"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение", с
Име"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение", с
Катя Николаева Петрова
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер34.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rdsc.md.government.bg/BG/Activities/Doktoranti/ANachev_STANOVISHE-KATJA-PETROVA.docВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”


С Т А Н О В И Щ Е
от професор д.т.н. Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, домашен адрес: гр. София, бул.” Мария Луиза № 67”, вх. “Б”, тел. 983 96 81, GSM 0888/49 87 02.Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” по научната специалност 01.01.12 „Информатика” на тема “Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение”, с автор Катя Николаева Петрова.


София

2011


  1. Документи по дисертацията

За изготвяне на становище на дисертацията на мен са ми представени:

2.1. Ръкопис на дисертационен труд на тема: “Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение”.

2.2. Автореферат съпътстващ дисертация ръкопис.

  1. Кратка оценка на представената ми документация


Представената ми документация е достатъчна по обем и съдържание за изясняване на научния облик на Катя Николаева Петрова, както и на научните, научноприложните и приложни резултати, отразени в дисертационния ръкопис.

Автентичността на представената ми документация не предизвиква съмнения.

  1. Актуалност на дисертационния труд


Докторантът формулира основната цел на дисертационното изследване като: „Създаване на подходи за ефективно преобразуване на информацията със специално предназначение и управление на риска с оглед на нейното запазване и минимизиране на грешките при възникване на рискови събития”.

Това е актуално направление за дисертационно изследване, което обхваща създаването на ефективни методи за структуриране и преобразуване на информацията, с оглед на избягване на грешки, които могат да възникнат за времето на жизнения и цикъл.

  1. Компетентност на докторанта в научната област


Запознаването ми с ръкописа на дисертационния труд, автореферата към него и публикациите на Катя Николаева Петрова ми дава основание да считам, че докторантът е компетентен в областта на дисертационното изследване.

  1. Аналитична характеристика на дисертационния труд


Дисертационният труд той носи теоритикоприложен характер, което се определя от поставената цел и решените задачи за постигане на тази цел. Използването на математически методи в изследването, техния характер и постигнатите с тяхна помощ резултати затвърдяват представата за завършеност на научното търсене, определено от темата на дисертационното изследване.
  1. Научноприложни и приложни приноси


Получените в дисертационното изследване резултати определям като научноприложни и приложни. За получени научноприложни резултати приемам:

1. Разработен е функционален модел на етапи на жизнения цикъл на информацията с DoDaF.

2. Разработен е модел за минимизиране на възможността от възникване на грешка в резултат на настъпване на рискови събития при базите и/или хранилищата на информация.

3. Предложен е алгоритъм за синтез на многомерни структури от данни.

4. Разработени са хибридни модели с използване на невронни мрежи и клъстарен анализ, които позволяват прогнозиране на информацията. Извършен е анализ на ефективността на тези модели.

Приложните приноси се съдържат в получените резултати, които показват приложимостта и съдържателността им за решаване на практически задачи, в пълния обем на ръкописа.


IX. Бележки на рецензента по ръкописа

Използването от автора на термини, буквално пренесени от английски език не обогатява стила на изложеннието.


X. Относно публикациите на докторанта

Приемам публикационната дейност на докторанта за добра.


XI. Изводи от бележките

Посочените забележки са пропуски, а не слабости и те в никакъв случай не поставят под съмнение подхода в дисертацията, използвания инструментариум, неговото прилагане, интерпретацията на получените резултати и тяхното приложение.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


На основание на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане и като взем под внимание казаното в пълния обем на настоящото становище, ще гласувам положително за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на Катя Николаева Петрова.

ПРОФЕСОР Д. Т. Н. АТАНАС НАЧЕВСвързани:

\"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение\", с iconВоенна академия
Изследване на съвременните методи за сбор, класифициране и разпределение на информация със специално предназначение”
\"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение\", с iconВоенна академия
Изследване на съвременните методи за сбор, класифициране и разпределение на информация със специално предназначение”
\"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение\", с iconВоенна академия
Изследване на съвременните методи за сбор, класифициране и разпределение на информация със специално предназначение”
\"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение\", с iconКонспект по очни болести
Очен травматизъм. Класификация, методи на изследване и клиника. Общи принципи на лечение
\"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение\", с iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „машинни, елементи материалознание и химия " конспек т по учебната
Методи за проектиране използвани в съвременните cad системи. Транслиране на информацията
\"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение\", с iconИзследване на логистиката
Подобно на информацията по интернет стоките кръстосват целия свят с все по-голяма ефективност. Пол Маркили обаче е забелязал, че...
\"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение\", с iconСтруктура на информационно- изчислителни мрежи
Съвременните изчислителни мрежи предлагат на потребителите широк набор от услуги, т е предлагат широки възможности за изграждане...
\"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение\", с iconКлимент Охридски" Катедра Класическа филология "
Ал. Блок символизъм. Това е и изследване успоредяващо диалектиката на Клеопатра като персонаж със схващаните като типични нейни черти...
\"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение\", с icon1 Компютърна обработка на информацията особености и функционален модел. Развитие на средствата за компютърна обработка на информацията. Класификация на компютърните системи за обработка на информацията
Компютърна обработка на информацията особености и функционален модел. Развитие на средствата за компютърна обработка на информацията....
\"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение\", с iconНаредба за изискванията към храните със специално предназначение
Обнародване: дв, бр. 107 от 15 ноември 2002 г.; в сила от 1 април 2004 г.; Постановление №249 на Министерския съвет от 2002 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом