Закон за тютюна и тютюневите изделия
ИмеЗакон за тютюна и тютюневите изделия
страница1/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер458.69 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/integration/euro/chapter13/euro/PublicHealth/02.bg legislation/
  1   2   3   4   5
ЗАКОН за тютюна и тютюневите изделия


Обн., ДВ, бр. 101 от 30.11.1993 г., изм., бр. 19 от 2.03.1994 г., в сила от 1.04.1994 г., изм. и доп., бр. 110 от 30.12.1996 г., изм., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 113 от 28.12.1999 г., изм. и доп., бр. 33 от 21.04.2000 г., бр. 102 от 15.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 20 от 4.03.2003 г., изм. и доп., бр. 57 от 2.07.2004 г., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.

кн. 12/93 г., стр. 105; кн. 4/94 г., стр. 38; кн. 1/99 г., стр. 441; кн. 5/2000 г., стр. 247; кн. 1/2001 г., стр. 357; кн. 4/2003 г., стр. 124; кн. 8/2004 г., стр. 23

т. 9, р. 6, № 909


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Този закон урежда производството, окачествяването, изкупуването, промишлената обработка и търговията с тютюн, производството и търговията с тютюневи изделия.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Държавното управление и контролът в областта на тютюна и тютюневите изделия се осъществяват от Министерския съвет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм., бр. 33 от 2000 г.) Министерският съвет утвърждава национална стратегия за развитието на тютюнопроизводството по предложение на министъра на земеделието и горите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм., бр. 33 от 2000 г.) Областните управители разработват регионални стратегии за развитието на тютюнопроизводството по общини, количества, типове, произходи и сортове.

Глава втора

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮН

Чл. 3. Производството на тютюн включва: произвеждане на разсад, разсаждане, отглеждане, прибиране, сушене и производителска манипулация.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Производството на тютюн се извършва от тютюнопроизводители, регистрирани по този закон.

Чл. 5. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм., бр. 33 от 2000 г.) (1) Всяка година до 15 януари по предложение на Фонд "Тютюн" министърът на земеделието и горите определя със заповед количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн.

(2) Разпределението по ал. 1 по общини се извършва при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

(3) Въз основа на разпределението по ал. 2 и районирането на произходите всяка година до 15 февруари кметът на общината със заповед определя: по населени места в общината - количествата, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн; по производители - квотите за производство на тютюн, площите, типовете, произходите, сортовете и количествата за производство на тютюн. Заповедта се представя във Фонд "Тютюн" до 20 февруари.

(4) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник".

(5) Всяка година до 1 декември купувачите на тютюн заявяват във Фонд "Тютюн" необходимите им за договаряне и изкупуване количества по общини, типове, произходи и сортове за следващата година.

(6) Тютюнопроизводителите до 15 ноември на текущата година подават заявления в общината по местопроизводството за количествата тютюн по типове, произходи и сортове.

(7) В срока по ал. 5 кметовете на общините представят във Фонд "Тютюн" обобщени данни за заявените по ал. 6 количества по типове, произходи и сортове.

(8) Предложението на Фонд "Тютюн" до министъра на земеделието и горите се изготвя въз основа на информацията по ал. 5 и 7.

(9) Кметът на общината определя със заповед комисия, която извършва до края на юли проверка на разсадените от регистрираните тютюнопроизводители площи и дава заключение относно спазването на квотите за производство на тютюн по ал. 3. В срок до 15 август резултатите от проверката се изпращат във Фонд "Тютюн".

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., бр. 33 от 2000 г.) (1) В общините и във Фонд "Тютюн" се води регистър на тютюнопроизводителите и на площите за отглеждане на тютюн по образец съгласно приложение № 1.

(2) Кметът на общината определя длъжностно лице, което води регистъра по ал. 1.

(3) На всеки регистриран тютюнопроизводител се издава удостоверение за регистрация, в което се вписва разпределената му квота по чл. 5, ал. 3. Удостоверението се издава от кмета на общината в два екземпляра до 20 февруари.

Чл. 7. (1) Тютюнопроизводителите, които са регистрирани по този закон, получават безвъзмездно тютюневи семена.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Средствата за производство на тютюневи семена от сортове тютюн, включени в заповедта по чл. 5, ал. 1, се осигуряват от Фонд "Тютюн".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Производството на тютюневи семена се извършва от физически и юридически лица, регистрирани в публичен национален регистър, който се води и съхранява от Министерството на земеделието и горите, а семената се раздават на тютюнопроизводителите от кмета на общината, в която се регистрират.

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Производството на тютюн и тютюневи семена се извършва по технологични инструкции, утвърдени от министъра на земеделието и горите.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм., бр. 113 от 1999 г., отм., бр. 33 от 2000 г.).

Глава трета

ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ТЮТЮНА ПРИ ИЗКУПУВАНЕ

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм., бр. 33 от 2000 г.) Окачествяването на тютюна се извършва съвместно от производителя и купувача по ред, определен в договора между тях или от упълномощени от страните длъжностни лица и съгласно минималните качествени изисквания, съгласувани с качествена класификация с минимум от три класа, определени в правилника за прилагане на закона.

(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Данните по окачествяването на тютюна при изкупуването му се вписват в предавателно-приемателен протокол по образец - приложение № 2.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) При спор окачествяването на тютюна се извършва от районен държавен експерт по тютюна с решение в 5-дневен срок от поискването с участието на страните.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) При оспорване на решението по ал. 3 окончателно решение се взема в 10-дневен срок от тричленна комисия на държавни експерти, назначена със заповед на министъра на земеделието и горите.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Статутът на държавните експерти по тютюна, както и редът за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна се уреждат с наредба, издадена от министъра на земеделието и горите, съгласувана с Държавната агенция по стандартизация и метрология в едномесечен срок от влизането на този закон в сила.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Всички разходи, свързани с окачествяването на тютюна, с изключение на тези по чл. 9, ал. 3 и 4, са за сметка на купувача.

Глава четвърта

ИЗКУПУВАНЕ НА ТЮТЮНА

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 1.09.2004 г.) Изкупуването на тютюна се извършва от лица, които имат право да извършват промишлена обработка на тютюн, получили разрешение от Министерския съвет.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Производството и изкупуването на тютюн се осъществява чрез писмени договори между купувачите и тютюнопроизводителите, които се сключват в началото на всяка производствена година, но не по-късно от 31 март. Не могат да се сключват договори без удостоверение за квота. Лицата по ал. 1 са длъжни да предложат на производителите договори в съответствие с получената от тях квота.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.).

(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Страните не могат да сключват договорите по цени, по-ниски от минималните изкупни цени.

(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) В договора страните предвиждат компенсация за тютюнопроизводителя, равна на индекса на изменение на цените на производител за селскостопанските стоки при просрочване на срока на плащане на изкупения тютюн.

(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Страните по договора задължително договарят авансово плащане не по-малко от 20 на сто от стойността на тютюна, платимо при сключването на договора. При виновно неизпълнение на договора от страна на купувача авансово платената цена се смята за задатък. При виновно неизпълнение на договора от страна на тютюнопроизводителя авансовото плащане се възстановява на купувача от Фонд "Тютюн" до размера на премиите, които се дължат на съответния производител, а останалата част се възстановява от тютюнопроизводителя.

(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Купувачите се задължават да изкупят договорените количества тютюн и до 20 на сто от произведените в повече количества от същите площи.

(8) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г., доп., бр. 20 от 2003 г.) Изкупуването се извършва до 1 март на следващата година. Срокът за изкупуване може да бъде удължаван за определени райони или за цялата страна със заповед на министъра на земеделието и горите.

(9) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Купувачът в срок до 7 работни дни след сключването на договора по ал. 2 го представя във Фонд "Тютюн" и в общината, в която е регистриран тютюнопроизводителят, за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1.

(10) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Кметът на общината до 15 април представя обобщена информация на Фонд "Тютюн" за сключените договори по населени места, тютюнопроизводители, типове и произходи.

(11) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Ежегодно до 30 април купувачите представят във Фонд "Тютюн" информация относно изкупените количества тютюн по типове, произходи, качество и цени, по които е изкупен.

Чл. 12. (1) Изкупува се изсушен, манипулиран и опакован от производителите тютюн.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Допуска се изкупуване на неизсушени едролистни тютюни съгласно минималните качествени изисквания, съгласувани с качествена класификация с минимум от три класа, определени в правилника за прилагане на закона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм., бр. 33 от 2000 г.) Сроковете за изплащане на изкупения тютюн се определят от страните в договора, но не по-късно от 30 дни от датата на приемането на тютюна.

Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм., бр. 33 от 2000 г.) (1) Купувачите са длъжни в 10-дневен срок от изкупуване на тютюна да представят в общината данни за количеството, типа и произхода на изкупения тютюн.

(2) Кметът на общината ежемесечно предоставя на министъра на земеделието и горите данни за количеството предаден тютюн по типове и произход.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., бр. 33 от 2000 г.) С решение на Министерския съвет Фонд "Тютюн" може да финансира изкупуването на произведения по договор, но неизкупен тютюн.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Не се изкупуват тютюни, които не отговарят на минималните качествени изисквания, съгласувани с качествена класификация с минимум от три класа, определени в правилника за прилагане на закона.

Чл. 16. Забранява се препродаването на изсушен, на производителски манипулиран тютюн, както и на тютюна по чл. 12, ал. 2.

Глава пета

ИЗКУПНИ ЦЕНИ

Чл. 17. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм., бр. 33 от 2000 г.) (1) Всяка година до 31 януари по предложение на министъра на земеделието и горите Министерският съвет определя минимални изкупни цени на тютюна по типове, произходи и класи.

(2) Предложението по ал. 1 се изготвя от Фонд "Тютюн".

(3) Министерският съвет приема методика за определяне на минималните изкупни цени, която отговаря на следните критерии:

1. разходи за производство на тютюн по типове и произходи;

2. разходи за промишлена обработка, съхранение и заготовка на манипулирания и ферментирал тютюн за реализация;

3. равнище на експортни цени на българските тютюни и пазарна конюнктура;

4. постигане на квотите за производство на тютюн, приети със стратегията за развитие на тютюнопроизводството.

(4) Минималните изкупни цени се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Минималните изкупни цени се прилагат за тютюни, произведени съгласно изискванията на закона.

Глава шеста

(Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г.)

ПРЕМИРАНЕ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Чл. 18а. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) За регулиране производството на тютюн на тютюнопроизводителите може пряко да се предоставя парична премия от Фонд "Тютюн".

(2) За подобряване качеството на тютюна и за насърчаване производството на определени типове и произходи тютюн Фонд "Тютюн" може да предоставя допълнително парична премия на производителите.

(3) Размерът, сроковете и начинът за изплащане на премиите се определят в правилника за прилагане на закона.

Глава седма

(Предишна глава шеста - ДВ, бр. 110 от 1996 г.)

ФОНД "ТЮТЮН"

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) За регулиране на производството, изкупуването и търговията с тютюн към министъра на земеделието и горите се създава Фонд "Тютюн" като юридическо лице със седалище София.

(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Фонд "Тютюн" осъществява дейността си в съответствие с този закон и по правилник, издаден от министъра на земеделието и горите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Органи на фонда са:

1. управителният съвет;

2. изпълнителният директор.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм., нова, бр. 33 от 2000 г.) Министърът на земеделието и горите по право е председател на управителния съвет. Управителният съвет се състои от 11 членове, включително и председателя му. Министърът на земеделието и горите и министърът на финансите определят по двама членове. Министърът на икономиката, министърът на труда и социалната политика, министърът на регионалното развитие и благоустройството и управителят на Българската народна банка определят по един член. Председателят на Експертния съвет за развитие на тютюнопроизводството по право е член на управителния съвет.

(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм., нова, бр. 33 от 2000 г.) Управителният съвет по предложение на министъра на земеделието и горите избира извън своя състав изпълнителния директор на фонда, който по право става член на управителния съвет.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм., нова, бр. 33 от 2000 г.) Към Фонд "Тютюн" се създава Експертен съвет за развитие на тютюнопроизводството, в който участват представители на производителите на тютюн, преработвателите и търговците на тютюн и научни работници. Експертният съвет за развитие на тютюнопроизводството прави предложение до управителния съвет на Фонд "Тютюн" за квотите, сортовата структура, селекцията на нови тютюневи сортове, стратегията за развитие на тютюнопроизводството, минималните изкупни цени и премии. Председателят на управителния съвет на Фонд "Тютюн" утвърждава правилник за дейността на Експертния съвет за развитие на тютюнопроизводството и определя неговия председател.

(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Управителният съвет:

1. определя условията и реда за управление на средствата на фонда съобразно целите на този закон;

2. утвърждава структурата и щата на фонда;

3. създава, закрива и преобразува регионалните структури, които представляват фонда, съгласно правилника за управлението и дейността му;

4. осъществява контрол за целевото разходване на средствата на фонда;

5. избира и освобождава изпълнителния директор;

6. изготвя предложения за минималните изкупни цени на тютюна и за премиите;

7. предлага на Министерския съвет за утвърждаване размера, условията и реда за предоставяне целева парична подкрепа на тютюнопроизводителите;

8. представя в Министерския съвет най-късно 3 месеца след приключване на финансовата година отчет за дейността на фонда през текущата година заедно с годишен счетоводен баланс.
  1   2   3   4   5

Свързани:

Закон за тютюна и тютюневите изделия iconЗакон за тютюна и тютюневите изделия
Чл. (Изм. Дв, бр. 110 от 1996 г.) Този закон урежда производството, окачествяването, изкупуването, промишлената обработка и търговията...
Закон за тютюна и тютюневите изделия iconКонференцията на Страните, като взе предвид член 7
Частични насоки за прилагане на членове 9 и 10 от Рамковата конвенция за контрол върху тютюна на сзо (Регулиране на съдържанието...
Закон за тютюна и тютюневите изделия iconОбщи положения
Чл. (1) Държавното управление в областта на тютюна и тютюневите изделия се осъществява от Министерския съвет
Закон за тютюна и тютюневите изделия iconИздаване на удостоверение за липса (или наличие) на задължения
Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия (чл. 33, ал. 2 т. 4)
Закон за тютюна и тютюневите изделия iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание законопроект за изменение и допълнение на закона за тютюна и тютюневите изделия
Закона за акцизите и данъчните складове, в които се извършва търговия с тютюн и тютюневи изделия, без рекламата да е изложена на...
Закон за тютюна и тютюневите изделия iconЗакон за тютюна и тютюневите изделия
ДВ. бр. 109 от 20 Декември 2007г., изм. Дв бр. 36 от 4 Април 2008г., изм. Дв бр. 67 от 29 Юли 2008г., изм. Дв бр. 110 от 30 Декември...
Закон за тютюна и тютюневите изделия iconКолеги, заповядайте за изказвания и становища
Комисията по земеделието и горите, която чете почти с такава скорост, с каквато аз говоря. И може би по тази причина не разбрахте,...
Закон за тютюна и тютюневите изделия iconПравилник за прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия
Септември 2005г., изм. Дв бр. 100 от 13 Декември 2005г., изм. Дв бр. 83 от 13 Октомври 2006г., изм. Дв бр. 62 от 31 Юли 2007г., изм....
Закон за тютюна и тютюневите изделия iconРешение за продажба на тютюневи изделия
Наредба на Министерския съвет за условията и реда за продажба на тютюневите изделия
Закон за тютюна и тютюневите изделия iconКнига, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството
Закона за акцизите и данъчните складове, а именно „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия чл. 2, т. 2 Задс; По смисъла на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом