоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г iconПротоко л
Чнд №317/2010 г за 30. 06. 2010 г от 10: 00 ч на Тетевенски рс и предложение от Районна прокуратура Тетевен за групиране на присъди...
Протоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г iconПротоко л
Е- изпълнителски персонал” в Затвора гр. Пазарджик днес 28. 04. 2010 година конкурсната комисия назначена със заповед № лс – 04-181...
Протоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г iconПротоко л
Е- изпълнителски персонал” в Затвора гр. Пазарджик днес 19. 04. 2010 година конкурсната комисия назначена със заповед № лс – 04-181...
Протоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г iconПротоко л
От проведения подбор на колективите от област Сливен за участие в Националния събор в Копривщица 2010, състоял се на 05. 06. 2010...
Протоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г iconПротоко л година 2010 гр. София
Сложи за разглеждане докладваното от съдията петков наказателно дело от общ характер №993 по описа за 2010 година
Протоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г iconПротоко л
Министъра на правосъдието за обявяване на конкурс за заемане на 4 /четири / щ бр за длъжността”Надзирател” категория „Е” – полицай...
Протоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г iconПротоко л
Е” – полицай в Затвора гр. Пазарджик и 7/ седем/ щ бр в Затворническо общежитие „Средна гора” към Затвора –Пазарджик, днес 06. 04....
Протоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г iconПротоко л
От редовно заседание на Общински съвет гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година
Протоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г iconПротоко л
От редовно заседание на Общински съвет гр. Разлог, проведено на 25. 03. 2010 година
Протоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г iconПротоко л
От редовно заседание на Общински съвет гр. Разлог, проведено на 23. 09. 2010 година
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом