Производството е образувано по молба от „Б. П. П. Ф. Е., Код по булстат
ИмеПроизводството е образувано по молба от „Б. П. П. Ф. Е., Код по булстат
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер150.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://petrich.judiciary-bg.org/Courts/RC/Petrich/wa.nsf/4a1cf49970f8f217c225765c0058fdba/d95bd4
Производството е образувано по молба от „Б. П. П. Ф.” Е., Код по БУЛСТАТ

***, със седалище и адрес на управление Г. С., Ж. „М.” ***, Б. П. С., сг.

***, представлявана от Л.Л.П., чрез юрисконсулт Ц. Х. Й. срещу А. А. С.,

ЕГН *, от Г. П., У.”К.” № ***.

Сочи се като правно основание на иска чл.4 и чл.7, т.4 и т.8 от Закона за

потребителския кредит, чл.33 от Закона за потребителския кредит във връзка с чл.

79 от ЗЗД.

Сочи цена на иска 258.29 лева.

Твърди се, че по силата на договор за покупка на стоки или услуги № CREХ–

01630204/30.10.2007година ищецът е отпуснал на ответника кредит в размер на 700

/седемстотин/ лева. Твърди се, че сумата по цитирания договор е била отпусната

директно на продавача на стоката, с което ищецът е изпълнил задължението си по

договора. Твърди се, че по силата на процесния договор за ответника е

възникнало задължението да погаси заема на 18 /осемнадесет/ месечни вноски,

всяка в размер на 53.20лева, представляваща главница по заема и добавка,

представляваща печалба за ищцовото дружество.

Твърди се, че на 15.01.2009година ответникът е преустановил плащане по

процесния договор, като към тази дата е погасил 14 месечни вноски. Твърди, че

на 13.02.2009година /падеж на втората неплатена вноска/ и на основание договора

и във връзка с посоченото неизпълнение е настъпила предсрочна изискуемост на

кредита в пълен размер. Твърди, че за ответника е възникнало и задължение да

заплати заема, увеличен с надбавка в размер на 212.57лева, представляващ

оставащите 4 броя месечни вноски към 13.02.2009година, към която дата кредитът

е станал изискуем в пълен размер.

Твърди се, че ответникът дължи на ищеца и обезщетение за забава в

размер на 45.72 лева, представляваща законната лихва за периода от настъпване

на предсрочна изискуемост на кредита – 13.02.2009година до датата на подаване

на заявление за издаване на заповед за изпълнение по ч.Г.дело № 431/2011година.

Твърди се, че ищецът е подал заявление по чл.410 ГПК за издаване

заповед за изпълнение срещу ответника за процесните суми. Въз основа на

заявлението е образуване ч.Г.дело № 431/2011година по описа на Районен съд-П..

Издадена е заповед за изпълнение, срещу която длъжникът е подал възражение по

чл.415, ал.1 ГПК.

Заявява искане за разглеждане на делото в негово отсъствие и за

постановяване на неприсъствено решение.

Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за

установено, че е налице вземане на „Б. П. П. Ф.” Е. от ответника А. А. С. в

качеството му на кредитополучател по договор за кредит за покупка на стоки или

услуги с № CREХ–01630204/30.10.2007година в размер на: 196.93 /сто деветдесет и

шест лева и деветдесет и три стотинки/ лева, представляваща главница по

кредита, 15.64 /петнадесет лева и шестдесет и четири стотинки/ лева,

представляваща надбавка по чл.2 от Договора, 45.72 /четиридесет и пет лева и

седемдесет и две стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава, на

основание чл.33 от Закона за потребителския кредит за периода от настъпването

на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 13.02.2009година до

датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК / 15.03.2011година/, ведно със

законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението

за издаване на заповед за изпълнение /15.03.2011г./ до окончателното й

изплащане, държавна такса в размер на 50.00 /петдесет/ лева, както и

юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 /сто/ лева. Ищецът претендира

и съдебни разноски.

Към делото е приложено ч гр дело № 431/2011година по описа на Районен

съд-П., от което се установява, че ищецът е заявителят, а ответникът е

длъжникът, срещу когото е издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК №

464/17.03.2011година за сумите - предмет на настоящото производство. Установява

се и обстоятелството, че длъжникът /ответникът/ е депозирал в законоустановения

срок възражение срещу заповедта, а заявителят /ищецът/ е сезирал в

законоустановения срок компетентния съд с настоящия иск.

Към исковата молба са приложени: квитанция за внесена държавна такса за

образуване на делото в размер на 25 лева, заверени копия на: договор за кредит

№ CREХ–01630204/30.10.2007година, декларация от А. А. С., застрахователно

удостоверение № CREХ–01630204 по Групова застрахователна полица № 001337,

гаранционна карта № 201/30.10.2007г., фактура №* от 30.10.2007г., пълномощно №

2715/2011г., издадено на юриск.Й..

В изпълнение на разпореждане от 03.05.2011година до ответника са

изпратени препис от исковата молба и приложенията към нея. Книжата са връчени

редовно – на 04.05.2011година, лично на адресата.

В определения едномесечен срок ответникът не е депозирал отговор.

С определение от 07.06.2011година по чл.140 ГПК съдът е допуснал като

доказателства по делото приложените към исковата молба документи, както и

материалите по ч.Г.дело № 431/2011година по описа на Районен съд-П.. В

определението е обективиран проекто –доклад, по който страните не са възразили.

В първото по делото открито съдебно заседание ищецът –редовно

призован, не се явява, не изпраща представител. Депозира молба, с която заявява

искане за разглеждане на делото в тяхно отсъствие.

Ответникът се явява лично в съдебно заседание и заявява становище за

неоснователност на исковите претенции. Твърди, че е погасил изцяло задължението

си към ищеца-кредитор. Твърди, че е договорил с продавача в офиса, откъдето е

закупена процесната стока погасяване на цената на стоката чрез заплащане на 12

вноски. Твърди, че може да представи документи в подкрепа на твърденията си.

Сочи гласни доказателства в подкрепа на позицията си по иска.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства -

поотделно и в тяхната съвкупност, намира за безспорно установено от фактическа

страна следното:

От представения и неоспорен /в едномесечния срок за отговор на

исковата молба/ от ответната страна договор за покупка на стоки или услуги с №

CREХ–01630204/30.10.2007година се установи по несъмнен начин, че на

30.10.2007година между „Д.Ф.И.” Е. /преименувано на

23.05.2008година на „Б. П. П. Ф.” Е., Код по БУЛСТАТ ***/ в качеството на

кредитор и А. А. С., ЕГН * в качеството на кредитополучател е сключена сделка,

по силата на която кредиторът е предоставил в заем на кредитополучателя сумата

от 724.00лева, от която 700.00лева стойността на закупена стока - компютър,

марка „ACER”, модел 3000+ и 24.57лева застрахователна премия, ведно с надбавка,

съставляваща печалба на кредитора /чл.2 от договора/, която кредитополучателят

се е задължил да върне чрез заплащане на 18 месечни вноски, от които от 1 до 17

/включително/ в размер на 53.20лева, а 18-та вноска в размер на 52.97лева

/съгласно погасителен план, неразделна част от договора/. Страните са

договорили настъпване на предсрочна изискуемост на целия кредит, включително

всички определени с договора надбавки, ведно с дължимото обезщетение за забава

и всички разноски за събиране на вземането, считано от падежната дата на

втората непогасена вноска /т.3 от общите условия към договора/.

По делото не е спорен фактът, че на 15.01.2009година ответникът е

преустановил плащанията си по процесния договор, както и че на 13.02.2009година

– падеж на втората неплатена от ответника вноска, е настъпила предсрочна

изискуемост на остатъка от кредита.

Установи се по делото, че до 15.03.2011година /датата на подаване на

заявлението по чл.410 ГПК/, както и до момента ответникът не е погасил

задължението към ищеца да изплати остатъка от кредита.

Установи се, че на 15.03.2011година ищецът е депозирал в Районен съд-П.

заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК срещу А. А. С.,

ЕГН *, от Г. П., У.”К.” № *** за сумата от 196.93 /сто деветдесет и шест лева и

деветдесет и три стотинки/ лева, представляваща главница по договор за покупка

на стоки или услуги с № CREХ–01630204/30.10.2007година, сумата от 15.64

/петнадесет лева и шестдесет и четири стотинки/ лева, представляваща

възнаградителна лихва за периода от 15.01.2009година до 15.04.2009година,

сумата от 45.72 /четиридесет и пет лева и седемдесет и две стотинки/ лева,

представляваща мораторна лихва за периода от настъпването на предсрочната

изискуемост на посочения кредит, а именно 13.02.2009година до 01.03.2011година,

ведно със законната лихва върху главницата, считано от 01.03.2011година до

окончателното изплащане на вземането, държавна такса в размер на 25.00

/двадесет и пет/ лева, както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00

/сто/ лева. Въз основа на заявлението е образувано ч гр дело № 431/2011година

по описа на Районен съд-П.. Съдът е счел заявлението за допустимо и основателно

и е издал в полза на заявителя заповед № 464/17.03.2011година срещу длъжника

/ответника в настоящото дело/ за горепосочените суми. На 20.03.2011година

препис от заповедта е връчен на длъжника. Последният е депозирал на

21.03.2011година, т.е. в законоустановения срок, възражение срещу заповедта за

изпълнение, в което заявява, че не дължи сумите по заповедта. Във връзка с

възражението до заявителя е изпратено съобщение, с което му е указана

възможността да предяви установителен иск за вземането си по реда на чл.422

ГПК. Съобщението е връчено редовно на 11.04.2011година на процесуален

представител на ищеца, а на 03.05.2011година, т.е. в определения едномесечен

срок заявителят е депозирал исковата молба, въз основа на която е образувано

настоящото производство.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни

изводи:

Предявени са при условията на обективно кумулативно съединяване иск с

правно основание чл.422 във връзка с чл.415, ал.1 ГПК във връзка с чл.79, ал.1

ЗЗД – да се признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца

по силата на договор за покупка на стоки или услуги с № CREХ–

01630204/30.10.2007година сумите от : 196.93 /сто деветдесет и шест лева и

деветдесет и три стотинки/ лева, представляваща дължима и неплатена главница по

цитирания договор за кредит и 15.64 /петнадесет лева и шестдесет и четири

стотинки/ лева, представляваща надбавка по чл.2 от Договора, ведно със

законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението

за издаване на заповед за изпълнение /15.03.2011г./ до окончателното й

изплащане и иск с правно основание чл.422 във връзка с чл.415, ал.1 ГПК във

връзка с чл.86 ЗЗД - да се признае за установено по отношение на ответника, че

дължи на ищеца сумата от 45.72 /четиридесет и пет лева и седемдесет и две

стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава, на основание чл.33 от

Закона за потребителския кредит за периода от настъпването на предсрочната

изискуемост на посочения кредит, а именно 13.02.2009година до датата на

подаване на заявлението по чл.410 ГПК / 15.03.2011година/. Ищецът претендира и

сторените по ч.Г. дело № 431/2011година и в настоящото производство разноски.

Претенциите са допустими – предявени са установителни искове от

кредитора, снабдил се със заповед за изпълнение на парично вземане, което е

своевременно оспорено от длъжника, т.е. предявени са от и срещу надлежна

страна, налице е правен интерес за ищеца, сезиран е родово компетентния съд.

Претенциите са основателни.

Молителят обосновава иска си с твърдения за неизпълнение на

задължението на ответната страна като кредитополучател по договор за покупка на

стоки или услуги с № CREХ–01630204/30.10.2007година да погаси изцяло остатъка

от непогасения кредит поради настъпила предсрочна изискуемост. Ищецът твърди,

че е изпълнил задължението си по договора да предостави на кредитополучателя –

ответника в процеса, сумата от 700.00лева за закупуване на стока. В подкрепа на

това твърдение представя подписан от двете страни договор за покупка на стоки

или услуги с № CREХ–01630204/30.10.2007година, фактура № */30.10.2007година,

декларация от А. С., от съдържанието на които съдът приема за несъмнено, че

ответникът е получил от ищцовата страна опосредстван със стока заем в размер на

700.00лева, както и че по силата на постигнатата договореност между страните

заемополучателят е поел задължението да върне заемната сума чрез заплащане на

18 месечни вноски, всяка от които в размер на 53.20лева, в срок до

15.04.2009година /съгласно погасителен план, неразделна част от договора/. В

този смисъл и с оглед процесуалното поведение на ответника, който не оспорва

възникването и съществуването на процесното облигационно отношение, съдът

приема за несъмнено установено по делото съществуването на твърдяното от ищеца

облигационно правоотношение между страните, възникнало на основание сключен

между тях договор за покупка на стоки или услуги с № CREХ–

01630204/30.10.2007година.

Ищецът основава претенцията си и въз основа на твърдението, че на

15.01.2009година заемополучателят по процесния договор – ответникът А. С. е

преустановил изпълнение на задължението си по договора за заплащане на

дължимите месечни погасителни вноски. В тази връзка твърди, че считано от

13.02.2009година и на основание т.3 от договора е настъпила предсрочна

изискуемост на целия кредит, включително на уговорената от страните по

процесната сделка надбавка, представляваща печалба на заемодателя в размер на

212.57лева, както и на обезщетение за забава. Във връзка с тези твърдения

съдът е указал на ответника, че върху него пада тежестта за доказване факта на

изпълнение на задължението му по договора за погасяване на дължимите месечни

вноски.

В срока за отговор ответникът не изразява становище и не представя

доказателства. В първото по делото открито съдебно заседание възразява, че

дължи на ищеца сумите по заповедта за изпълнение като твърди, че е изплатил

изцяло задълженията са по договора, не сочи причините, поради които прави

възраженията и сочи гласни доказателства в подкрепа на позицията си по иска. В

тази връзка съдът и по аргумент на чл.133 ГПК следва да остави без разглеждане

както възраженията на ответника, така и събраните по негово искане

доказателства. С оглед на това и предвид на безспорно установеното по делото

съществуване на вземането на ищеца от ответника, на основание процесния договор

съдът приема за доказано ищцовото твърдение, че на 13.02.2009година е настъпил

падежът на втората неплатена от ответника вноска. В определения от закона срок,

ответникът не представи и едно дори доказателство, с което да обори позицията

на ищеца и представените от последния доказателства. Ето защо, съдът приема за

доказана и основателна претенцията на кредитора за настъпила на посочената дата

/13.02.2009година/ предсрочна изискуемост на неплатения от ответника остатък от

кредитната сума в размер на 196.93лева - представляваща главница по договора и

15.64лева - представляваща печалба на дружеството, както и за неизпълнение на

това задължение на ответника към настоящия момент. В този смисъл съдът следва

да уважи изцяло претенцията на молителя да се признае за установено по

отношение на ответника, че дължи на ищеца по силата на договор за покупка на

стоки или услуги с № CREХ–01630204/30.10.2007година сумите от : 196.93 /сто

деветдесет и шест лева и деветдесет и три стотинки/ лева, представляваща

дължима и неплатена главница по процения договор за кредит и 15.64 /петнадесет

лева и шестдесет и четири стотинки/ лева, представляваща надбавка по чл.2 от

Договора, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на

подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение /15.03.2011г./ по

ч.Г.дело № 431/2011година по описа на Районен съд-П. до окончателното й

изплащане.

С оглед на горното, основателен и доказан е и искът с правно

основание чл.422 във връзка с чл.415, ал.1 ГПК във връзка с чл.86 ЗЗД - да се

признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата от

45.72 /четиридесет и пет лева и седемдесет и две стотинки/ лева, представляваща

обезщетение за забава, на основание чл.33 от Закона за потребителския кредит за

периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а

именно от 13.02.2009година до датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК /

15.03.2011година/. Предвид на безспорно установената по делото ликвидност и

изискуемост на задължението – сумата от 196.93лева, представляваща дължима и

неплатена главница, на ответника към ищеца, възникнало на основание договор за

покупка на стоки или услуги № CREХ–01630204/30.10.2007година, както и на

обстоятелството, че към настоящия момент ответникът не е удовлетворил кредитора

си, несъмнено е, че за периода от настъпване на предсрочната изикуемост –

13.02.2009година до датата на депозиране на заявление с пр.основание чл.410 ГПК

- 15.03.2011година, кредитополучателят дължи на кредитора си и обезщетение за

забава в размер на законната лихва върху непогасената главница, а именно

обезщетение в размер на 45.72лева.

Основателността на предявените искове има за последица основателност на

искането на ищеца да се признае за установено, че ответникът му дължи и сумата

от 125 /сто двадесет и пет/ лева деловодни разноски, сторени по ч Г.дело №

431/2011година по описа на Районен съд-П., от които 25 /двадесет и пет/ лева

държавна такса за образуване на делото и 100 /сто/ лева адвокатско

възнаграждение.

С оглед изхода на делото в тежест на ответника са сторените от ищеца

разноски в настоящия процес в размер на 125 /сто двадесет и пет/ лева, от които

25 /двадесет и пет/ лева заплатена държавна такса за образуване на делото и 100

/сто/ лева адвокатско възнаграждение /за процесуалния представител на ищеца/.

Мотивиран от горното и на основание чл.422 ГПК във връзка с чл.415

ГПК във връзка с чл.79, ал.1 ЗЗД, чл.240 ЗЗД и чл.86, ал.1 ЗЗД, съдът


Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в правоотношенията между „Б. П. П. Ф.” Е., Код по

БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление Г. С., Ж. „М.” ***, Б. П.

С., сг.***, представлявана от Л.Л.П., чрез юрисконсулт Ц. Х. Й. и А. А.

С., ЕГН *, от Г. П., У.”К.” № ***,

че съществува вземане на ищеца спрямо ответника като А.А.С., ЕГН ***, от град П., ул.”К.” № *** дължи на „БНП П.П.Ф.” ЕАД, Код по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление град С., ж.к. „М.”***, Б.П.С., сг.***, представлявана от Л.Л. П., чрез юрисконсулт Ц.Х.Й. сумите, за които е била издадена Заповед № 464/17.03.2011година за изпълнение по реда на чл.410 ГПК по ч гр дело № 431/2011година по описа на Районен съд-П., а именно: 196.93 /сто деветдесет и шест лева и деветдесет и три стотинки/ лева, представляваща дължима и неплатена главница, 15.64 /петнадесет лева и шестдесет и четири стотинки/ лева, представляваща надбавка по чл.2 от Договора, 45.72 /четиридесет и пет лева и седемдесет и две стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на главницата, а именно 13.02.2009година до датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК / 15.03.2011година/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение /15.03.2011г./ до окончателното й изплащане, както и държавна такса в размер на 25 /двадесет и пет/ лева и 100 /сто/ лева адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА А.А.С., ЕГН ***, от град П., ул.”К.” № *** да заплати на „Б.Н.П.П.П.Ф.” ЕАД, Код по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление град С., ж.к. „М.” ***, Б.П.С., сг.***, представлявана от Л. Л. П., съдебен адрес: адвокат Г.К., САК, град С., ул.”Ц.И.Ш.” № ***, партер, тел.*** сумата от 125 /сто двадесет и пет/ лева деловодни разноски в настоящото производство.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Б. в двуседмичен срок от връчване на препис от решението на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

Производството е образувано по молба от „Б. П. П. Ф. Е., Код по булстат iconПроизводството е образувано по молба от „С. Е., Код по булстат
Твърди се, че по силата на постигнати между страните договорености за ищеца е възникнало задължение да достави на ответника mdf плоскости...
Производството е образувано по молба от „Б. П. П. Ф. Е., Код по булстат iconПроизводството е образувано по искова молба /ИМ/ на „В и к еоод, булстат
З. Г. М., Егн:, с постоянен адрес: гр. П., ул."С. К.", бл."Я.", област Б
Производството е образувано по молба от „Б. П. П. Ф. Е., Код по булстат iconПроизводството е образувано въз основа на искова молба, предявена от „О. Б. Б
С. Г. 1" Е., Еик/булстат:, със седалище и адрес на управление: Г., област Б., ул."К. Н. П." №28
Производството е образувано по молба от „Б. П. П. Ф. Е., Код по булстат iconПроизводството е по несъстоятелност, по реда на чл. 625 и следващи от тз, образувано по молба на със седалище и адрес на управление град Я., община Я
ТЗ, образувано по молба на " със седалище и адрес на управление град Я., община Я., област Б., улица "В." № *, булстат *, регистрирано...
Производството е образувано по молба от „Б. П. П. Ф. Е., Код по булстат iconПроизводството е по реда на чл. 402 Гпк и чл. 403, ал. 2 Гпк
Образувано е по молба на “М. П.” със седалище и адрес на управление : гр. Б., бул. “Св. Св. К. и М.”, бл. 21, вх. Б. 6, ап. 20, с...
Производството е образувано по молба от „Б. П. П. Ф. Е., Код по булстат iconПроизводството е образувано въз основа на искова молба от К. В. Т., с постоянен адрес с. П., ул."Х." №17, с егн: против „. О., С булстат, Г. П., У. №22, с
О. на еднолично дружество с ограничена отговорност „. Е., със законен представител У. С. Д. Т., с която са предявени обективно кумулативно...
Производството е образувано по молба от „Б. П. П. Ф. Е., Код по булстат iconПроизводството е образувано по молба от И. Т. Х., Егн *, от Г. П., жк „Ц
Ос-б на 08. 10. 2010година е насрочен опис на движими вещи по изпълнително дело №574/2009година. Сочи се, че цитираното изпълнително...
Производството е образувано по молба от „Б. П. П. Ф. Е., Код по булстат iconПроизводството е образувано по молба от пълномощника на управителя на сд "Н. 3, Е., Булстат, Г. Б. Е. за допускане обезпечение на предявените искове против "
Уточнява, че във връзка с предявените искове е допуснато обезпечение на други банкови сметки на ответника, но това обезпечение не...
Производството е образувано по молба от „Б. П. П. Ф. Е., Код по булстат iconИ за да се произнесе взе предвид следното : ю е образувано по молба на Л. Стоянов К
Производството е по реда на чл. 19, ал. 1 Згр, и е образувано по молба на Л. С. К. с Егн, с посочен адрес за призоваване гр. Б.,...
Производството е образувано по молба от „Б. П. П. Ф. Е., Код по булстат iconПроизводството е образувано по искова молба от В. И. К. против Прокуратурата на Р. Б. и Р. С. гр. Г. Д. за солидарно заплащане на сумата 60 000 лв
Производството е образувано по искова молба от В. И. К. против Прокуратурата на Р. Б. и Р. С. гр. Г. Д. за солидарно заплащане на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом