Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
ИмеНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер90.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsoplb.org/uploads/article_documents/hobb_asthma_2012.docНАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ

НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ –

ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА

ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

_________________________________________

1407 София, бул. „Н. Й. Вапцаров” № 17- 21, ет.2, ап.5 тел./факс 868 28 94,

моб. 0886 614 589 e-mail: nsoplb@gmail.com http://www.nsoplb.com


Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България стартира:

Скринингова програма за откриване на пациенти с Бронхиална астма и Хронична Обструктивна Белодробна Болест (ХОББ) с недостатъчен контрол на заболяването


В ТОЗИ ДОКУМЕНТ СА ИЗЛОЖЕНИ ОБОСНОВКАТА, СЪЩНОСТТА, ОБХВАТА НА ПРОЕКТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА ОПЛ


ОБОСНОВКА

Според Международните ръководства за лечение на астма (Global Initiative for Asthma - GINA), 300 милиона хора в света страдат от бронхиална астма. Болестността от астма в различните части на света варира между 1 и 18 % от популацията на съответната държава. Бронхиалната астма представлява и значително икономическо бреме, както по отношение на директните медицински разходи (разходи за медикаменти, болнично лечение), така и по отношение на индиректните, немедицински разходи (отсъствие от работа; преждевременна смъртност). В много страни бронхиалната астма е основната причина за отсъствие от работа. Сравнения на разходите за лечение на бронхиалната астма в много региони води до следните заключения:

 1. Разходите зависят от нивото на контрол на състоянието на отделния пациент и от степента на предотвратяване на обострянията.

 2. Спешното лечение е по-скъпо, отколкото поддържащото лечение в извънболничната помощ.

 3. Немедицинските разходи са значителни.

 4. Лечението на астмата в съответствие с международните препоръки може да бъде икономически изгодно.Цената на нелекуваната, или недолекуваната астма е по-висока, въпреки че от гледна точка както на пациента, така и на обществото, директните разходи за контрол на бронхиалната астма изглеждат високи. Адекватното лечение на заболяването поставя предизвикателство пред пациентите, лекарите, здравните институции и правителствата.

Хроничната Обструктивна Белодробна Болест (ХОББ) е една от водещите причини за болестността и смъртността в света, с непрекъснато нарастващи социални и икономически последици. Болестността, заболеваемостта и смъртността от ХОББ е директно свързана с разпространението на тютюнопушенето и замърсяването на въздуха, и ще се увеличава през следващите години поради непрекъснатото излагане на рискови фактори, както и поради непрекъснатото увеличаване на възрастта на населението.

Според проучвания от последните 20 години, 4 - 6% от възрастното население страда от клинично изявена форма на ХОББ.

Съществуващите данни за болестността от ХОББ показват голяма вариабилност в зависимост от използваните методи и диагностични критерии. Повечето национални данни показват, че 6 % от популацията страдат от ХОББ, но това най-вероятно отразява ниското ниво на разпознаване и диагностициране на заболяването, както и факта, че пациентите в I-ви стадий, с лека форма на ХОББ, може да нямат симптоми, или да имат симптоми като хронична кашлица и експекторация, които да не се възприемат от пациентите и техните лекари като израз на заболяване. Като контрапункт, данните от епидемиологични проучвания, използващи стандартизирани методи и включващи спирометрии показват, че до ¼ от възрастното население над 40-годишна възраст има ограничения в дишането, които отговарят минимум на стадий I по GOLD класификацията.

За България няма официална статистика за заболеваемостта от бронхообструктивни заболявания. Според данни от Национален статистически институт, Национален център по здравна информация, Кратък статистически справочник по зравеопазване на Министерство на зравеопазването и


Регионалните здравни центрове, само 1/5 от всички болни с астма и ХОББ се лекуват:

2008 г.

Население 7 600 000

Астма

Болестност (брой пациенти)

284 599

Заболеваемост

4 119

Лекувани - 21%

58 700

ХОББ

Болестност (брой пациенти)

487 644

Заболеваемост

16 143

Лекувани - 28%

136 540Въпреки че в България, според установените от НЗОК правила, само специалистите - пулмолози и алерголози могат да назначават лечение на пациент с бронхиална астма и ХОББ, общопрактикуващите лекари са в ежемесечен контакт с тези пациенти, изписват назначеното лечение, познават и другите заболявания на пациента (ако има такива), осъществяват постоянен и ефективен контрол над резултата от лечението и общия статус на болния. Не на последно място пациентите имат най-голямо доверие на общопрактикуващия си лекар.


Посочените данни налагат извода, че по различни причини много от пациентите с бронхообструктивни заболявания не са диагностицирани, а тези които се лекуват не постигат препоръчителните нива на контрол в значителен процент от случаите.


СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) с подкрепата на AstraZeneca България стартира скринингова програма за откриване на недиагностицирани пациенти и/или пациенти с недобър контрол на бронхообструктивните си заболявания (Астма и ХОББ).


НСОПЛБ ще селектира и структурира (по обявени в края на материала критерии) пул от 300 ОПЛ за участие в скрининга за постигане на поставените пред програмата цели. Приоритетно ще включим ОПЛ, които работят в отдалечени населени места и региони, в които няма пулмолози или достъпът до тях е затруднен. НСОПЛБ ще организира в сътрудничество с пулмолози консултации за хората, които отговарят на посочените за пациентите критерии.

За улеснение на общопрактикуващите лекари, които ще бъдат одобрени за участие в скрининговата програма, ще бъдат отпечатани въпросници за пациентите, с които ще се търсят най-разпространените симптоми на Астма и ХОББ. Те са базирани на съществуващите ръководства за лечение GINA и GOLD:

Астма*:

 1. Имате ли повтарящи се периоди на свиркане в гърдите?

 2. Имате ли кашлица през нощта?

 3. Имате ли свирене в гърдите, или кашлица след физическо усилие?

 4. Имате ли стягане и свиркане в гърдите и кашлица след контакт с алергени във въздуха, или със замърсен въздух?

 5. Имате ли често белодробни инфекции или „настинки”, които преминават за повече от 10 дни?

 6. Имате ли Ваши кръвни роднини по първа линия, които боледуват от бронхиална астма?ХОББ*

 1. Вие сте над 40 годишна възраст?

 2. Пушач ли сте / изложен ли сте на прах, химикали, или пушек от различен произход?

 3. Имате ли задух, който е постоянен и се увеличава с времето и след физическо усилие?

 4. Имате ли постоянна кашлица, която е особено изразена на моменти, и не винаги е свързана с отделяне на храчки?

 5. Отделяте ли храчки?


*Въпросниците няма да съдържат лични и демографски данни на пациентите, които да позволят идентификация на пациентите, участващи в скрининга.

**Въпросниците са разработени и в софтуер за ползване от ОПЛ, с цел оптимизиране на събирането на информация и на статистическата обработка.

Ако пациентите отговорят положително на 3 от 6-те въпроса за Астма, или на 3 от 5-те за ХОББ, общопрактикуващият лекар ще ги насочи към определения консултант - пулмолог за потвърждаване на диагнозата. Пациентът ще носи със себе си попълнения въпросник, който ще служи като отправна точка за диагнозата на специалиста. Специалистите ще преглеждат пациенти в определени дни и места по график, съобразен с броя и местоживеенето на определените от ОПЛ за консултация пациенти. Графикът ще бъде предоставян на общопрактикуващите лекари, които участват в скрининга.

Въпросниците за всеки анкетиран ще бъдат отпечатани в два екземпляра. Пулмологът ще даде писмена консултация върху Бланка МЗ № 119а 98 (зелена бланка) в два екземпляра, като ще върне единия екземпляр при ОПЛ.

В консултацията трябва да са отразени данните на пациента, окончателната диагноза, резултатите от спирометрията, (ако се извърши такава) и назначеното лечение, (ако има такова).


За реализацията на проекта освен посочения пул от 300 общопрактикуващи лекари, които участват в скрининга, НСОПЛБ ще организира група от координатори - по един в няколко от областите с голям брой население; по двама, които да организират, координират и контролират изпълнението на проекта по области.

Координаторите ще преминат еднодневно обучение за работа по проекта, съчетано с осъвременяване на знанията и уменията в диагностиката и лечението на Астма и ХОББ.

Данните от проучването ще бъдат обобщени и анализирани от екип на НСОПЛБ и консултанти, ще бъдат публикувани в периодично/и научни издания и представени по друг подходящ начин пред съсловието и обществеността. Акцентът в анализа ще поставим върху информацията за броя на обхванатите пациенти; с каква диагноза са били преди скрининга; на колко от тях е поставена диагноза Астма или ХОББ; каква е била тежестта на откритото заболяване и необходимостта от лечение.

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

1. 300 ОПЛ* ще скринират 20000 пациента

*Всеки ОПЛ скринира не по-малко от 40 и не повече от 70 пациента.

2. 50 - 75 пулмолози* (според броя включени ОПЛ, скринирани пациенти и териториалното им разпределение)

*Всеки пулмолог ще извършва минимум по 10 прегледа на ден на определени пациенти измежду скринираните

*Одобрените за участие в програмата лекари ще бъдат хонорувани по определени правила.


Планираме кампанията да продължи от февруари до юли 2012 г. Реализирането на предложената скринингова програма ще доведе до повишаване на познанието на общопрактикуващите лекари за бронхообструктивните заболявания, ще подобри сътрудничеството между ОПЛ и специалисти и ще помогне на много пациенти да подобрят здравето си и да получат адекватна терапия.

С уважение: д-р Любомир Киров, председател на НСОПЛБ


Крайният срок за подаване на заявки за участие от общопрактикуващи лекари в програмата се удължава до 2 март 2012.

Електронната поща, създадена за комуникация с участниците в програмата е: hobb.asthma@gmail.com


ДАННИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПРИ ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Трите имена на общопрактикуващия лекар
Адрес на практиката
Мобилен телефон за връзка
Актуален e-mail за кореспонденция

КРИТЕРИИ

Призната специалност Обща медицина (+4 т.)

ДА

НЕ

Призната друга специалност (+2 т.)

ДА

НЕ

Без специалност (-1 т.)

ДА

НЕ

Брой пациенти в практиката≥ 1200 и от тях над 60% лица над 18 годишна възраст (+4 т.)

ДА

НЕ

Предишен опит от участие в подобна/и инициатива/и (+2 т.)

ДА

НЕ

Наличие на сертификати за участие в мероприятия по продължаващо медицинско обучение за ОПЛ, организирани от НСОПЛБ (конференции, конгреси, научни срещи и др.) (+2 т.)

ДА

НЕ

Редовен член на НСОПЛБ с платен членски внос (+2 т.)

ДА

НЕ

Практика в населено място извън университетски център със затруднен достъп до специалисти (пулмолози, алерголози) (+4т.)

ДА

НЕ


Минимален брой точки за участие в проекта – 10 т.


група 33Свързани:

Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Опл, организирана от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Домакин на събитието ще бъде Сдружението на...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconСдружение на общопрактикуващите лекари в софия област към национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
На общопрактикуващите лекари в българия =
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
През 2013 г под егидата на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (нсоплб) ще бъдат организирани и проведени...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Проект на Интегративен модел на Национална здравна карта на Министерство на здравеопазването на р българия
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Нсоплб с мз и нзок. Ръководството на блс тогава не показа воля и умение за преговори в името на промяна към по добри условия за професионалната...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
В централния офис на нсоплб постъпват сигнали от различни области в страната, че колегите са приканвани да подготвят документи за...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия – член на асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от югоизточна европа
София, бул. „Н. Й. Вапцаров” №17- 21, ет. 2, ап. 5 тел./факс 868 28 94, моб. 0886 614 589
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия член на асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от югоизточна европа
Категорично възразяваме срещу Решение № рд ус 04 -12/02. 02. 2007г на ус на нзок и считаме, че е в противоречие на чл. 59 от Закона...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
По повод на текста в проекта за допълнение на Наредба №40 от 2004 г за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом