Решение №52/26. 10. 2011 г на Д. на тп на Н. Б., с което е оставено в сила
ИмеРешение №52/26. 10. 2011 г на Д. на тп на Н. Б., с което е оставено в сила
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер67.84 Kb.
ТипРешение
източникhttp://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006d
и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството по делото е по реда на чл.118 от КСО, във вр. с чл.

145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на А. И. С. от с.Р., Община П., Област Б., против

Решение № 52/26.10.2011 г. на Д. на ТП на Н. - Б., с което е оставено в сила

Разпореждане № */07.07.2011 г. на Ръководителя на "Пенсионно осигуряване" при

ТП на Н. - Б., с което е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст

/ОСВ/ на А. И. С..

В жалбата се излагат недоволство от тези актове, тъй като неправилно

административният орган е определил размера на пенсията за ОСВ на С. и се

претендира тяхната отмяна.

Ответникът – Директорът на ТП на Н. - Б., чрез процесуалния си

представител юрк.Т., оспорва същата като неоснователна и моли съда да я

отхвърли.

Настоящият съдебен състав, след като обсъди събраните по делото

доказателства и доводите на страните, намира за установено следното :

Ат.Ив.С. е сезирал Д. на РУСО – Б., да му бъде отпусната инвалидна

пенсия в минимален размер, видно от Заявление № 201/20.06.2001 г.(стр.6).

С Разпореждане № 45/06.07.2001 г. на Ръководителя на ПО при РУСО - Б., е

отпусната лична пенсия на оспорващия за инвалидност поради общо заболяване за

намалена работоспособност от 50 до 70 на сто, в размер на 46,20 лв., считано от

20.06.2001 г., със стаж до датата на инвалидизиране - 02.09.2000 г., 23 г.,03

м., 13 дни, при навършена възраст 55 години и 5 месеца(стр.9).

С разпореждания от 03.02.2002 г.; от 03.06.2003 г.; от 01.06.2004 г.;

от 01.06.2005 г.; от 05.05.2006 г.; от 01.03.2006 г.; от 15.08.2006 г.; от

02.07.2007 г.; от 01.10.2007 г.,11.04.2009 г.; 01.07.2009 г. пенсията на А. С.

е била осъвременявана, като при последното осъвременяване е достигнала до

размер на 145,59 лв.

На 26.01.2011 г. жалбоподателят Ат.С. е подал Заявление № МП-1377, с

което е поискал от пенсионния орган да му бъде отпусната лична пенсия за ОСВ

пенсионирането осигурителен стаж, като е приложил и писмени документи към

заявлението (стр.48).

Административният орган с Писмо изх.№ МП-1377/25.02.2011 г.(стр.52) е

поискал от управителя на ДАТ см.Автостопанство – Г.Сандански, и от А. С. да

представят в 14-дневен срок : 1.) образец 3 за времето от 15.12.75 г. –

30.06.76 г., в който да сепосочи на каква кола е бил шофьор С., за да се

прецени категорията труд на последния за този период (стр.52).

С Писмо изх.№ МП-1377/10.05.2011 г. от РУСО – Б., е поискано от Ат.Ив.С.

да представи : 1.) Удостоверение № 13/24.01.1995 г. от ТКЗС – Г.Сандански;

2.)Удостоверение 0 63/05.12.1995 г. от ОСП на ТКЗС – с.Коларово; 3.)

Декларация, дали след 12.10.1992 г. С. е работил, дали е имал фирма и дали е

полагал стаж в страна член на ЕС или страна, с която РБългария има сключен

договор в областта на социалното осигуряване (стр.53).

Началник отдел “Пенсии” при РУСО – Б., с Писмо № МП-1377/25.02.2011 г. е

поискал от Д. на ТП на Н. – Г.Кюстендил, да направи и изпрати справка за това

на каква кола е работел А. С. за времето от 09.07.1976 г. до 25.11.1982 г. в

АПК - Г.Сандански, и от 21.11.1984 г. до 01.10.1988 г. в ПМА към АПК – Г.

Сандански (стр.55).

Директорът на ТП на Н. – Г.Кюстендил, с Писмо изх.№ ОАС-

16-2662=1/15.03.2011 г., е отговорил, че за преждепосочените периоди А. И. С. е

фигурирал в разплащателните документи като шофьор в звено “Автотранспорт”, без

да са посочени вида и марката на автомобила (стр.56).

От изготвената справка от Персоналния регистър за периода от 01.01.1997

г. до 31.12.2011 г. за Ат.Ив.С. няма данни за регистрирани трудови договори и

направени осигурителни вноски (стр.58-60).

С Разпореждане № */07.07.2011 г. на Ръководителя на “ПО” при ТП на Н. -

Б., е отпусната пожизнено, на основание чл.68, ал.3 от КСО, личната пенсия за

ОСВ на А. С. за общ осигурителен стаж от 27 /двадесет и седем/ години и 4

/четири/ месеца, ІІІ категория, в размер на 186,08 лв. (стр.61).

С жалба вх.№ МП-14909/28.09.2011 г.. А. С. е поискал от Д. на ТП на Н.

- Б., да отмени преждепосоченото разпореждане и да се преразгледа случая по

същество, за да му бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и инвалидност в

по-висок размер(стр.63).

С Решение № 52/26.10.2011 г. Директорът на ТП на Н. - Б., е оставил в

сила Разпореждане № */07.07.2011 г. на Ръководителя на "Пенсионно осигуряване"

при ТП на Н. - Б.,с което е отпусната лична пенсия на А. И. С. за осигурителен

стаж и възраст (стр.3).

Решението е било съобщено на Ат.С. на 08.11.2011 г., видно от

известие за доставяне от същата дата (стр.4).

Недоволен от този административен акт Ат.Ив.С. го е оспорил чрез

административния орган пред БлАС на 15.11.2011 г.(стр.2).

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни

изводи :

Жалбата е процесуално допустима - подадена е в срок от надлежна

страна, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения :

Съгласно чл.168, ал.1 от АПК, съдът не се ограничава само с

обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на

представените от страните доказателства да провери законосъобразността на

оспорения административен акт на всички основания по чл.146.

Настоящият съдебен състав намира, че атакуваното решение е издадено

от материално и териториално компетентен орган- Д. на ТП на Н. – Б., предвид

разпоредбата на чл.117, ал.3 от КСО. Същото е в предвидената от закона писмена

форма и при издаването му не са допуснати съществени нарушения на

административнопроизводствените правила.

Оспореното решение, както и оставеното в сила разпореждане, не

противоречат на материалноправни норми.

Фактическата обстановка не е спорна, като спорът е правен и е досежно

осигурителния стаж на оспорващия - категорията трудов стаж/ по-точно

преизчисляването на осигурителния стаж от ІІ в ІІІ категория труд/, въз основа

на което претендира и по-голям размер на личната си пенсия за ОСВ като иска

осигурителния му стаж като шофьор да бъде зачетен за втора категория труд.

Съдът счита, че при определянето на размера на пенсията на А. С.

административният орган орган е спазил изискванията на закона и на базата на

събраните писмени доказателства са определили законосъобразен размер на

пенсията за ОСВ на жалбоподателя. Пенсионният орган е проявил необходимата

процесуална активност и е положил усилия да събере всички релавантни

доказателства за правилното и законосъобразно изчисляване на осигурителния стаж

и съответно на размерът на пенсията на жалбоподателя С..

Съгласно чл.16, ал.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж,

при осигурителен стаж от различни категории трудовият стаж от І и ІІ категория

се превръща в осигурителен стаж от ІІІ категория пореда на чл.104, ал.2-7 от

КСО. Тази правна норма е императивна и административният орган се е съобразил с

нея при постановяването на обжалваното решение. Към момента на издаването на

същото правилно и законосъобразно е изчислен индивидуалният коефициент на

жалбоподателя С. за базисния период от 01.08.1985 г. до 31.07.1988 г. при

осигурителен доход от 8966,40 лв. с оглед на представените писмени

доказателства и по-точно удостоверение обр.УП-15, изх.№ 3119/12.12.2007 г.,

издадено от ТП на Н. – Г.Кюстендил(стр.21).

По изложените съображения съдът намира жалбата на А. И. С. против

процесното решение, с което е оставено в сила горепосоченото разпореждане, за

неоснователна, поради което същата следва да се отхвърли.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2, пр.4 от АПК, съдът


Р Е Ш И :


ОТХВЪРЛЯ жалбата на А. И. С. от с.Р., Община П., Област Б., против

Решение № 52/26.10.2011 г. на Д. на ТП на Н. - Б., с което е оставено в сила

Разпореждане № */07.07.2011 г. на Ръководителя на "Пенсионно осигуряване" при

ТП на Н. - Б., с което е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст

на А. И. С..

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния

административен съд на РБ - Г.София, в 14-дневен срок от съобщаването му на

страните.


СЪДИЯ :/п/ Иван Шекерлийски


Вярно с оригинала!

КТ

Свързани:

Решение №52/26. 10. 2011 г на Д. на тп на Н. Б., с което е оставено в сила iconДава ход на делото и го докладва
Жалбоподателят м.: Уточнявам, че искането ми е да бъде отменено Решение №22/27. 04. 2011 год на Д. на тп на Н. Б., както и Разпореждане...
Решение №52/26. 10. 2011 г на Д. на тп на Н. Б., с което е оставено в сила iconПроизводството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк
Кт и чл. 86 ал. 1Ззд, с което въззивно решение било оставено в сила Решение № от 26. 10. 2009г по гр дело № /2008г по описа на втрс...
Решение №52/26. 10. 2011 г на Д. на тп на Н. Б., с което е оставено в сила iconРешение поради нарушение на закона касационно основание за неговата отмяна по реда на чл. 348, ал. 1, т. 1 от нпк. Твърди, че не е осъществен състава на административното нарушение,
Счита обжалваното решение за правилно, поради което следва да бъде оставено в сила
Решение №52/26. 10. 2011 г на Д. на тп на Н. Б., с което е оставено в сила iconВ името на народа
Постъпила е жалба от М. Д. К. от гр. Мадан срещу решение №16/21. 07. 2008г на директора на русо гр. Смолян,с което е оставено в сила...
Решение №52/26. 10. 2011 г на Д. на тп на Н. Б., с което е оставено в сила iconС решение №195/29. 07. 2010 г по Протокол №10 на основание чл. 62, ал. 2 от апк
С протоколно определение от 03. 06. 2011г съдът не е допуснал присъединяване към делото на В. Е. И. от гр. Б., поради липса на правен...
Решение №52/26. 10. 2011 г на Д. на тп на Н. Б., с което е оставено в сила iconНаредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Г., в сила от 01. 2009 г., бр. 67 от 21. 08. 2009 г., (*) (Виж също Решение №10068 от 27. 07. 2009 г по адм дело №4062 от 2009 г.,...
Решение №52/26. 10. 2011 г на Д. на тп на Н. Б., с което е оставено в сила iconРешение №578/04. 08. 2011 год
Постъпило на 14. 10. 2011 год от ответника писмо, с което изпраща препис- извлечение от Решение №594/06. 10. 2011 год на О. С. Г....
Решение №52/26. 10. 2011 г на Д. на тп на Н. Б., с което е оставено в сила iconРепублика българия народно събрание
Обн., Дв, бр. 9 от 28. 01. 2011 г.; Решение №4 на Конституционния съд на рб от 05. 2011 г. Дв, бр. 36 от 10. 05. 2011 г.; изм и доп.,...
Решение №52/26. 10. 2011 г на Д. на тп на Н. Б., с което е оставено в сила iconИзборен кодекс
Обн., Дв, бр. 9 от 28. 01. 2011 г.; Решение №4 на Конституционния съд на рб от 05. 2011 г. Дв, бр. 36 от 10. 05. 2011 г.; изм и доп.,...
Решение №52/26. 10. 2011 г на Д. на тп на Н. Б., с което е оставено в сила iconИзборен кодекс
Обн., Дв, бр. 9 от 28. 01. 2011 г.; Решение №4 на Конституционния съд на рб от 05. 2011 г. Дв, бр. 36 от 10. 05. 2011 г.; изм и доп.,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом