Учебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас
ИмеУчебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер119.8 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://bulgaria.ja-ye.eu/f/d/pp-6-tehnologichen-7klas.doc
Приложение № 6


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА


ПО ТЕХНОЛОГИИ

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - ХІІ клас


ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС

с прием след VІІ клас


УЧЕБНА ПРОГРАМА


За обучение по: “Маркетинг и реклама”

Технологичен профил: „Предприемачество и бизнес” с прием след завършен VII клас

Клас: ХІІ

Брой часове: 62

Разпределение на учебното време:

I срок 18 учебни седмици по 2 ч. седмично = 36 уч. часа

II срок 13 учебни седмици по 2 ч. седмично = 26 уч. часа

_____________________________________________

общо - 62 уч. часа

от тях:

за нови знания - 34 уч. часа

за упражнения и обобщения - 28 уч. часа


 1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА


Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната инициатива. Обучението ще допринесе за развиване и утвърждаване на анализаторски, морални и лидерски качества у подрастващите.

Учебното съдържание е предвидено за изучаване в рамките на една учебна година и дава възможност на учениците да се запознаят с принципите на разработване на маркетингови стратегии, алгоритмите за извършване на анализ на икономически данни, техниките за обработка на данни, стъпките за вземане на етично решение при наличието на етична дилема и някои последни развития в областта на бизнес етиката, свързани със социалната отговорност на бизнеса и социалното предприемачество.


II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО


Основната цел на обучението в 12-и клас е да се усвоят знания и умения за организиране и провеждане на маркетингови изследвания с оглед разработване на маркетингова стратегия на фирмата, при съобразяване с разнообразни фактори от гледна точка на етиката в бизнеса.

Целта на програмата се постига чрез тематичното обвързване на трите основни компонента в общата структура, а именно: Маркетингова стратегия, Статистически методи в маркетинга, Бизнес етика. Тематичното обвързване се постига чрез вплитане в изложението на казус, който се развива с всяка нова учебна тема. Казусът представя ситуацията в учебно предприятие, наречено „Нашата фирма”. След въвеждане и теоретично изясняване на поставените маркетингови, статистически и бизнесетични проблеми учениците получават насоки каква информация е необходима за решаването им. По този начин се постига по-успешно изясняване на взаимовръзките между трите основни компонента.

Задачите на обучението са:

 • придобиване на знания за проучване на пазара и вземане на решение;

 • придобиване на знания за планиране на маркетингово проучване;

 • придобиване на знания за избор на извадка и оценка на резултатите от проучването;

 • придобиване на знания за разработване на маркетингов план и маркетингова стратегия;

 • изграждане на умения за презентиране на резултатите от проведено маркетингово проучване;

 • изграждане на умения за работа в екип, решаване на конфликти;

 • изграждане на морално-етични норми на поведение в бизнеса.


При изготвяне на учебната програма се изхожда от изискването за специални познания при планиране, организиране и провеждане на маркетингови проучвания с оглед изготвяне на маркетингова стратегия. Във връзка с това са включени теми, обхващащи обработката на маркетинговата информация с методите на статистиката.

Усвояването на основните идеи на статистическата теория в маркетинга се постига чрез следните задачи:

 • познаване на понятието „маркетингова информация”;

 • определяне на обекта с оглед структуриране на видовете информация, която трябва да бъде осигурена в хода на маркетинговото проучване;

 • придобиване на знания за процеса на получаване на информация – етапите на статистическото изследване, видовете източници на данни и тяхното представяне чрез таблици и графики;

 • придобиване на знания за методите на анализ на събраните данни чрез различни статистически оценки – средни значения, относителни дялове и др.;

 • изграждане на умения за извършване на репрезентативни статистически изследвания.

При третия основен компонент – бизнес етиката в маркетинга – акцентът е върху дефинирането на понятия като етика, етична дилема, морален стандарт в бизнеса, източници на морален стандарт, етични и съответно неетични решения, както и изясняване на взаимовръзката между етиката и бизнеса. Поставя се акцент върху прилагането на модела за вземане на морално решение и се изяснява неговият алгоритъм. Представени са всички етични дилеми и конфликти, които биха могли да възникнат в маркетинговата дейност на различните етапи на разработване и прилагане на маркетинговата стратегия на фирмата – избор на целеви пазар и позициониране, провеждане на анкетно проучване, планиране на продажбите, анализ на маркетинговата възвръщаемост.

Изясняват се ролята на етиката в бизнеса, както и важността на организационната структура, фирмената култура и вътрешния правилник, основан върху общоприетите цели. Обсъждат се проблеми като конфликта между интересите на бизнеса и обществото, отговорностите и задълженията на някои фирми към обществото и като цяло на отношенията бизнес – общество. Представени са някои нови тенденции в етичното/неетичното поведение на бизнеса, като например корпоративната социална отговорност, социалното предприемачество, справедливата търговия, от една страна, и грийнуошинг в маркетинга, от друга страна. Освен задачи, свързани с развитието на основния казус, са поставени и самостоятелни бизнесетични казуси за разрешаване.


III. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН


No.

Име на темата

Нови знания

Упражнения и обобщения

Общо часове

1.

Маркетингова практика

1

-

1

2.

Маркетингова стратегия

3

3

6

3.

Разработване на маркетингова стратегия

3

4

7

4.

Изследване на пазара

3

2

5

5.

Съставяне на маркетингов план

3

4

7

6.

Маркетингова възвръщаемост

2

2

4

7.

Информационно осигуряване за маркетинговите проучвания

1

-

1

8.

Основни понятия в статистиката

2

1

3

9.

Статистическо изследване в маркетинга

2

1

3

10.

Представяне на данните от статистическото изследване

4

2

6

11.

Относителни статистически величини

2

2

4

12.

Методи за оценяване на средните значения

4

3

7

13.

Оценяване на статистическото разсейване

2

2

4

14.

Извадково статистическо изследване

2

2

4
Общо:

34

28

62


IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Тема 1. Маркетингова практика

 • Представяне на учебен казус „Нашата фирма”

 • Зелени облекла


Тема 2. Маркетингова стратегия

 • Представяне на ситуацията в „Нашата фирма“

 • Характеристики на социалноотговорните компании

 • Маркетингова стратегия и управление на фирмата

 • Определяне на целите на фирмата и задачите на маркетинга

 • Ситуационен анализ

 • Анализ на способностите на фирмата

 • Статистически инструментариум, използван при ситуационен анализ и анализ на способностите

 • Мисия и задачи на социалния маркетинг

 • Характеристики на „грийнуошинг”

 • Въпроси за дискусия към казуса, тест и въпроси за самостоятелна подготовка


Тема 3. Разработване на маркетингова стратегия

 • Представяне на ситуацията в „Нашата фирма“

 • Сегментиране на пазара, критерии за сегментиране на пазара

 • Избор на целеви пазар

 • Позициониране на избрания пазар

 • Статистически понятия, използвани при сегментиране и позициониране на пазара: средни значения на признака, относителни величини, статистическо разсейване и вариация, извадкови статистически изследвания при маркетинговите изследвания

 • Етични дилеми и морален стандарт в бизнеса

 • Как да вземем етично решение?

 • Етични проблеми при избора на целеви пазар и позиционирането

 • Въпроси за дискусия към казуса, тест и въпроси за самостоятелна подготовка


Тема 4. Изследване на пазара

 • Представяне на ситуацията в „Нашата фирма“

 • Какво представлява изследването на пазара?

 • Етапи на пазарното изследване

 • Разработване на анкетна карта

 • Обработка на събраната информация

 • Статистически понятия за провеждане на пазарно изследване и статистически методи за обработка на резултатите от изследването

 • Етични конфликти при провеждане на анкетни проучвания

 • Въпроси за дискусия към казуса, тест, упражнения и въпроси за самостоятелна подготовка


Тема 5. Съставяне на маркетингов план

 • Представяне на ситуацията в „Нашата фирма“

 • Етапи на планирането на продажбите

 • План по продажбите

 • Анализ на продажбите

 • Анализ на разходите за продажби

 • Контрол на маркетинговия план

 • Статистически инструментариум за прогнозиране на продажбите, планови статистически показатели

 • Етични конфликти при планиране на продажбите – продуктова стратегия, ценова стратегия, дистрибуционна стратегия, комуникационна стратегия

 • Въпроси за дискусия към казуса, тест, упражнения и въпроси за самостоятелна подготовка


Тема 6. Маркетингова възвръщаемост

 • Представяне на ситуацията в „Нашата фирма“

 • Анализ на маркетинговите инвестиции – оценка на ефективността на маркетинговите дейности и възвръщаемост на маркетинговите разходи

 • Статистически методи за анализ на маркетинговата възвръщаемост

 • Конфликтът „рентабилност на продажбите – справедливост на цената” от бизнесетична гледна точка. Социално предприемачество

 • Въпроси за дискусия към казуса, тест, упражнения и въпроси за самостоятелна подготовка


Тема 7. Информационно осигуряване за маркетинговите проучвания

 • Теория на статистиката и статистически инструментариум в маркетинга

 • Маркетингова информация

 • Единични и масови явления

 • Статистически (съвкупностен) подход


Тема 8. Основни понятия в статистиката

 • Статистическа съвкупност

 • Статистическа подсъвкупност

 • Статистическа единица

 • Статистически признак

 • Скали за измерване

 • Статистическо разпределение

 • Статистическа структура

 • Обобщаваща числова характеристика на съвкупността

 • Статистически показатели


Тема 9. Статистическо изследване в маркетинга

 • Насоки на анализа

 • Критерии за ефективност на изследването

 • Етапи на изследването


Тема 10. Представяне на данните от статистическото изследване

 • Статистически редове

 • Статистически таблици

 • Статистически графични изображения


Тема 11. Относителни статистически величини

 • Същност

 • Относително изражение на оценката

 • Оценяване на относителните различия


Тема 12. Методи за оценяване на средните значения

 • Видове средни величини

 • Работни понятия

 • Средна аритметична величина за вариационен статистически ред

 • Средна хронологична величина


Тема 13. Оценяване на статистическото разсейване

 • Статистическо разсейване при вариационни признаци

 • Средна аритметична величина и средноквадратично отклонение при алтернативни значения на признака


Тема 14. Извадково статистическо изследване

 • Същност и основни понятия

 • Типове и модели извадки

 • Стохастична грешка

 • Планиране на обема на репрезентативните извадки


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Чрез изучаване на дисциплината учениците получават система от теоретични знания, чрез които усвояват основни маркетингови концепции и техники.

Отделните теми третират основните етапи при разработване на маркетингова стратегия и маркетингов план и създават умения за разработването им. Чрез конкретни практически упражнения, свързани с извършване на маркетинговото проучване на пазара, разработка на продуктова, ценова, дистрибуторска и рекламна стратегия и свързаните с тях планов анализ, оценка и критично мислене, учениците придобиват мениджърски умения.

Учебната програма осигурява формиране на икономическо мислене и творческо отношение към реалната действителност.

След завършване на обучението учениците ще могат да:

 • определят и разбират критериите за избор за действие в различни ситуации;

 • определят и разбират необходимостта от обработка и информация при планиране на бъдещи действия;

 • вземат решение като участници в икономическия процес като потребители и като собственици на ресурси;

 • преценяват резултатите от прилагането на своите идеи и планове.


VI. СИСТЕМА НА КОНТРОЛ

Системата за контрол включва:

 • Входящ контрол

 • Изходящ контрол

 • Текущ конторл

 • Тематичен контрол

 • Практически разработки


VII. МЕТОДОЛОГИЯ

Комбинация от теория в съчетание с практически упражнения и решаване на бизнес казуси. Упражненията включват дискусии, тестове, маркетингово проучване на потребители, разработка на маркетингова стратегия и план, работа в екип и др.

Свързани:

Учебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии предприемачество ХІІ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас
Чрез комбинация от теория, компютърна симулация и практически занимания учениците придобиват знания и умения, необходими за всеки...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието
Дисциплината „Счетоводство на предприятието” включва изучаването на основни теми и въпроси, съобразени с принципните постановки в...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас iconПрограма за националната олимпиада по физика Х-ХІІ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – Х-ХІІ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои)...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас iconОбщински кръг „ученически игри-2012/2013 -сливен регламент по футбол
В третия се образува финална четворка (за V и VІІ клас) и финални тройки (за VІІІ х клас и ХІ хіі клас), в който се играе всеки срещу...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас iconСедмично разписание V – ХІІ клас, 2010/2011 учебна година – І срок

Учебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас iconСедмично разписание V – ХІІ клас, 2012/2013 учебна година – І срок

Учебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас iconСедмично разписание V – ХІІ клас, 2010/2011 учебна година – ІІ срок

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом