Документаци я
ИмеДокументаци я
страница1/5
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер0.83 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/ministry/Documentacia-prevodi_noemvri 2011 final.doc
  1   2   3   4   5


....................
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Извършване на ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”


Забележка: Документацията за участие може да бъде намерена на интернет адреса на Министерство на труда и социалната политика: www.mlsp.government.bg

До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането. Разяснението се публикува на интернет страницата на МТСП и се прилага и към документацията.


София, 2011 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:


I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й.

IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ А. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ Б. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ В. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ Г. ГАРАНЦИИ


VI. УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ А. ПОДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ

РАЗДЕЛ Б. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ В. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ Г. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Образци на приложения.

Приложение № 1 – Оферта (образец)

Приложение № 2 – Списък на документите, съдържащи се в офертата (образец)

Приложение № 3 – Административни сведения (образец)

Приложение № 4 – Предложение за изпълнение на поръчката (образец)

Приложение № 5 – Предлагана цена (образец)

Приложение № 6 – Банкова гаранция за участие (образец)

Приложение № 7 – Банкова гаранция за изпълнение (образец)

Приложение № 8, 9 и10– Декларация по чл.47от ЗОП (образци)

Приложение № 11 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Приложение № 12 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец)

Приложение № 13 – Декларация, съдържаща списък на основните договори за поръчки в тази област, изпълнени от участника през последните три години (образец)

Приложение № 14- Справка – информация за годишния оборот (доход).

Приложение № 15- Декларация за неразгласяване на информация.

Приложение № 16- Проект на договор


IІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й.


Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика. Предметът на обществената поръчка включва писмени и устни преводи на и от всички официални езици на Европейския съюз и други езици, включително симултантни и консекутивни преводи на материали и документи с тематика:

- финансови инструменти на ЕС и други международни донори,

- в областта на социалните дейности, пазар на труда, социално партньорство;

- финансови рамки;

- нормативни документи- вътрешни и международни;

- други от компетенциите на МТСП.


1. Обем и прогнозна стойност на обществената поръчка

1.1. В срока на договора за изпълнение на поръчката броят на извършваните преводи ще съответства на реалните нужди на възложителя - Министерство на труда и социалната политика.

1.2. Максималната прогнозна стойност на поръчката е 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС.


2. Срок за изпълнение на поръчката:

Една година, считано от датата на подписване на договора или до изразходване на сумата по договора посочена в т.1.2 от този раздел.


3. Място на изпълнение на поръчката:

Преводите и придружаващите ги документи, а също фактури и други документи, свързани с изпълнението на поръчката се доставят в административната сграда на Министерството на труда и социалната политика на адрес: гр. София, 1051, ул. Триадица № 2, или по електронен път на e-mail адрес посочен в заявката на Възложителя.

Приемане и предаване на материалите за и от превод “на място” – в сградата на МТСП и при “повикване”.

Предвижда се и възможност за подаване на заявка и получаване на готовите преводи освен на хартиен носител и в електронен формат (посредством запис върху магнитен носител, компакт диск или чрез е-mail (електронна поща), както и възможност за приемане на заявки в извън работно време по факс и е-mail (eлектронна поща).

4. Начин на плащане:

Ежемесечно, с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя; Възложителят превежда сумата по банков път до 15 число на всеки месец, след представяне на фактура-оригинал и месечен отчет за извършената работа за предходния месец, придружен от копия на двустранно подписани констативни протоколи.

5. Други условия:

5.1. От изпълнителя се очаква да осигури необходимото оборудване, персонал и организация на работата, за да обезпечат качествено изпълнение на дейностите по поръчката.

5.2. От страна на Изпълнителя е необходимо да бъде осигурен непрекъснат контакт с отговорник по дейностите, който при нужда да може да реагира своевременно.


IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


Писменият превод ще се изразява в извършване на превод на официални и други документи. Преводът ще се извършва от чужд език на български, както и от български на чужд език, и следва да бъде предоставен както на хартиен носител, така и в електронен формат. Устният превод ще се извършва при различни мероприятия в които участват министърът на труда и социалната политика, членовете на политическия кабинет, представители на администрацията, както и при мероприятия, организирани от министерството. Преводите ще бъдат от и на следните групи:

1. основни езици: английски, френски, немски, испански, италиански и руски;

2. други езици: (португалски, гръцки, турски, унгарски, румънски, полски,

словашки, словенски, чешки, сръбски, хърватски, македонски, украински, молдовски);

3. редки езици: (норвежки, датски, шведски, фламандски, албански, арабски, иврит, китайски, фински, латвийски, хинди, японски и корейски).

Допълнителни условия за изпълнение на поръчката:

- участниците да осигурят възможност за приемане на заявки и изпълнението им, при извънредни обстоятелства, в извънработно време, както и в почивни и празнични дни;

- възможности за извършване на експресни писмени преводи (до 24 часа) по всяко време на работната седмица, както и възможности за извършване на експресни устни (симултанни и консекутивни) преводи по всяко време на седмицата (минимален срок за заявяване на устен превод до 8 (осем) астрономически часа от получаване на заявката);

- възможности за нанасяне на експресни и за своя сметка корекции на текстове, преведени от Изпълнителя, по качеството на които Възложителят има основателни забележки;

- преводи на документи и в табличен вид, изключителна точност при превод и прецизност при изписването на наименованията на различни организации, които вече са се наложили, както и на друга, от компетентностите на дейност на МТСП, лексика и терминология;

- при консекутивни и симултанни преводи, преводачите да са със специална подготовка и да знаят съответната терминология както на български, така и на съответния чужд език; строго спазване на посочените в писмената заявка срокове за изпълнение на дадена поръчка ;

- приемане и предаване на материалите за и от превод “на място” – в сградата на МТСП и при “повикване”.

- възможност за подаване на заявка и получаване на готовите преводите освен на хартиен носител и в електронен формат (посредством запис върху магнитен носител, компакт диск или чрез е-mail (електронна поща), както и възможност за приемане на заявки в извън работно време по факс и еmail (eлектронна поща).

- в цената се включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително: набор на текст на български и на чужд език, компютърна текстообработка на превода и представянето му на хартиен носител и/или в електронен формат (DOC, EXL, PDF) посредством запис върху магнитен носител, компакт диск или чрез е-mail.

- гарантиране от страна на Изпълнителя неразгласяването на поверителната информация, станала му известна при извършване на преводите.

- всеки превод на документ да се предава от Изпълнителя на определеното от Възложителя лице със съпроводително писмо, съдържащо съответните за това реквизити (номер, дата, идентификационни данни за изпълнителя); писмото да съдържа също и точно описание на представяния превод – номер на преписката, дата на предоставянето му за превод, брой предоставени за превод страници, брой предавани страници превод, цена на страница, обща цена, вид поръчка (обикновена или експресна).

В случай на необходимост изпълнителят следва да осигури и легализация на документи в консулски отдел на Министерство на външните работи, както и превод на специализирани документи, изискващи разрешение за достъп до квалифицирана информация.


V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


РАЗДЕЛ А. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


1. Участник в настоящата процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, в случай че е посочено водещо юридическо лице. Всеки от участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от законните си представители или от лица, изрично упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено пълномощно.

2. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява участник, който е:

2.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2.2. обявен в несъстоятелност;

2.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

2.4. Изискванията по т.2.1 – 2.3. се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, а в случай, че членове са юридически лица, се прилагат както следва:

а) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество - за лицата по чл. 235, ал. 1 и 2 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

е) във всички останали случаи, вкл. за чуждестранни юридически лица – за лицата, които представляват кандидата или участника.

ж) в случаите по букви а) до е) – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 ЗОП.

3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който:

3.1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

3.2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3.3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

3.4. Изискванията по т.3.2 – 3.3. се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, а в случай, че членове са юридически лица, се прилагат както следва:

а) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество - за лицата по чл. 235, ал. 1 и 2 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

е) във всички останали случаи, вкл. чуждестранни юридически лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.

ж) в случаите от а. до е. – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 ЗОП

4. В процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват кандидати или участници:

4.1. при които лицата по смисъла на чл.47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

4.2. който е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4.3. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

5. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по т. 2.1 – 2.3. или 3.1 - 3.3.

6. Отстранява се от участие участник:

6.1. който е представил оферта, която е непълна или е в несъответствие с обявените условия и изисквания в настоящата документация за участие;

6.2. който е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник;

6.3. който не е спазил изискването предлаганата цена да се представи в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.
  1   2   3   4   5

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Документаци я iconДокументаци я
За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем а зоп чрез публична покана
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом