Етичен кодекс на професионалните счетоводители съдържание
ИмеЕтичен кодекс на професионалните счетоводители съдържание
страница1/21
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.51 Mb.
ТипКодекс
източникhttp://chetinyan.com/site_files/UserFiles/file/EtichenCod.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Юни 2005

Юни 2005

Преработен юли 2006 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДИТЕЛИ


СЪДЪРЖАНИЕ*

Страница

ПРЕДГОВОР 14

ЧАСТ A: ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОДЕКСА 15

100 Въведение и фундаментални принципи 16

110 Почтеност 22

120 Обективност 23

130 Професионална компетентност и надлежно внимание 24

140 Конфиденциалност 25

150 Професионално поведение 27

ЧАСТ Б: ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНА ПРАКТИКА 28

200 Въведение 29

2


10 Професионално назначение 35

220 Конфликт на интереси 39

230 Второ мнение 41

240 Хонорари и други видове възнаграждения 42

250 Маркетинг на професионалните услуги 45

260 Подаръци и гостоприемство 46

270 Отговорно пазене на активи на клиенти 47

280 Обективност – всички услуги 48

290 Независимост – ангажименти за изразяване на сигурност 49

ЧАСТ В: ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БИЗНЕСА 104

300 Въведение 105

310 Потенциални конфликти 109

320 Изготвяне и докладване на информация 111

330 Изпълнение с достатъчни експертни знания и умения 113

340 Финансов интерес 115

350 Стимули 117

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 119

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА 125

ПРЕДГОВОР

Мисията на Международната федерация на счетоводителите (МФС) така, както тя е изложена в нейния учредителен документ, е “за да обслужва обществения интерес МФС ще продължи да укрепва счетоводната професия в световен мащаб и да допринася за развитието на стабилни международни икономики посредством установяването и насърчаването на спазването на професионални стандарти с високо качество, подпомагайки международната хармонизация на тези стандарти и изказвайки мнение по въпроси от обществен интерес, където експертните умения на професията са най-уместни”.”. За изпълнението на тази мисия Съветът на МФС създаде Съвета за етични стандарти за счетоводителите, който да разработва и издава, съгласно собствените му правомощия, етични стандарти с високо качество и други официални становища за професионалните счетоводители, които стандарти да бъдат използвани в световен мащаб.

Настоящият Етичен кодекс на професионалните счетоводители установява етични изисквания към професионалните счетоводители. Организациите-членки на МФС или фирмите не може да прилагат стандарти с по-малка строгост от тези, които са установени в настоящия Кодекс. Въпреки това, ако на дадена организация-членка или на фирма е забранено да спазва определени части от настоящия Кодекс по силата на закон или разпоредба, то те трябва да спазват всички останали части от този Кодекс.

Някои юрисдикции може да налагат изисквания и да дават насоки, които се различават от настоящия Кодекс. Професионалните счетоводители трябва да знаят за тези разлики и да спазват по-строгите изисквания и указания, освен ако това е забранено от закон или разпоредба.

ЧАСТ A—ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОДЕКСА


Раздел 100 Въведение и основополагащи принципи 16

Раздел 110 Почтеност 22

Раздел 120 Обективност 23

Раздел 130 Професионална компетентност и надлежно внимание 24

Раздел 140 Конфиденциалност 25

Раздел 150 Професионално поведение 27


РАЗДЕЛ 100

Въведение и фундаментални принципи


100.1 Отличителна черта на счетоводната професия е поемането на отговорността да действа в полза на обществото. Ето защо, отговорността на професионалния счетоводител* не е свързана единствено с удовлетворяване на потребностите на отделния клиент или работодател. Като работи в интерес на обществото, професионалният счетоводител следва да спазва и изпълнява етичните изисквания на настоящия Кодекс.

100.2 Настоящият Кодекс е съставен в три части. Част А определя фундаменталните принципи на професионалната етика за професионалните счетоводители и дава една концептуална рамка за прилагане на тези принципи. Концептуалната рамка осигурява насоки относно фундаменталните етични принципи. От професионалните счетоводители се изисква да прилагат тази концептуална рамка за идентифициране на заплахите за спазването на основополагащите принципи, за оценяване тяхната значимост, и ако подобни заплахи не са очевидно незначителни, за прилагане на предпазни мерки за елиминирането им или намаляването им до такова приемливо ниво, при което не се прави компромис със спазването на основополагащите принципи.

100.3 Части Б и В илюстрират как концептуалната рамка трябва да бъде приложена при специфични ситуации. Тя дава примери за предпазни мерки, които може да бъдат подходящи за адресиране на заплахи за спазването на фундаменталните принципи, а също така дава примери за ситуации, когато няма предпазни мерки, чрез които да се подходи към заплахите, и следователно - дейността или взаимоотношението, пораждащо заплахите, трябва да се избягнат. Част Б се отнася до професионалните счетоводители на публична практика*. Част В се отнася до професионалните счетоводители, наети в бизнеса*. Професионалните счетоводители на публична практика може също да преценят насоките в част В, че са подходящи при техни специфични обстоятелства.

Фундаментални принципи


100.4 От професионалния счетоводител се изисква да спазва следните фундаментални принципи:

 1. Почтеност

Професионалният счетоводител трябва да бъде прям и честен във всички професионални и бизнес отношения.


 1. Обективност

Професионалният счетоводител не бива да позволява отношение на предубеденост и предрасъдъци, конфликт на интереси или злоупотреба от неоправдано влияние на други лица за отхвърляне, пренебрегване или заобикаляне на професионална или бизнес преценка.

 1. Професионална компетентност инадлежно внимание

Професионалният счетоводител има продължаващо задължение да поддържа професионалните си знания и умения на ниво, необходимо, за да гарантира, че клиентът или работодателят получава компетентна професионална услуга, базирана на съвременното развитие на практиката, законодателството и методологията. Професионалният счетоводител трябва да действа с усърдие и задълбоченост, както и в съответствие с приложимите методологически и професионални стандарти, когато предоставя професионални услуги.

 1. Конфиденциалност

Професионалният счетоводител трябва да зачита конфиденциалността на информацията, придобита в резултат на професионални или бизнес отношения, като не бива да оповестява подобна информация на трети лица без подобаващо и специфично пълномощие, освен ако има законово или професионално право, или пък морално задължение да я оповести. Конфиденциалната информация, придобита в резултат на професионални или бизнес отношения, не бива да се използва в лична полза на професионалния счетоводител или трети лица.

 1. Професионално поведение

Професионалният счетоводител трябва да спазва съответните закони и нормативни разпоредби, като избягва всяко действие, което дискредитира професията.

Всеки един от тези фундаментални принципи се разглежда с повече подробности в раздели 110 – 150.

Подход на концептуалната рамка


100.5 Обстоятелствата, при които работят професионалните счетоводители, може да породят конкретни заплахи за спазването на фундаменталните принципи. Невъзможно е да се дефинира всяка ситуация, която създава подобни заплахи и да се посочи подходящото действие за достатъчно смекчаване на заплахата. В допълнение към това, характерът на ангажиментите и работните задачи може да се различават, следователно може да съществуват различни заплахи, изискващи прилагането на различни предпазни мерки. Концептуална рамка е тази, която по-скоро изисква от професионалния счетоводител да идентифицира, оценява и подхожда към заплахите за спазването на фундаменталните принципи, отколкото просто да съблюдава набор от специфични правила, които може да са условни, и поради това – тя е в полза на обществото. Настоящият Кодекс осигурява обща рамка, която да подпомогне професионалния счетоводител да идентифицира, оцени и отговори на заплахите за спазването на фундаменталните принципи. Ако идентифицираните заплахи са други, а не очевидно незначителни, професионалният счетоводител следва, където е уместно, да приложи предпазни мерки за елиминиране на заплахите или намаляването им до приемливо ниво, при което не се прави компромис със спазването на фундаменталните принципи.

100.6 Професионалният счетоводител има задължението да оценява всяка една заплаха за спазването на фундаменталните принципи, когато професионалният счетоводител знае, или логично се очаква да знае, за обстоятелства или отношения, които биха изложили на риск спазването на фундаменталните принципи.

100.7 Професионалният счетоводител следва да взема под внимание както качествени, така и количествени фактори, когато разглежда значимостта на заплахата. Ако професионалният счетоводител не може да приложи подходящи предпазни мерки, той трябва да откаже или да прекрати конкретната професионална услуга, в която е включен, или където е необходимо, да се оттегли от клиента (в случай, че е професионален счетоводител на публична практика) или от организацията, където е назначен на работа (в случай, че е професионален счетоводител в бизнеса).

100.8 Възможно е професионалният счетоводител непреднамерено да наруши разпоредба от настоящия Кодекс. Такова непреднамерено нарушение, в зависимост от естеството и значимостта на въпроса, не може да компрометира спазването на фундаменталните принципи, като след като нарушението е открито, то се коригира незабавно и се прилагат всички необходими предпазни мерки.

100.9 Части Б и В от настоящия Кодекс включват примери, които са предназначени да илюстрират как следва да бъде прилагана концептуалната рамка. Примерите не са предназначени да бъдат, нито следва да бъдат тълкувани като изчерпателен списък на всички обстоятелства от опита на един професионален счетоводител, които може да създадат заплахи за спазването на фундаменталните принципи. Следователно, не е достатъчно за професионалния счетоводител единствено да се съобразява с представените примери; по-скоро рамката трябва да бъде прилагана към конкретните обстоятелства, пред които е изправен професионалния счетоводител.

Заплахи и предпазни мерки


100.10 Спазването на фундаменталните принципи е възможно да бъде застрашено от широк обхват от обстоятелства. Много заплахи спадат към следните категории:

 1. заплаха, свързана със собствен (личен) интерес, която може да възникне в резултат на финансови или други интереси на професионалния счетоводител или на негов най-близък член от семейството или близки родственици;

(б) заплахи, свързани с проверка на собствената работа(самопроверка), които може да възникнат когато е необходимо предишна преценка да бъде преразгледана повторно от професионалния счетоводител, отговорен за тави преценка;

(в) заплахи от ангажименти на защита , които могат да възникнат когато професионалният счетоводител подкрепя позиция или мнение до степен, до която последващата му обективност може да бъде компроментирана;

(г) заплахи от близки отношения (фамилиарност), които може да възникнат когато, поради близки отношения, професионалният счетоводител става съпричастен към интересите на други трети лица и

(д) заплахи от заплаха (сплашване), които може да възникнат когато професионалният счетоводител е възпрян от това да действа обективно поради действителни или доловени заплахи.

В части Б и В от настоящия Кодекс, съответно се дават примери за обстоятелства, които може да създадат тези категории заплахи за професионалните счетоводители на публична практика и професионалните счетоводители, наети в бизнеса. Професионалните счетоводители на публична практика може също да намерят насоките в Част В за подходящи при техни конкретни обстоятелства.

100.11 Предпазните мерки, които може да елиминират или да намалят тези заплахи до приемливо ниво се разделят на две основни категории:

 1. предпазни мерки, създадени от професията, законодателството или нормативните разпоредби; и

(б) предпазни мерки в работната среда.

100.12 Предпазните мерки, създадени от професията, законодателството или нормативните разпоредби включват следното, без да се изчерпват само до изброеното по-долу:

  • изисквания за образование, обучение и опит за допускане в професията;

  • изисквания за продължаващо професионално развитие;

  • разпоредби за корпоративно управление;

  • професионални стандарти;

  • професионални или регулаторни процедури за текущо наблюдениеи дисциплинарни процедури;

  • външен преглед от законно упълномощена трета страна на докладите, декларациите, комуникацията или информацията, изготвени от професионалния счетоводител.

100.13 В части Б и В от настоящия Кодекс, съответно се разглеждат предпазните мерки в работна среда за професионалните счетоводители на публична практика и тези, които са в бизнеса.

100.14 Определени предпазни мерки може да увеличат вероятността за идентифициране или възпиране на неморално поведение. Подобни предпазни мерки, които може да бъдат създадени от счетоводната професия, законодателството, нормативните разпоредби или от организацията, наела професионалните счетоводители на работа, включват следното, без да се изчерпват с изброеното по-долу:

 • ефективна, добре популяризирана система за оплаквания, приложена на практика от организацията, където е нает професионалния счетоводител, от професията или регулаторен орган, която прави възможно колегите, работодателите или членовете на обществото да привличат внимание към непрофесионално и неморално поведение;

 • изрично установено задължение да бъдат докладвани нарушенията на етичните изисквания.

100.15 Характерът на предпазните мерки, които следва да бъдат прилагани, ще се различава в зависимост от обстоятелствата. При упражняване на професионална преценка, професионалният счетоводител следва да обмисли какво би решила, че е неприемливо, една разумна и информирана трета страна, която познава цялата уместна информация, включително значимостта на заплахата и приложените към нея предпазни мерки.

Разрешаване на конфликт от етичен характер


100.16 При оценяване спазването на фундаменталните принципи, на професионалния счетоводител може да се наложи да разреши конфликт в прилагането на тези принципи.

100.17 Когато започва процес на разрешаване на официален или неофициален конфликт, професионалният счетоводител следва да прецени следното, индивидуално или заедно с други лица, като част от процеса на разрешаване на конфликта:

 1. съответните уместни факти;

 2. проблемите от етичен характер, които са засегнати;

 3. фундаменталните принципи, свързани с въпросния проблем;

 4. установените вътрешни процедури; и

 5. алтернативни курсове на действие.

След като е обмислил тези обстоятелства, професионалният счетоводител следва да определи подходящ курс на действие, който е в съответствие с определените фундаментални принципи. Професионалният счетоводител следва също така да прецени последствията от всеки един курс на действие. Ако въпросът остане неразрешен, професионалният счетоводител следва да се консултира с друго подходящо лице във фирмата* или организацията, където е нает на работа, за да получи помощ при разрешаването на конфликта.

100.18 Когато въпросът включва конфликт с организацията или вътре в нея, професионалният счетоводител следва също така да обмисли консултиране с лицата, натоварени с общото управление на организацията, такива като съвета на директорите или одиторския комитет.

100.19 От най-голяма полза за професионалния счетоводител би било да се документира същността на проблема и подробностите за всяка проведена дискусия или за взетите решения относно този въпрос.

100.20 Ако даден съществен конфликт не може да бъде разрешен, професионалният счетоводител може да поиска да получи професионален съвет от съответния професионален орган или от правни консултантивъв връзка с конфрикта и да получи насоки по проблеми от етичен характер, без да нарушава конфиденциалността. Например, професионалният счетоводител може да е попаднал на измама, като докладването за нея би нарушило отговорността на професионалния счетоводител да спазва конфиденциалността. Професионалният счетоводител следва да обмисли възможността да получи правен съвет, за да се установи дали съществува изискване да се докладва.

100.21 Ако след изчерпване на всички съответни възможности, конфликтът от етичен характер остане неразрешен, професионалният счетоводител следва, където е възможно, да откаже да остане свързан с въпроса, създаващ конфликта. Професионалният счетоводител може да установи, че при дадените обстоятелства, е подходящо да се оттегли от екипа по ангажимента или конкретната задача, или изцяло да се откаже от ангажимента, фирмата или организацията, където е нает на работа.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Свързани:

Етичен кодекс на професионалните счетоводители съдържание iconОбщина смядово етичен кодексобщина смядово етичен кодекс
Чл. 1 Настоящият кодекс определя етичните правила на поведение на служителите в общинската администрация на Община Смядово и има...
Етичен кодекс на професионалните счетоводители съдържание iconЕтичен кодекс
Чл Този кодекс определя правилата за поведение на работниците и служителите в Основно училище “Никола Йонков Вапцаров” – с. Врани...
Етичен кодекс на професионалните счетоводители съдържание iconКодекс на вътрешните инспектори в националния съюзна тпк
Настоящият етичен кодекс има за цел да укрепи принципите и правилата за поведение, които следва да бъдат спазвани от вътрешните инспектори...
Етичен кодекс на професионалните счетоводители съдържание iconНародно събрание на република българия
Етичен кодекс в работата на народните представители в парламенти на страни-членки на ес
Етичен кодекс на професионалните счетоводители съдържание iconКодекс на служителите от общинска администрация
Ние, служителите от Общинска администрация на Община Стражица подписваме този Етичен кодекс, който регламентира принципите и нормите...
Етичен кодекс на професионалните счетоводители съдържание iconКодекс интерактив асошиейшън българия
Настоящият Етичен кодекс се приема на основание Устава на сдружението с нестопанска цел “интерактив асошиейшън българия” (iab, сдружението)...
Етичен кодекс на професионалните счетоводители съдържание iconСписание „Адвокатски преглед брой 9-10 от 2003 г
Етичен кодекс на адвоката. Рекламиране на адвокатската дейност Митко Чаталбашев, адвокат от София
Етичен кодекс на професионалните счетоводители съдържание iconБългарска национална федерация по металдетектинг етичен кодекс на търсача глава първа Общи положения Чл. 1
Чл. Този кодекс определя етичните норми и правилата за поведение на членовете на Българска национална федерация по металдетектинг...
Етичен кодекс на професионалните счетоводители съдържание iconЕтичен кодекс
Консултантските компании, работещи в сферата на европейските програми приемат да се водят от принципите на коректност, честност и...
Етичен кодекс на професионалните счетоводители съдържание iconБългарска асоциация за лизинг
Етичен Кодекс на бал е приет на 17 ктомври, 2006г с решение на ус на бал принципите му са приети доброволно от *следните Членове...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом