Правилник за организацията и дейността на
ИмеПравилник за организацията и дейността на
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер143.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/prav_k_na_OP.doc

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник при община Елхово

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК ПРИ ОБЩИНА ЕЛХОВОГлава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник урежда правното положение, организацията и дейността на обществения посредник и неговия екип на територията на община Елхово, както и редът за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, за извършване на проверка по инициатива на обществения посредник, за посредничество и за отправяне на предложения и препоръки.

Чл. 2. Общественият посредник се застъпва с предвидените в този правилник средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от органите на местното самоуправление и местната администрация, както и от лицата, на които общинската администрация е възложила предоставянето на обществени услуги.

Чл. 3. (1) В своята дейност общественият посредник е независим и се подчинява само на Конституцията, законите и ратифицираните международни договори, по които Република България е страна, като се ръководи от личната си съвест и морал.

(2) Общественият посредник осъществява дейността си въз основа на този правилник за организацията и дейността му, който се приема с решение от Общинския съвет.

(3) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация и представя мотивирани предложения за промяна на съществуващата практика на административното обслужване на гражданите.

(4) Общественият посредник осъществява дейността си във взаимодействие с Омбудсманът на Република България, при спазване на независимостта на двете институции

(5) Общественият посредник взаимодейства с обществени посредници от други общини и може да членува в националното сдружение на местните обществени посредници

Чл. 4. Дейността на обществения посредник е публична и е насочена към подобряване качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.

Чл. 5 (1) При осъществяване на дейността си общественият посредник се подпомага от сътрудник. За заемането на тази длъжност се изисква лицето да е завършило приоритетно специалност „право”, ако общественият посредник няма такова.

(2) Правомощията и изискванията за заемането на длъжността и възнаграждението се определят от обществения посредник.

(3) Трудовият договор със сътрудника се сключва по предложение на обществения посредник с кмета на общината.

(4) Дейността на обществения посредник може да се подпомага от външни експерти и специалисти, които работят по граждански договор или на обществени начала.

(5) Общественият посредник представя ежегодно в нормативно установените срокове план-сметка за необходимите средства, които включва трудовите възнаграждения, социалните и здравните осигуровки, средствата за издръжка на офиса и други необходими разходи. План-сметката се включва в проекта за бюджет на общината и се утвърждава от Общинския съвет.

Чл. 6. Органите на местното самоуправление и местната администрация, юридическите лица и гражданите предоставят информация, поверена им по служба, и оказват съдействие на обществения посредник във връзка с жалбите и сигналите, които са изпратени до него.


Чл. 7 Дейността на обществения посредник и неговия екип се финансира от общинския бюджет.

Глава втора

ИЗБОР И МАНДАТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК


Чл. 8. Общественият посредник се избира от Общинския съвет за срок от 5 години и може да бъде преизбиран на същата длъжност само за още един мандат.

Чл. 9 (1) Общински съвет избира обществен посредник след проведена процедура по предварителен подбор на кандидатите.

(2) Процедурата по избор на обществен посредник се открива с решение на Общинския съвет, което се обявява публично в електронните и печатните медии и се провежда в едномесечен срок от обявяването му.

Чл. 10 (1) За обществен посредник може да бъде избран пълнолетен, неосъждан български гражданин, с постоянно местоживеене на територията на община Елхово, който притежава високи морални качества, има завършено висше образование с образователна степен „магистър” и минимум десет години общ трудов стаж и отговаря на условията за избор на общински съветник. Документите се подават при председателя на ОбС.

(2) За участие в процедурата по избор на обществен посредник кандидатите представят:

1. заявление;

2. автобиография;

3. свидетелство за съдимост;

4. копие от трудова/служебна книжка или документ, удостоверяващ трудовия стаж;

5. копие от диплома за висше образование;

6. декларация за липса на обстоятелства, свързани с несъвместимост по чл. 11 от този правилник;

7. референции;

Чл. 11 (1) Длъжността на избрания за обществен посредник, подкрепена с декларация е несъвместима с:

1.длъжност в държавната или общинската администрация;

2.длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел или кооперации;

3.членство в политическа партия или синдикална организация.

(2) Общественият посредник не може:

1. да получава възнаграждение за труд по трудово, служебно или гражданско правоотношение;

2. да извършва търговска дейност;

3. да извършва адвокатска дейност.

Чл. 12 (1) Общинският съвет създава временна комисия за предварителен подбор на кандидатите за обществен посредник и одобрява критериите за подбор.

(2) Временната комисия за подбор на кандидати за обществен посредник се състои от:

1. от трима до петима общински съветници, избрани от състава на Общинския съвет;

2. двама представители, посочени от юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), действащи на територията на общината;

3. двама представители на местните медии.

(3) Предложения за членове на временната комисия могат да се внасят до председателя на Общинския съвет от:

1. общински съветници;

2. юридически лица с нестопанска цел, които работят на територията на общината;

3. местни медии;

4. граждани и граждански сдружения.

(4) Предложенията по ал. 3 се правят в 14-дневен срок от приемането на решението по чл. 9, ал. 2 от този правилник.

(5) Председателят на Общинския съвет предлага за обсъждане и гласуване всички постъпили кандидатури за членове на временната комисия на следващото поред заседание на Общинския съвет. На същото заседание Общинският съвет гласува поименно за председател и членове на временната комисия.

Чл. 13 (1) Комисията предлага на ОбС всички кандидати отговарящи на изискванията по чл. 10, за което се съставя протокол, който е валиден, ако е подписан от повече от половината от членовете на комисията.

(2) Председателят на Общински съвет подписва заповедите на обществения посредник за командировка, които са за сметка на бюджета на обществения посредник.

Чл. 14 (1) Общинският съвет избира обществен посредник с тайно гласуване. Избран е кандидатът, получил 2/3 от общия брой общински съветници.

(2) В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, произвежда се второ гласуване, в което участват тримата кандидати, получили най-много гласове. При второто гласуване за избран се смята кандидатът, който е получил гласовете на 2/3 от общия брой общински съветници.

Ако и при второто гласуване не бъде избран обществен посредник се обявява нова процедура.

Чл. 15. Общественият посредник встъпва в длъжност след полагане на следната клетва пред Общинския съвет: “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и да защитавам правата на човека и основните свободи, като изпълнявам добросъвестно и безпристрастно правомощията си.”

Чл. 16. Изборът на нов обществен посредник се произвежда не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата. Общественият посредник продължава да изпълнява задълженията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник.

Чл. 17. Ако в процеса на работа избрания обществен посредник попадне в ситуация, противоречаща на изискванията описани в чл. 11 следва в 14 дневен срок да подаде оставка.

Чл. 18.(1) Правомощията на обществения посредник се прекратяват предсрочно от Общинския съвет при:

 1. установяване на несъвместимост или неизбираемост;

 2. фактическа невъзможност да изпълнява правомощията си повече от шест месеца;

 3. влизане в сила на присъда за умишлено престъпление;

 4. несправяне със задълженията си и при нарушаване на Конституцията и законите на страната или общоприетите морални правила за поведение в обществото;

 5. оставка;

 6. смърт;

 7. по искане на 2/3 от състава на Общинския съвет.

(2) Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на обществения посредник по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се приема от Общинския съвет, с мнозинство 2/3 от общия брой общински съветници, а основанията по ал. 1, т. 3, 5, 6 и 7 се обявяват от председателя на Общинския съвет пред Общинския съвет.

(3) Общественият посредник има право да бъде изслушван от Общинския съвет в случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5.

Чл. 19. В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на обществения посредник, нов обществен посредник се избира в срок един месец от влизането в сила на решението за прекратяване по чл. 18, ал. 1, т. 1, 2 или 4, или от обявяването по чл. 18, ал. 1, т. 3, 5, 6 и т. 7.

Чл. 20. Общественият посредник получава месечно възнаграждение 70 % от възнаграждението на кмета на общината.


Глава трета

ПРАВОМОЩИЯ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК


Чл. 21.(1) Общественият посредник:

 1. приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от органите на местното самоуправление и местната администрация, както и от лицата, на които общинската администрация е възложила предоставянето на обществени услуги;

 2. прави проверки по постъпилите жалби и сигнали;

 3. отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок, ако случаят изисква по-обстойна проверка, този срок е три месеца;

 4. отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права и свободи пред съответните органи, техните администрации и лицата по т. 1;

 5. посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им;

 6. прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите;

 7. уведомява Общинския съвет, когато се налага тълкуване на приетите от него нормативни актове или тяхната противозаконност;

 8. уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ характер.

 9. присъства на заседанията на Общински съвет и изразява отношение по разглежданите въпроси, когато се засягат правата и свободите на гражданите

10. насочва гражданите да подават жалби до националния омбудсман, ако предметът им е от неговите правомощия

(2) Общественият посредник действа и по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата и свободите на гражданите.

(3) Общественият посредник може да възлага на сътрудника си по своя преценка някои от своите правомощия.

(4) Общественият посредник уведомява писмено Общинския съвет и кмета на общината за случаите на отказ за съдействие и предоставяне на информация при извършване на проверки по жалби и сигнали.

(5) Председателят на Общинския съвет внася за разглеждане повдигнатите от обществения посредник въпроси, които се отнасят до провомощията на Общински съвет на неговото следващо заседание.

Чл. 22 (1) В своята дейност общественият посредник се ръководи от принципите на законност, независимост, справедливост, прозрачност, публичност, хуманност и толерантност.

(2) Общественият посредник:

1. осигурява равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия или религиозни вярвания;

2. проявява обективност към случая, като изслушва страните и им предоставя възможност за преразглеждане на позициите им и сключване на споразумение.

Чл. 23.(1) Общественият посредник има право:

 1. на достъп до органите, техните администрации и лицата по чл. 2, включително и да присъства при обсъждане и вземане на решения от тях;

 2. да иска и получава навременна, точна и пълна информация от органите, техните администрации и лицата по чл. 2;

 3. да изразява публично мнение и становище, включително в средствата за масово осведомяване.

(2) Общественият посредник няма право да огласява обстоятелствата, станали му известни при изпълнение на неговите функции, които са държавна, служебна или търговска тайна или са от личен характер.

Чл. 24. Общественият посредник задължително поддържа публичен регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение.

Чл. 25.(1) Общественият посредник внася до 31 март всяка година ежегоден доклад за своята дейност в Общинския съвет.

(2) докладът съдържа информация за:

1. Постъпилите жалби и сигнали, по които проверките са приключили;

2. Случаите, когато намесата му е имала резултат;

3. Случаите, когато намесата му е останала без резултат и причините за това;

4. Направените предложения и препоръки, както и дали са били взети предвид;

5. Зачитането на правата на човека и основните свободи и ефективността на действащото законодателство в тази област;

6. Отчет за разходите;

7. Резюме.

(3) Докладът по ал. 1 е публичен.

(4) По искане на Общинския съвет или по своя инициатива, общественият посредник изготвя доклади по отделни случаи от неговата практика.

Чл. 26. Общественият посредник може да публикува доклада си в средствата за масово осведомяване и Интернет страницата на община Елхово.

Чл. 27 Правомощията на обществения посредник не се отнасят до Народното събрание, президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет, Сметната палата, съдебната власт, отношенията, свързани с националната сигурност, вътрешнослужебните отношения на органите на местната власт и местното самоуправление, приватизацията и дейността на дружествата с общинско имущество, въпроси от личния живот на гражданите, съдебни процедури.


Глава четвърта

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ


Чл. 28. Жалби и сигнали пред обществения посредник могат да подават физически лица без разлика на гражданство, пол, политическа принадлежност или религиозни убеждения.

Чл. 29.(1) Жалбите и сигналите могат да бъдат писмени или устни, подадени лично, по пощата или по друго традиционно средство за съобщение.

(2) Жалбата трябва да съдържа името и постоянния адрес на жалбоподателя, описание на нарушението, органа, администрацията или лицето, срещу което се подава жалбата. Към жалбата могат да бъдат приложени и писмени доказателства.

(3) Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години, не се разглеждат.

(4) Ако жалбата е устна, се съставя протокол, в който се съдържа информацията, изискуема по ал. 2.

Чл. 30. Подаването на жалби пред обществения посредник е безплатно.

Чл. 31. Получените жалби и сигнали се вписват в регистъра по чл. 24. В регистъра се отбелязват и предприетите по всеки конкретен случай мерки и резултатът от тях.

Чл. 32. Органите и лицата по чл. 2, до които се отнасят становищата, предложенията и препоръките на обществения посредник, са длъжни да ги разгледат в 14-дневен срок и да уведомят обществения посредник за предприетите от тях мерки.


Глава пета

ПОСРЕДНИЧЕСТВО


Чл. 33. По всяко време при разглеждане на жалба или сигнал общественият посредник може да предложи посредничеството си за доброволно уреждане на случая между засегнатото лице и органа или лицето, срещу което е подадена жалбата или сигналът.

Чл. 34. По своя преценка общественият посредник осъществява посредничеството лично.

Чл.35. (1) В случаите по чл. 33 общественият посредник отправя предложение за посредничество до подателя и органа или лицето, срещу което е подадена жалбата или сигналът.

(2) В случай, че и двете страни приемат посредничеството, общественият посредник оказва всестранна помощ за преодоляване на конфликта (осъществяване на контакт, подпомагане в хода на евентуални преговори и други). За целта той може да проведе без ограничение поредици от общи срещи с двете страни, а така също и индивидуални срещи с всяка от тях поотделно.

(3) В хода на срещите на всеки етап общественият посредник изслушва становищата на страните и ги подпомага в процеса на преодоляване на различията с всички възможни средства, включително като им предлага формула за разрешаване на спора.

(4) Общественият посредник може да разкрива на другата страна по спора информация, която е получил по време на индивидуална среща, само при наличие на изрично съгласие на страната, от която е получил информацията.

(5) В случай на успешно уреждане на конфликта за резултатите от посредничеството се съставя протокол, който се подписва от двете страни и обществения посредник.


Глава шеста

ДЕЙСТВИЯ ПО ИНИЦИАТИВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК


Чл. 36, (1) Общественият посредник може да предприеме действия по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата и свободите.

(2) Когато общественият посредник действа по собствена инициатива, той може да извършва проверки и относно нарушения, извършени преди повече от две години, но не повече от пет години.

(3) Предприемането на действия от обществения посредник по негова инициатива се вписва в отделен раздел на регистъра на жалбите и сигналите.

Чл. 37. При извършването на проверка по инициатива на обществения посредник и приключването й се прилагат съответно правилата за проверката по жалба или сигнал.

Глава седма

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Чл. 38. В становището, с което приключва извършената проверка, когато намери за уместно, общественият посредник прави препоръки и предложения:

1. за извършването или за преустановяване на извършването на определени административни действия;

2. за възстановяване на нарушени права и свободи;

3. за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите;

4. за отстраняване на проявите на лошо администриране и за подобряване на работата на администрацията.

Чл. 39.(1) В 14-дневен срок от получаване на становището с препоръките и предложенията органът или лицето, до което то е изпратено, е длъжно да ги разгледа и да уведоми обществения посредник за предприетите мерки.

(2) След като бъдат изчерпани всички възможности по решаване на конкретната жалба, обществения посредник търси публична подкрепа на своето становище, което публично оповестява.

Публичното обявяване се осъществява чрез местните или регионални медии от обществения посредник, публикуване на становището и препоръките на интернет страницата и изпращане на становището и препоръките до председателя на Общинския съвет.

Чл. 40 (1) Ако в резултат от извършена проверка общественият посредник установи, че определена нормативна разпоредба е причина или създава предпоставки за нарушения на правата и свободите, той може да отправи предложения и препоръки за отстраняването й.

(2) Предложенията и препоръките за промени в нормативна разпоредба се изпращат до председателя на Общинския съвет.

(3) Предложенията и препоръките за промени в нормативна разпоредба и действията, предприети по тях, се вписват в регистъра на жалбите и сигналите и се включват в годишния доклад на обществения посредник.


Глава осма

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 41. Който възпрепятства обществения посредник да изпълни служебните си задължения, се наказва с глоба до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 42. Който не изпълни друго задължение, произтичащо от този правилник или от нормативен акт по прилагането му, се наказва с глоба до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 43. Административното наказание по чл. 41-42 се налага от кмета н община Елхово. Актът, с който се установява административното нарушение, се съставя от обществения посредник или от определено от него длъжностно лице и се изпраща на кмета на община Елхово.

Чл. 44. Административно наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 1. По смисъла на този правилник:

 1. “Обществени услуги са образователна, здравна, социална, водоснабдителна, канализационна, топлоснабдителна, електроснабдителна, пощенска, телекомуникационна, търговска дейност, дейности по охрана и по безопасност на движението, както и други подобни услуги, предоставяни за задоволяване на обществени потребности, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги;

 2. “Традиционно средство за съобщение” са писма, телефон, телеграф, телекс, факс и електронна поща.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 2. В тримесечен срок от влизането в сила на този правилник Общински съвет-Елхово стартира процедура по избор на обществен посредник.

§ 3. Изменения и допълнения в правилника се приемат с решение на Общински съвет-Елхово.


Правилникът е приет на основание чл. 21 а, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с Решение № 372/28/4/ на Общински съвет-Елхово от 20.ХІ.2009 г.


СТОЯН ОВЧАРОВ


председател на Общински съвет-Елхово


Свързани:

Правилник за организацията и дейността на iconПравилник за статута, организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пещера Глава първа Общи положения
Чл. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. З от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 24, ал....
Правилник за организацията и дейността на iconОбщински съвет попово правилник за организацията и дейността на общинския
...
Правилник за организацията и дейността на iconПравилник за организацията и дейността на обществения посредник на община Сатовча
Чл. Този правилник се приема на основание чл. 21а, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл от Правилника...
Правилник за организацията и дейността на iconПриложение 4 правилник за организацията и дейността
Чл. 1 Този правилник урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари ”
Правилник за организацията и дейността на iconПравилник за устройството и организацията на дейността на сметната палата
Чл. С този правилник се уреждат устройството и организацията на дейността на Сметната палата, функциите на структурните й звена и...
Правилник за организацията и дейността на iconПравилник за организацията и дейността на националния съвет по туризъм
Чл. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Националния съвет по туризъм (нст) като държавно-обществен консултативен...
Правилник за организацията и дейността на iconПравилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения
Чл. Този правилник определя организацията и дейността в Правилник за дейността на Център за услуги в домашна среда /наричан по-долу...
Правилник за организацията и дейността на iconПравилник за Дейността На нуфи "Филип Кутев" гр. Котел през учебната 2012-2013 г
Чл с този Правилник се определя дейността на училището, структурата, организацията и ръководството на образователния процес, правата...
Правилник за организацията и дейността на iconПравилник за организацията и дейността на оу „ Алеко Константинов
Чл. Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в оу „ Алеко Константинов”,...
Правилник за организацията и дейността на iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом