Общи положения
ИмеОбщи положения
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер95.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.savetnik-pernik.com/userfiles/file/pravilnik_obshtestven_posrednik.doc
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Перник

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1.Този правилник урежда правното положение, организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Перник.

Чл. 2.Обществения посредник се застъпва с предвидените в този правилник средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от органите на местното самоуправление и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.

Чл. 3.В своята дейност обществения посредник е независим и се подчинява само на закона, като се ръководи от личната си съвест и морал.

Чл. 4. Дейността на обществения посредник е публична.

Чл. 5. Обществения посредник се подпомага в своята дейност от сътрудник.

Чл. 6. Органите на местното самоуправление и техните администрации, юридическите лица и гражданите са длъжни да предоставят информация, поверена им по служба, и да оказват съдействие на обществения посредник във връзка с жалбите и сигналите, които са изпратени до него.

Чл. 7. Дейността на обществения посредник и неговият сътрудник се финансира от общинския бюджет и/или от други публични източници.


Глава втора

ПРИНЦИПИ


Чл. 8. (1) В дейността си общественият посредник се ръководи от принципите на: законността, независимостта, справедливостта, прозрачността и публичността, хуманността и толерантността.

(2) Общественият посредник: осигурява равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия, религиозни вярвания.


Глава трета

ИЗБОР И МАНДАТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК


Чл. 9. /изм. и допълн. с Решение № 236/03.02.2005г./ (1) Общественият посредник се избира от Общинския съвет по писмено предложение на общинските съветници.

(2) /изм. и допълн. с Решение № 236/03.02.2005г./ Всеки общински съветник може да прави предложение за избор на обществен посредник.

Чл. 10. (1) За обществен посредник се избира пълнолетен, психически здрав, неосъждан, български гражданин, с високи морални качества, с постоянно местоживеене на територията на община Перник, със завършено висше образование и 10 години трудов стаж.

(2) – Отменена с Решение № 236/03.02.2005г.

Чл.11./изм. и допълн. с Решение № 236/03.02.2005г./При подаването на предложенията по чл. 9 общинските съветници, правещи предложението представят и автобиографична справка за кандидата за обществен посредник и други документи удостоверяващи обстоятелствата по чл.10 и чл.16 от този правилник

(2) Отменена с Решение № 236/03.02.2005г.

Чл. 12. Общинския съвет избира обществения посредник с тайно гласуване, с квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

Чл. 13. Общественият посредник се избира за срок от четири години и за не повече от два последователни мандата.

Чл. 14. Общественият посредник встъпва в длъжност след полагане на следната клетва пред Общинския съвет: “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и да защитавам правата на чонека и основните свободи, като изпълнявам добросъвестно и безпристрастно правомощията си.”

Чл. 15. Изборът за нов обществен посредник се произвежда не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата. Общественият посредник продължава да изпълнява задълженията си до встъпване в длъжност на новоизбрания такъв.

Чл. 16.Не може да бъде обществен посредник лице, което:

 1. работи в държавната или общинската администрация;

 2. е едноличен търговец, съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителене членэна търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител (прокурист), ликвидатор или синдик;

 3. е народен представител;

 4. е съветник в Общински съвет;

 5. е член на политическа партия или синдикална организация;

 6. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

 7. заема длъжност по управление в юридическо лице с нестопанскаа цел.

Чл. 17. При осъществяване на дейността си общественият посредник се подпомага от сътрудник, който се предлага от него и се утвърждава с решение на Общинския съвет.

(2) Сътрудникът трябва да отговаря на критерииите за заемане на длъжността обществен посредник и да има завършено висше образование по специалностите “право” или “публична администрация”, ако общественият посредник няма такова.

Чл. 18. (1) Общественият посредник се освобождава от длъжност при:

 1. установяване на несъвместимост или неизбираемост;

 2. фактическа невъзможност да изпълнява правомощията си повече от три месеца;

 3. влизане в сила на присъда за умишлено престъпление;

 4. несправяне със задълженията си и при нарушаване на Конституцията и законите на страната или общоприетите морални правила за поведение в обществото;

 5. оставка;

 6. смърт.

(2) Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на обществения посредник по ал.1, т.1, 2 и 4 се приема от Общинския съвет по искане най-малко на една трета от състава на Общинския съвет, а основанията по ал.1, т.3, 5 и 6 се обявяват от председателя на Общинския съвет пред Общинския съвет.

(3) Освен в случаите по ал.1, сътрудникът на обществения посредник се освобождава от Общинския съвет и по мотивирано предложение на обществения посредник.

(4) В случаите на чл.18, ал.1, т.1, 2 и т.4 общественият посредник се освобождава предсрочно с решение на Общинския съвет, взето по реда на чл.12 от настоящия правилник.

Чл. 19. (1) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на обществения посредник, нов обществен посредник се избира в срок два месеца от влизането в сила на решението за прекратяване по чл. 18, ал. 1, т. 1, 2 или 4, или от обявяването по чл. 18, ал. 1, т. 3, 5 или 6.

(2) В случаите на предсрочно прекратяване правомощията на обществения посредник сътрудникът встъпва в неговата длъжност до избирането на нов обществен посредник.


Глава четвърта

ПРАВОМОЩИЯ


Чл. 20. (1) Общественият посредник:

1. приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от органите на местното самоуправление и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги;

2. прави проверки по постъпилите жалби и сигнали;

3. отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок; ако случаят изисква по-обстойна проверка, този срок е три месеца;

4. отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права и свободи пред органите на местното самоуправление и техните администрации и лицата по т. 1;

5. посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им;

6. прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите;

7. уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ характер.

(2) Общественият посредник действа и по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата и свободите на гражданите.

(3) Общественият посредник може да възлага на сътрудника си някои от своите правомощия.

Чл. 21. (1) За изпълнение на правомощията си общественият посредник има право:

1. на достъп до органите, техните администрации и лицата по чл. 2, включително и да присъства при обсъждане и вземане на решения от тях;

2. да иска и получава навременна, точна и пълна информация от органите, техните администрации и лицата по чл. 2;

3. да изразява публично мнение и становища, включително в средствата за масово осведомяване.

(2) Общественият посредник е длъжен да не разгласява обстоятелства, които представляват държавна, служебна, търговска тайна, както и лични данни за гражданите и техните организации, които са му станали известни във връзка с осъществяване на правомощията му.

Чл. 22. Правомощията на обществения посредник не се отнасят до:

1. вътрешнослужебните отношения на органите на местната власт;

2. приватизацията и дейността на общински дружества;

3. въпроси от личния живот на гражданите;

4. съдебни процедури.

Чл. 23. Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него за защита пред съд или друга публична институция.


Глава пета

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ


Чл. 24. Жалби и сигнали до обществения посредник могат да подават както юридически лица и организации, чрез техните представители, така и физически лица без разлика на гражданство, пол, политическа принадлежност или религиозни убеждения, в случаите на:

- нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на органите на местното самоуправление и техните администрации;

- неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;

- предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;

- прояви на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане на достойнството на гражданите;

(2) Постъпилите жалби се завеждат в регистър.

Чл. 25. (1) Жалбите и сигналите могат да бъдат писмени или устни, подадени лично, по пощата или по друго традиционно средство за съобщение.

(2) Жалбата трябва да съдържа името и постоянния адрес на жалбоподателя, описание на нарушението, органа, администрацията или лицето, срещу които се подава жалбата. Към жалбата могат да бъдат приложени и писмени доказателства.

(3) Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години, не се разглеждат.

(4) Ако жалбата е устна, се съставя протокол, в който се съдържа информацията, изискуема по ал. 2.

Чл. 26. Получените жалби и сигнали се вписват в регистъра по чл. 24, ал. 2. В регистъра се отбелязват и предприетите по всеки конкретен случай мерки и резултатът от тях.

Чл. 27. Органите и лицата по чл. 2, до които се отнасят становищата, предложенията и препоръките на обществения посредник, са длъжни да ги разгледат в 14-дневен срок и да уведомят обществения посредник за предприетите от тях мерки.

Чл. 28. (1) Общественият посредник е длъжен да уведоми гражданите и представителите на техните организации в двадесет дневен срок от получаването на жалбата какви мерки ще предприеме по случая.

(2) В случай на отказ, в срока по предходната алинея, общественият посредник е длъжен да изложи основанията за отказа и да препоръча други средства за постигане на желания резултат.

(3) За изясняване на фактическата обстановка общественият посредник събира допълнителни данни от гражданите или засегнатите органи.

Чл. 29. (1) Производството пред обществения посредник е безплатно.


Глава шеста

ОТГОВОРНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИКЧл. 30. (1) За постъпилите жалби, сигнали, и становището си по тях, общественият посредник представя шестмесечен анализ на Общинския съвет и кмета на община Перник.

(2) Анализът се разпространява при спазване на Закона за защита на личните данни.

Чл. 31. Общественият посредник представя годишен отчет за дейността си и за извършените разходи през предходната година до 31 януари.

Чл. 32. Отчетът съдържа:

- данни за разрешени случаи;

- данни за случаите, при които намесата на обществения посредник е останала без резултат и причините за това;

- обща информация за подадените жалби, по които проверките не са приключили;

- данни за отправените предложения и сигнали и мерките, предприети във връзка с тях;

- становище за прилагането на средствата за защита на законните права и интереси на гражданите.

Чл. 33. (1) Председателя на Общинския съвет и кметът на община Перник представят становища по отчета.

(2) Отчетът се внася на сесия на Общинския съвет ежегодно до 31 март.

(3) Общинския съвет приема годишния отчет на обществения посредник с обикновено мнозинство.

Чл. 34. (1) Отчетът на обществения посредник и решението на общинския съвет се публикуват в местните печатни средства за масово осведомяване.

(2) Копия на отчета се предоставят в приемната на обществения посредник и в сградата на община Перник, на разположение на гражданите и техните организации.

Чл. 35. Общественият посредник носи отговорност пред Общинския съвет;

- за неспазване на този правилник;

- за нарушаване на правата и интересите на гражданите;

- за нарушаване на изискванията за конфиденциалност;

- за прояви на незаинтересованост и необективност.


Глава седма

ФИНАНСОВО, МАТЕРИАЛНО И ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИКЧл. 36. Финансовото, материалното и техническото осигуряване на дейността на обществения посредник се поема от бюджета на община Перник.

(2) Общественият посредник получава месечно възнаграждение в размер равен на възнаграждението на председателя на Общинския съвет, а сътрудникът на обществения посредник - възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението на обществения посредник.

(3) Общественият посредник и неговият сътрудник не могат да получават друго възнаграждение.

(4) Община Перник осигурява помещения за работата на общинския посредник и неговия сътрудник, с възможност за постоянен и неограничен достъп на гражданите до него.

(5) Работното време на обществения посредник и неговият сътрудник съвпада с това на общинската администрация.

(6) С решение на Общинския съвет, в дейността си общественият посредник се подпомага и от средства, отпуснати от спонсорства на неправителствени местни и чуждестранни неправителствени организации и структури.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 1. По смисъла на този правилник:

1."обществени услуги" са образователна, здравна, социална, водоснабдителна, канализационна, топлоснабдителна, електроснабдителна, пощенска, телекомуникационна, търговска дейност, дейности по охрана и по безопасност на движението, както и други подобни услуги, предоставяни за задоволяване на обществени потребности, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги;

2. "традиционно средство за съобщение" са писма, телефон, телеграф, телекс, факс и електронна поща.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 2. В срок до 31.12.2004 год. Общински съвет Перник избира обществен посредник.

§ 3. Правилникът влиза в сила в седем дневен срок от приемането му от Общинският съвет и подлежи на публикуване в печатните средства за масово осведомяване в община Перник.

§4. Този Правилник е приет на основание чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация с Решение №99/01.07.2004год. по протокол № 9/01.07.2004 год. на Общински съвет Перник.


Свързани:

Общи положения icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи положения iconПърви общи положения
Чл. Тази Наредба установява основните положения и задължения на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността...
Общи положения iconЧаст първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения iconПравила за работа с потребителите
Общи положения
Общи положения iconУстав на сдружение с нестопанска цел
I. общи положения
Общи положения iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Първа. Общи положения
Общи положения iconНаредб а рекламна дейност на територията на община варна общи положения общи изисквания
Приложение методика за определяне на наемни цени за кв м рекламна площ от нрдов при разполагане на рие върху места, общинска собственост...
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом