Правно-организационна форма на участника
ИмеПравно-организационна форма на участника
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер39.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://nsbalhz.bg/orders/20120614/STR_Obrazec 4_cenovo predlojenie.doc
Образец № 4


Наименование на участника:
Правно-организационна форма на участника:


(търговското дружество или обединения или друга правна форма)

Седалище по регистрация:
ЕИК / Булстат:
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Електронен адрес:
Лице за контакти:

ДО

СБАЛХЗ” ЕАД

УЛ. „ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ” № 6

ГР. СОФИЯ


предлагана цена


Наименование на поръчката:

„Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на „СБАЛХЗ” ЕАД”

Уважаеми господа,


След запознаване с всички изисквания на възложителя и документацията за участие в процедурата, от името и за сметка на представлявания от мен участник предлагам да изпълня поръчката при посочените по-долу финансови условия.


І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й


За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на възложителя, общата сума на единичните цени на видовете работи посочени в Техническото задание на възложителя – Образец № 4.1 възлиза на:


Сума на единични цени на видовете работи посочени в Техническото задание :


_________________ лева без ДДС


Словом: ________________________________________________________


посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС


Предложената цена е в лева и включва всички разходи за изпълнение видовете работи, посочени в Техническото задание на Възложителя - Образец № 4.1;


Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на Възложителя;


Единичните цени на видовете работи са посочени в остойностеното Техническо задание - Образец № 4.1;


При откриване на несъответствие между предложените единични цени и общата стойност, валидни ще бъдат единичните цени. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще приведа общата стойност в съответствие с единичните цени.


ІІ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ:


При формиране на единичните цени за отделните видове строителни и монтажни работи сме използвали следните ценови показатели:


Средна часова ставка
лв./час

Допълнителни разходи върху труд
%

Допълнителни разходи върху механизация
%

Доставно-складови разходи
%

Печалба
%


Единичните цени на отделите видове строителни и монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР - УСН, ТНС или СЕК, въз основа на софтуерни продукти „Building manager”, „Строител”, “Гауди” или др.


Горепосочените показатели за ценообразуване на строителните и монтажни работи остават непроменени до изпълнение на задълженията ни по този договор и ще бъдат прилагани и за видове работи невключени в Образец № 4.1 към Предлаганата цена.


Преди сключването на договор за обществена поръчка ще учредя в полза на възложителя гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 2% от стойността му.


Приложение:

  1. Остойностено Техническо задание - Образец № 4.1Правно обвързващ подпис:


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________


Подпис на упълномощеното лице


__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________ЗАБЕЛЕЖКА:

Този документ и приложенията към него задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” и се поставя в плика с офертата.


Свързани:

Правно-организационна форма на участника iconПравно организационна форма на участника
След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверяваме и потвърждаваме, чe представлявания...
Правно-организационна форма на участника iconВидове дружества с ограничена отговорност
България се ориентира към тази правно-организационна форма на търговска дейност (1)
Правно-организационна форма на участника iconКонспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида
За семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт” редовна форма на обучение
Правно-организационна форма на участника iconЗа нас "П. С. Еро" еоод
П. С. Еро” еоод е юридическо лице по смисъла на Търговския закон, учредено с правно-организационна форма – еднолично дружество с...
Правно-организационна форма на участника iconПрофесионалнагимназияпоикономик а " алекоконстантинов " утвърдил: директор
Правно-организационна форма на фирмата. Създаване, предмет на дейност, седалище и органи на управление. Регистрация на фирмата. Основни...
Правно-организационна форма на участника iconДоклад за дейността на
Организационна форма
Правно-организационна форма на участника iconДоклад за дейността на
Организационна форма
Правно-организационна форма на участника iconПета тема организационна култура
Етика Организационна култура З. Организационна култура, стратегия и политика Екологични политики
Правно-организационна форма на участника iconАнкета Участника (Форма №4) 22
По symantec, Red Hat, Quest Software и Radmin для ОАО «мтс» (03-12-1/2048с, м 01-1/1330с)
Правно-организационна форма на участника iconПравославното манастирско културно пространство и фолклорът
С разпространяването на монашеството в Сирия и Палестина е създадена и трета организационна форма – необщежителните манастири. Първият...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом