І. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на
ИмеІ. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на
страница1/3
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер259.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://militaryclubs.bg/sites/default/files/Dokumentacia_software.doc
  1   2   3
Раздел І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


Целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на специализирани софтуерни продукти.


1. Предмет на обществена поръчка: Абонаментна поддръжка на специализирани софтуерни продукти за нуждите на ИА “Военни клубове и военно – почивно дело”.


2. Срок за изпълнение на поръчката: 12 / дванадесет/ месеца.


3. Място за изпълнение на поръчката: ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”.


4. Срок на валидност на предложенията: Срокът на валидност на предложенията следва да бъде не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата за получаване на офертите.

5. Прогнозна стойност на обществената поръчка: до 41 000.00 /четирдесет и една хиляди/ лева без ДДС.


Раздел IІ. Техническо задание


Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” използва програмни продукти на фирма “Астра софт” ООД. За същите изпълнителя следва да предложи както следва:

Параметри на услугите по поддръжка на описания софтуер:

 1. Инсталация, преинсталация и настройка на потребителски софтуер.

 2. Системна помощ – консултации по ползването на продуктите на място.

 3. Системна помощ по интернет.

 4. Системна помощ по телефона.

 5. Помощ при възстановяване на повредени бази от данни.

 6. Обучение на посочените от клиента служители.

 7. Периодично актуализиране на програмния продукт в съответствие с измененията на нормативните и други актове.

 8. Да внася подобрения, изменения и допълнения в програмния продукт обект на поддръжката.


Параметри на софтуера подлежащ на поддръжка.

 1. Софтуер за работна заплата и личен състав Zwin за:

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Югозападен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Централен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Северозападен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Североизточен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Югоизточен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – Централно управление – 1 1. Софтуер за фактуриране “Астра склад” за:

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Югозападен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Централен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Северозападен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Североизточен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Югоизточен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – Централно управление – 1 1. Софтуер за граждански договори и хонорари “Астра хонорари” за:

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Югозападен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Централен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Северозападен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Североизточен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Югоизточен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – Централно управление – 1 1. Софтуер за счетоводна програма “Астра стандарт” за:

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Югозападен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Централен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Северозападен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Североизточен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Югоизточен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – Централно управление – 1 1. Софтуер за писане на платежни нареждания “Астра банк” за:

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Югозападен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Централен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Северозападен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Североизточен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Югоизточен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – Централно управление – 1 1. Софтуер за импорт на данни “Импорт Ел Тур”за:

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Югозападен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Централен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Северозападен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Североизточен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – отдел “Югоизточен” – 1

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – Централно управление – 1


 1. Софтуер за отчет на складово стопанство “Астра склад” за:

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” – Централно управление – 1


РАЗДЕЛ IІI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА


Условия ЗА ВАЛИДНОСТ НА офертАТА

1. За участие в обществената поръчка участникът следва да представи оферта, изготвена при спазване на условията и изискванията на публичната покана, пълното описание на обекта на поръчката, техническото задание и настоящите указания за подготовка на офертата. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в публичната покана за обществената поръчка по реда, описан в настоящите условия.

2. Не се допускат варианти на офертите. Всеки участник може да представи само една оферта по процедурата.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва, следното:

ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”
гр.София, бул. ”Цар Освободител” № 7, сградата на Централен военен клуб
за участие в обществена поръчка с предмет: Абонаментна поддръжка на специализирани софтуерни продукти за нуждите на ИА Военни клубове и военно – почивно дело

_________________________________________________
име на участника
_________________________________________________
адрес за кореспонденция
_________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

4. Офертата се подава на български език. Когато участникът в обществена поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в т. 1 от настоящите Указания документи се представят в официален превод на български език, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

5. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”.

6. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

7. Представените образци към публична покана и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят може да отстрани участника от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана.

8. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в публичната покана и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

  1   2   3

Свързани:

І. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на iconПълно описание на обекта на поръчката
Целта на публичната покана е да бъде избран изпълнител, който да осигури качествено и точно изграждане на електрическо захранване...
І. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на iconРешение за откриване на процедурата
Предмет на обществената поръчка, пълно описание на обекта на поръчката, изисквания към изпълнението и техническа спецификация
І. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на iconПълно описание на обекта на поръчката
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на автобус втора употреба за нуждите на Общинска администрация Ветрино”
І. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на iconI. пълно описание на обекта на поръчката
Възложителят запазва правото си в срока на договора да поръчва допълнителни количества климатичните системи по единичните цени от...
І. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на iconПълно описание на обекта на поръчката
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за рехабилитация и социална интеграция...
І. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на iconПълно описание на обекта на поръчката
Сервизно обслужване, ремонт и поддръжка на леки автомобили от марките “Фолксваген” и “Ауди”, както следва
І. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на iconТехническо задание: избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на община несебър пълно описание на обекта на поръчката, технически и функционални изисквания и специфични условия
Пълно описание на обекта на поръчката, технически и функционални изисквания и специфични условия
І. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на iconПълно описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции наименование на поръчката
Процедурата има за цел сключване на едногодишни договори с изпълнители на обществена поръчка с предмет доставка на лабораторни консумативи...
І. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на iconI. пълно описание на обекта на поръчката
Предметът на настоящата поръчка е доставка на материали за боядисване за нуждите на есо еад
І. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на icon3. пълно описание на обекта на обществената поръчка
Настоящият обект предвижда извършване на смр в сградата на соу „Христо Ботев” гр. Карнобат, по следните обособени позиции
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом