Bg-русе: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
ИмеBg-русе: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер102.28 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/007661202.docx
00766-2012-0002

BG-Русе: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализиран балница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания Русе ЕООД, ул. Алея Лилия 1, За: Елка Стоянова Димитрова, България 7002, Русе, Тел.: 082 813993, E-mail: sbalpfz_ruse@abv.bg, Факс: 082 823879

Място/места за контакт: Елка Стоянова Димитрова

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛПФЗ Русе ЕООД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: СБАЛПФЗ Русе ЕООД - гр. Русе, ул. Алея Лилия 1
Код NUTS: BG323

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Общо медицински консумативи, консумативи и реактиви за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория и за отделение без легла за образна диагностика.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141000, 33124000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
Оборудване и материали за диагностика и радиодиагностика

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общо прогнозно количество по обособени позиции - спецификации.

Прогнозна стойност без ДДС

100000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата се представя заедно с предложението в една от формите, съгласно чл. 59 ал. 2 от Закона за обществените поръчки- 1000 /хиляда/лв., оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на СБАЛПФЗ Русе ЕООД със срок на валидност 110/сто и десет/ календарни дни, считано от дата за подаване на офертите-парична сума, преведена по банкова сметка на СБАЛПФЗС Русе ЕООД-общинска банка АД IBAN BG79SOMB91301023029902 BIC SOMBBGSF-платежно нареждане в оригинал или копие-парична сума, платима в касата на възложителя. Гарнцията за изпълнение е в размер на 2%/два/ от стойността на договора без ДДС и е с валидност най-малко за срока на договора, удължен с 30 календарни дни.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата ще се осигурят от ЛЗ. Плащането за доставки се извършва отложено по банков път за срок от 90 до 180 календарни дни, след представяне на следните документи: а/фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС-оригинал б/приемо-предавателни протоколи

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка, е обединение на физическо/или юридически лица/, при подписване на договора следва да представи документ, удостоверяващ регистрацията на юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: До участие се допускат всички участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47 ал.1 ал.2 и ал.5 от ЗОП и които отговарят на всички предварително обявени от възложителя условия, документи относно търговско-правния статут на участника: 1.1.Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен орган в страната на участника. Когато участникът е регистриран или пререгистриран в единния електронен търговски регистър към Агенцията по вписванията не се изисква удостоверение за актуално състояние, а се посочва ЕИК. 1.2.Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай че това не е законният представител на участника. 1.3.Заверени от участника копие на документи за регистрация-идентификационен код БУЛСТАТ/в случай, че участникът не е вписан в единния електронен търговски регистър към Агенцията по вписванията / ДДС единтификационен номер/в предвидените от закона случаи/. 1.4.Декларация за отсъствието на обстоятелства по чл.47 ал.1 и ал.2 от ЗОП, декларация за отсъствието на обстоятелства по чл.47 ал.5 от ЗОП. 1.5. Образци на документи от документацията.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: а/ копия на баланса и отчета за приходите и разходите за всяка от предходните три години/2009,2010,2011/, заверен съгласно изискванията на Закона за счетоводство. Всички страници трябва да са заверени от участника с "вярност с оригинала" и да имат подпис и печат на участника. б/ информация за общия оборот и оборота от извършване на услугите, сходни с предмета на поръчката за последните три години. Ако участникът е физическо лице-официален документ, удостоверяващ дохода му /данъчни декларации, граждански договори/ за всяка една от последните 3 години, заверени от участника с "вярност с оригинала" и подпис на участника на всяка страница.
Минимални изисквания: а/ копия на баланса и отчета за приходите и разходите за всяка от предходните три години/2009,2010,2011/, заверен съгласно изискванията на Закона за счетоводство. Всички страници трябва да са заверени от участника със "вярност с оригинала" и да имат подпис и печат на участника. б/ информация за общия оборот и оборота от извършване на услугите, сходни с предмета на поръчката, за последните три години. Ако участникът е физическо лице-официален документ, удостоверяващ дохода му /данъчни декларации, граждански договори/ за всяка една от последните 3 години, заверени от участника с "вярност с оригинала" и подпис на участника на всяка страница.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: а/ списък на основните договори за доставка на консумативи, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение/ чл. 51 ал. 1т.1 от ЗОП/. Списъкът да е придружен с от 5 до 10 референции. б/ списък на основния екип длъжностни лица по образец, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката. в/ списък на материално-техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката. г/ декларация, че има възможност за изпълнение на спешна заявка до три астрономически часа от получаването й и на планова заявка-до 24 часа от получаването й. д/ декларация, че ще осигури възможност за приемане на заявки по факс и емейл и ще обезпечи изпълнението им, при извънредни обстоятелства в извън работно време, както и в почивни празнични дни. е/ удостоверение /лиценз за продажба на едро на мед. изделия и консумативи на изпълнителя ж/ сертификат ISO за качество на изпълнителя з/ сертификат на производителя - 13485:2003 и/или еквивалентен и/ СЕ маркировка на изделията и консумативите. й/ оторизации от производители
Минимални изисквания: а/ списък на основните договори за доставка на консумативи, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение/ чл. 51 ал. 1т.1 от ЗОП/. Списъкът да е придружен с от 5 до 10 референции. б/ списък на основния екип длъжностни лица по образец, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката. в/ списък на материално-техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката. г/ декларация, че има възможност за изпълнение на спешна заявка до три астрономически часа от получаването й и на планова заявка-до 24 часа от получаването й. д/ декларация, че ще осигури възможност за приемане на заявки по факс и емейл и ще обезпечи изпълнението им, при извънредни обстоятелства в извън работно време, както и в почивни празнични дни. е/ удостоверение /лиценз за продажба на едро на мед. изделия и консумативи на изпълнителя ж/ сертификат ISO за качество на изпълнителя з/ сертификат на производителя - 13485:2003 и/или еквивалентен и/ СЕ маркировка на изделията и консумативите. й/ оторизации от производители

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

09.07.2012 г. Час: 13:00

Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

17.07.2012 г. Час: 13:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

110

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 18.07.2012 г. Час: 14:00

Място

Кабинета на Управителя на СБАЛПФЗ Русе ЕООД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Упълномощени представители на участниците.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

по реда на чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

КЗК, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.05.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Общи медицински консумативи

1) Кратко описание

Доставка на общи медицински консумативи по спецификация за нуждите на СБАЛПФЗ Русе ЕООД. Гаранция за участие 340 /триста и четиридесет / лева

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

по спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
34000 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Консумативи и реактиви за клинична лаборатория

1) Кратко описание

Доставка на консумативи и реактиви по спецификация за нуждите на клинична лаборатория към СБАЛПФЗ Русе ЕООД. Гаранция за участие 440 /четиристотин и четиридесет / лева

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

по спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
44000 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Консумативи за микробиологична лаборатория

1) Кратко описание

Доставка на консумативи по спецификация за нуждите на микробиологична лаборатория към СБАЛПФЗ Русе ЕООД. Гаранция за участие 170 /сто и седемдесет / лева.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

по спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
17000 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Консумативи за отделение без легла по образна диагностика

1) Кратко описание

Доставка на консумативи по спецификация за нуждите на отделение без легла по образна диагностика към СБАЛПФЗ Русе ЕООД. Гаранция за участие 50 /петдесет / лева.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33124000

Описание:

Оборудване и материали за диагностика и радиодиагностика

3) Количество или обем

по спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

Свързани:

Bg-русе: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-русе: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-русе: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-русе: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Топрофикация Русе еад, ул. Тец изток, За: Методи Тодоров Неделчев, Р. България 7009, Русе, Тел.: 082 883334, e-mail: tedo@toplo-ruse...
Bg-русе: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-русе: Покупка обявление за поръчка доставки
Община Русе, пл. "Свобода" №6, За: Катя Павлова-Ръководител на проект, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 506767, e-mail: mayor@ruse-bg...
Bg-русе: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-русе: Покупка обявление за поръчка доставки
Комплексен онкологичен център–Русе еоод”, ул. "Независимост" №2, За: маг фарм. Гайдарова, Република България 7002, Русе, Тел.: 082...
Bg-русе: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-русе: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-русе: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Брегово, пл. "Централен", За: Анета Тлаченска, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312 2433
Bg-русе: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Харманли, пл.'Възраждане'№1, За: Лиляна Йорданова, рб 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, e-mail
Bg-русе: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Соу васил левски, Оборище 57, За: Еленка Борисова, България 7630, гр. Главиница, Тел.: 08636 2245, e-mail
Bg-русе: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом