Семинари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г
ИмеСеминари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер108.37 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.dabu-edu.org/novini/docs/Informacionen_list_dabu.doc

Добруджанско аграрно и бизнес училище

ул. България №3, Добрич 9300, тел: 058 655 620, факс: 058 605 760,

www.dabu-edu.org, dabu@inbox.com

Информационен лист

СЕМИНАРИ

по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.

Мярка 111: „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския Земеделски Фонд за развитие на селските райони


Семинара се провежда в рамките на 3 дни (2 нощувки) – общо 18 учебни часа.

РАЗХОДИТЕ ПО НАСТАНЯВАНЕ И ИЗХРАНВАНЕ СЕ ПОЕМАТ ОТ ОРГАНИЗАТОРА НА КУРСА


ДАБУ организира безплатни обучения по следните теми:

 • „СЪВРЕМЕННИ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИВОТНИ”

 • „ЛОЗАРСТВО – АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ”

 • „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ В ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИТНИ И ФУРАЖНИ КУЛТУРИ”

 • „БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ И РАЗВИТИЕ”Обученията ще се провеждат в:

1. Обучителен център №1 Хотел „Екзотика„ – к.к. Албена

2. Обучителен център № 2 „Парк Хотел „ –гр. Троян

3. Обучителен център №3 Хотел Комплекс гр.Трявна

4. Обучителен център №4 Спа хотел „Аугуста” гр.Хисаря

5. Обучителен център № 5 Спа хотел „АТА” гр. Вършец

6. Обучителен център №6 Спа хотел „Свети Никола” – гр.Сандански


За справки, записвания и кореспонденция:

Добруджанско аграрно бизнес училище


Адрес: ул. България № 3, гр. Добрич 9300

Телефон: 058/65-56-22 Мобилен Телефон: 0884/077-037 Е-mail: dabu.agro@abv.bg

За контакт: Павлина Алексиева


Забележки:

ДАБУси запазва правото за промени при непредвидими обстоятелства.

Участие само при предварително записване!

Големина на групите - 30 души


В семинарите могат да участват физически лица, които отговарят на едно от следните условия (Чл. 21):

1. земеделски производител, регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

2. управител или нает с трудов договор в юридическо лице, което е регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

3. физическо лице, което е собственик/съсобственик на гори и/или земи от горския фонд;

4. управител или нает с трудов договор в юридическо лице, което е собственик/съсобственик или ползвател на гори и/или земи от горския фонд;

5. одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г.).


Списък на документите, доказващи обстоятелствата по чл. 21 към заявление за включване в обучение:

1. В случаите по чл. 21, т. 1 (земеделски производител): 1.1. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. засъздаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10от 1999 г.), заверено от ОД "Земеделие и гори".

2. В случаите по чл. 21, т. 2 (управител в юридическо лице, регистрирано катоземеделски производител): 2.1. Удостоверение за актуално състояние/актуално удостоверение завписване в търговския регистър на юридическото лице. 2.2. Копие от регистрационна карта на юридическото лице по реда наНаредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделскитепроизводители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), заверено от ОД "Земеделие и гори".

3. В случаите по чл. 21, т. 2 (нает с трудов договор в юридическо лице,регистрирано като земеделски производител): 3.1. Служебна бележка от юридическото лице, удостоверяваща, че лицето енаето с трудов договор. 3.2. Копие от регистрационна карта на юридическото лице по реда наНаредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделскитепроизводители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), заверено от ОД "Земеделие и гори". 3.3. Удостоверение за актуално състояние/актуално удостоверение завписване в търговския регистър на юридическото лице.

4. В случаите по чл. 21, т. 3 (физическо лице, което е собственик/съсобственик на гории/или земи от горския фонд): 4.1. Нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ правото насобственост или ползване на гора.

5. В случаите по чл. 21, т. 4 (управител в юридическо лице, което е собственик/съсобственикили ползвател на гори и/или земи от горския фонд): 5.1. Нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ правото насобственост или ползване на гора на юридическото лице. 5.2. Удостоверение за актуално състояние/актуално удостоверение завписване в търговския регистър на юридическото лице.

6. В случаите по чл. 21, т. 4 (нает с трудов договор в юридическо лице, което есобственик/съсобственик или ползвател на гори и/или земи от горския фонд): 6.1. Служебна бележка от юридическото лице, удостоверяваща, че лицето енаето с трудов договор. 6.2. Нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ правото насобственост или ползване на гора на юридическото лице. 6.3. Удостоверение за актуално състояние/актуално удостоверение завписване в търговския регистър на юридическото лице.

7. В случаите по чл. 21, т. 5 (одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 11 от2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологичниплащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода2007 - 2013 г.) - копие от уведомително писмо от РА за одобрение наползвателя на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и редаза прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитиена селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Повече за обученията:

СЪВРЕМЕННИ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИВОТНИ”

 • Модул 1 Развитие на животновъдството – състояние и тенденции

 • Модул 2 Отглеждане на животните – съвременни практики и технологии

 • Модул 3 Продуктивност – нови технологии и практики за повишаване на продуктивността

 • Модул 4 Мерки за съхранение и опазване на животновъдните ферми

 • Модул 5 Нови тенденции в животновъдството - от ковнеционално към биологично животновъдствоЛОЗАРСТВО – АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ”

 • Модул 1: Лозарство – общи принципи и тенденции в развитието.

 • Модул 2: Биологичен цикъл за развитието на лозята

 • Модул 3: Резитба и беритба – методи и техники

 • Модул:4: Производителност – мерки и технологии за повишаване на производителността при лозятаНОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ В ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИТНИ И ФУРАЖНИ КУЛТУРИ”

 • Модул 1: Житни и фуражни

 • Модул 2: Зърнено-житни култури

 • Модул 3: Зърнени бобови култури с общ хорариум 5 часа, от които 3 часа лекции и 2 часа дискусия.

 • Модул 4: Биологично производство на зърнени култури с общ хорариум 4 часа лекции.БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ И РАЗВИТИЕ”

 • Модул 1: Възобновяемите енергийни източници – нова възможност за земеделските производители.

 • Модул 2: Биогорива – енергийни ресурси за производство на биогорива.

 • Модул 3: Биогаз – производство на биогаз от земеделска продукция

 • Модул:4 Законодателни и финансови механизми за насърчаване производството и използването на биогорива.


Общия хорариум на информационната сесия е 18 часа.


Календар за месец МАРТ, 2012

05.03.12-07.03.12

„Биологичното земеделие – Европейски перспективи и развитие”

Троян

05.03.12-07.03.12

“Нови технологии и европейски опит в отглеждането на житни и фуражни култури”

Троян

07.03.12-09.03.12

„Биологичното земеделие – Европейски перспективи и развитие”

Троян

07.03.12-09.03.12

“Нови технологии и европейски опит в отглеждането на житни и фуражни култури”

Троян

12.03.12-14.03.12

«Съвременни практики и технологии при отглеждането на животни»

Трявна

14.03.12-16.03.12

«Съвременни практики и технологии при отглеждането на животни»

Троян

19.03.12-21.03.12

«Съвременни практики и технологии при отглеждането на животни»

Сандански

19.03.12-21.03.12

«Лозарство – актуални тенденции»

Сандански

21.03.12-23.03.12

„Биологичното земеделие – Европейски перспективи и развитие”

Сандански

21.03.12-23.03.12

«Съвременни практики и технологии при отглеждането на животни»

СанданскиПримерна Програма на семинара:

1 Ден:

Час:

Програма:

2 Ден:

Час:

Програма:

3 Ден:

Час:

Програма:
13:30-

14:00

Пристигане и настаняване
7:30-

8:30

Закуска
7:30-

8:30

Закуска
14:00-15:30

Семинарни занятия
8:30-

10:00

Семинарни занятия
8:30-

10:00

Семинарни занятия
15:30-

16:00

Кафе пауза
10:00-

10:30

Кафе пауза
10:00-

10:30

Кафе пауза
16:00-18:30

Семинарни занятия
10:30-

12:00

Семинарни занятия
10:30-

13:00

Семинарни занятия
18:30-

20:00

Вечеря
12:00-

13:00

Обяд
13:00-

14:00

Обяд

13:00-

14:30

Семинарни занятия
14:00

Освобождаване на хотела

14:30-

15:00

Кафе пауза


15:00-

16:30

Семинарни занятия


16:30-

18:30

Свободно време18:30-

20:00

Вечеря
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Мярка 111: „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския Земеделски Фонд за развитие на селските райони

Свързани:

Семинари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Семинари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Семинари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Семинари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г iconПрограма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Цели
...
Семинари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Семинари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Семинари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Семинари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Семинари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013г мярка 321 основни услуги за населението и
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013г”....
Семинари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино»...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом