Декларация за обстоятелствата по чл
ИмеДекларация за обстоятелствата по чл
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер14.54 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ipa-cbc-007.eu/upload/docs/Declaration.docxДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 2 и чл. 6, ал. 2 от Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г.


Долуподписаният/-ата ___________________________________________________________________________, (собствено, бащино и фамилно име)


ЕГН: ________________, притежаващ лична карта № __________________, издадена на


_________________ от МВР – гр. ____________________________,

(дата на издаване) (място на издаване)


адрес:_____________________________________________________________________,

(постоянен адрес)


в качеството си на ___________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява неправителствената организацията)


на ________________________________________________________________________,

(наименование на юридическото лице)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :

  1. Представляваното от мен юридическо лице е:

    • действащо и активно осъществяващо целите си не по-малко от две години към момента на подаване на заявлението по чл. 7, ал. 2 от механизма;

    • не членува в национално представените организации на работодателите, работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално-представителните организации на и за хората с увреждания, представени в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
  1. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


____________ 2012 г. ДЕКЛАРАТОР : _______________

(дата)


Свързани:

Декларация за обстоятелствата по чл iconДекларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп
...
Декларация за обстоятелствата по чл iconОбщинапомори е
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 4 от зоп – Образец №4
Декларация за обстоятелствата по чл iconСъдържание
Образец №2 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от зоп
Декларация за обстоятелствата по чл iconОбразец №9 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от зоп
Долуподписаният/-ната
Декларация за обстоятелствата по чл iconОбразец №4а декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/та
Декларация за обстоятелствата по чл iconМинистерство на вътрешните работи медицински институт
Декларация за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от зоп –...
Декларация за обстоятелствата по чл iconНиколай славев николов директор на главна дирекция
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а” “д”, ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от зоп образец №3
Декларация за обстоятелствата по чл iconМинистерство на правосъдието агенция по вписванията документациязаучасти е в
Приложение №6 Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от зоп
Декларация за обстоятелствата по чл iconРешение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка
Образец №5 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 от зоп
Декларация за обстоятелствата по чл iconДекларация за обстоятелствата по чл. 3 И чл. 4 От закона за малките и средните предприятия
За обстоятелствата по чл. 3 И чл. 4 От закона за малките и средните предприятия (змсп)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом