До общински съвет град елхово докладназаписк а
ИмеДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер27.66 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2011/06/q12.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ЕЛХОВО


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А


от Пепа Петрова Кючукова – заместник кмет на община Елхово


ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот

частна общинска собственост, находящ се в

гр.Елхово ул.”Търговска”№5 с площ от 19,20кв.м за офис на ПП АТАКА.


Уважаеми дами и господа общински съветници,


В община Елхово е постъпило искане вх.№И-01-6/10.06.2011г. от Волен Николов Сидеров – председател на ПП Атака с което се иска общински имот за офис на партията, представляващ: стая с площ от 19,20кв.м в трети етаж на масивна сграда съставляваща ПИ №1772, находяща се в УПИ VІ – за младежки дом и ателие в кв. 118 по регулационния план с идентификатор 27382.500.1772.1 по кадастралната карта на гр.Елхово при граници на имота: на изток – ул.”Търговска”; на запад - ПИ V – за жилищно строителство; на север ПИ №571, отреден за УПИ ІІІ-за жил. строителство и магазини и на юг – ПИ №559, отреден за УПИ ІV- за жил. строителство, магазини и трафопост.

Имотът е актуван с АОС №848/22.03.2004г.

Партия „Атака” е парламентарно представена в 41–то Народно събрание съгласно решение №НС-222/07.07.2009г. на Централната избирателна комисия.

На основание чл.31, ал.1 и ал.3 от Закона за политическите партии – ал.1 – държавата и общините предоставят под наем на политическите партии, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава, помещения за осъществяване на тяхната дейност; ал.3 – предоставянето на помещения на политически партии се извършва съгласно Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.

На основание чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост – отдаването под наем на имоти по ал.1 за нуждите на общинските ръководства на политически партии, отговарящи на условията предвидени в Закона за политическите партии, се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл.8, ал.2. Размерът на наема се определя при условията на Закона за политическите партии.

Съгласно чл.19, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество – отдаването под наем на свободните не жилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията предвидени в Закона за политическите партии, се извършва със заповед на кмета на общината без публичен търг, след решение на Общински съвет. Въз основа на заповедта се сключва договор за наем от кмета на общината или упълномощено от него лице за срок до обявяване на резултатите от следващите парламентарни избори. Размерът на наема се определя при условията на Закона за политическите партии.

Имайки в предвид изложеното в докладната, предлагам Общински съвет – Елхово на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА да вземе следните


Р Е Ш Е Н И Я:


1.На основание чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на имот частна общинска собственост, представляваващ: стая с площ от 19.20кв.м в трети етаж на масивна сграда съставляваща ПИ №1772, находяща се в УПИ VІ – за младежки дом и ателие в кв. 118 по регулационния план с идентификатор 27382.500.1772.1 по кадастралната карта на гр.Елхово при граници на имота: на изток – ул.”Търговска”; на запад - ПИ V – за жилищно строителство; на север ПИ №571, отреден за УПИ ІІІ-за жил. строителство и магазини и на юг – ПИ №559, отреден за УПИ ІV- за жил. строителство, магазини и трафопост за срок до обявяване на резултатите от следващите парламентарни избори на партия Атака с месечен наем, определен на основание чл.32, ал.1 от Закона за политическите партии.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.


ПЕПА КЮЧУКОВА

Заместник кмет на община Елхово

Свързани:

До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В община Елхово е постъпило заявление с вх.№53-03-213/12. 10. 2012г от Мария Ангелова Никова – председател на ус на сдружение „Местна...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №334/07 за ползване под наем на язовир – имот №000308 с площ 17,508дка в землището на с. Гранитово,...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №345/07 за ползване под наем на водоем – имот №000071 с площ 4,440дка в землището на с. Вълча Поляна,...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В общината е постъпило искане от Ловно Рибарско Дружество гр. Елхово с вх.№63-00-4/14. 08. 2012г за ползване под наем на част от...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В община Елхово са постъпили заявления с вх.№93-з-56/12. 01. 2012г и №94-01-386/03. 04. 2012г от граждани, които искат да ползват...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №295/07 със Станимир Ангелов Петков за ползване под наем на язовир с площ 20,817дка в землището...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В общината е постъпило искане с вх.№63-00-4/14. 08. 2012г от Ловно Рибарско Дружество гр. Елхово, което заявява желанието си да ползва...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово е сключила договор №309/05 от 16. 08. 2005г с „Маргарита”еоод за предоставяне под наем на язовир – имот №000133 с площ...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Относно: Предложение за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово
Относно : Обявяване на недвижими имоти публична общинска собственост, находящи се в град Елхово, улица ”Ал. Стамболийски” в частна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом