Програма за националната олимпиада по астрономия
ИмеПрограма за националната олимпиада по астрономия
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер98.36 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://web.uni-plovdiv.bg/petmit/WWW/UPB/Documents/Programa 7-8 klas.doc
ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

7-8 клас


*Учебната програма за Националната олимпиада по астрономия за 7 и 8 клас включва и:

1. Темите от Учебната програма по „Човекът и природата” за 4, 5 и 6 клас.

2. Темите от учебната програма по „География и икономика” за 5 клас.

3. Учебната програма за Националната олимпиада по астрономия за 5 и 6 клас.

4. Темите от предишните кръгове за същата възрастова група.

5. Умения за решаване на практически и наблюдателни задачи.


ТЕМИ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

ТЕМИ ОТ ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ

ФОРМИ НА ПОДГОТОВКА

I кръг

6 задачи*
Човекът и природата – 6 кл.

Физични явления

1. Видове движения

- Траектория

- Път и време на движение

- Равномерно и равнопроменливо движение 2. Скорост

- Единиците за скорост

- Измерване на скоростта

- Пресмятане на скоростта

- Средна скорост

3. Сили
- Измерване на силите, големина, посока и приложна точка
- Сила на еластичността
4. Сила на тежестта и тегло на телата
- Сила на тежестта
- Тегло на телата
- Тегло и маса на телата
5. Налягане на газове и течности
- Атмосферно налягане 6. Плътност. 7. Плаване на телата
8. Наелектризиране на телата
- Електрични заряди
- Електричество в природата
9. Електрични заряди и строеж на атома
10. Постоянни магнити
- Магнитни полюс
- Магнитни сили


Физика и астрономия – 7 клас

 1. Електричество и магнетизъм

 1. Електричен ток

 2. Електрически вериги

 3. Електрична енергия

 4. Магнитно действие на електричния токII кръг

3 задачи*

2 задачи*

 1. Светлина и звук

 1. Праволинейно разпространение на светлината

 • Източници на светлинна енергия;

 • Праволинейно разпространение на светлината в прозрачна среда;

 • Скорост на светлината;

 • Моделиране с лъчи получаването на сянка;

 • Отражение на светлината от плоска повърхност и пречупване от границата на две

 • Среди;

 • Примери за приложението на явлението пълно вътрешно отражение.

 1. Светлина и цветове

 • Бялата светлина е съставена от много цветове (опит на Нютон с призма, небесна дъга);

 • Основните цветове и примери за ефекта от тяхното смесване;

 • Промяна на бялата светлина от цветните филтри.

 • Цвят на телата.

 1. Огледала и лещи

 • Построяване и характеризиране на образа на предмет от плоско огледало;

 • Качествено описание на получаването и фокусирането на успоредни светлинни снопове със сферични огледала и примери за тяхното приложение;

 • Основните характеристики и предназначението на събирателните и разсейвателните лещи;

 • Построяване и характеризиране на образа на предмет от събирателна леща при различни положения на предмета върху главната оптична ос.
Звездна астрономия. Небесна сфера.

 1. Небесна сфера. Основни понятия – небесна ос, небесни полюси, небесен екватор, зенит, надир.

 2. Видимо годишно изменение на вида на северното звездно небе.

 3. Околополюсни съзвездия.

 4. Изгряващи и залязващи съзвездия, незалязващи съзвездия, неизгряващи съзвездия за нашата географска ширина.

 5. Подвижна звездна карта.

 6. Меридиан на мястото.

 7. Изглед на звездното небе от различни географски ширини – височина на Полярната звезда, видимост на съзвездията и видимият денонощен път на светилата по небето.


Земя. Движение на Земята. Време и календар.

 1. Земя - форма, размери и сплеснатост.

 2. Качествена представа за изменението на линейната дължина на 1º по географската ширина от екватора към полюсите.

 3. Измерване на времето.

- Местно и поясно време – часови пояси, универсално време;

- Лятно часово време;

- Линия на смяна на датите.

 1. Движение на Земята по орбитата. Видимо годишно движение на Слънцето по небесната сфера. Еклиптика.

 2. Видимо денонощно движение на Слънцето по небето на различни географски ширини.

 3. Полярен ден и полярна нощ. Бели нощи.

 4. Полумрак – астрономически, граждански и навигационен.


Луна. Движение на Луната. Покрития и затъмнения.

 1. Движение на Луната около остта и около Земята. Периоди.

 2. Видимо движение на Луната на фона на звездното небе.

 3. Период на лунните фази – продължителност на лунния месец.

 4. Изгрев, залез и видимост на Луната при различни нейни фази.

 5. Геометрия на лунните и слънчеви затъмнения – сянка и полусянка.

 6. Лунни затъмнения. Видове затъмнения - пълни, частични и затъмнения от полусянката на Земята.

 7. Видове слънчеви затъмнения - пълни, частични, пръстеновидни.

 8. Продължителност на лунните и слънчеви затъмнения. Повторяемост.


Слънчева система.

 1. Структура на Слънчевата система.

 2. Физически характеристики на планетите – диаметър, маса, обем, плътност, гравитация, звездна величина, наклон, период на обикаляне около оста, брой спътници, наличие на пръстени.

 3. Разстояния в Слънчевата система. Астрономическа единица.

 4. Орбитални характеристики на планетите - разстояния до Слънцето, период на обикаляне около Слънцето, скорост на обикаляне около Слънцето, наклон на орбитата.

 5. Спътници на планетите – особености, основни физически и орбитални характеристики на най-големите спътници.

 6. Класификация на телата в Слънчевата система.

 7. Планети-джуджета – физически и орбитални характеристики.

 8. Астероиди и комети – особености на основните физически и орбитални характеристики на двата вида небесни тела.

 9. Пояс на Куйпер. Облак на Оорт.

 10. Метеори и метеорити – произход и основни характеристики.

 11. Основни метеорни потоци – произход и характерни особености.

 1. Физически условия и състав на телата от Слънчевата система.

 1. Видими движения на планетите.

 2. Геоцентрична система.

 3. Хелиоцентрична система.

 4. Планетни конфигурации.


Астрономически инструменти и методи за наблюдения

 1. Основни системи телескопи в оптическата астрономия. Рефрактори и рефлектори.


Основи на астрофизиката. Слънце. Звезди.

 1. Общи сведения за Слънцето.

 2. Разстояния до звездите. Светлинна година.

 3. Най-обща представа за еволюцията на звездите.

 4. Видима звездна величина.
III кръг

Теоретични задачи

1 задачa*

2 задачи*

 1. Оптични уреди

 • Устройството на окото като оптичен уред;

 • Коригиране на далекогледство и късогледство с очила;

 • Роля на огледалата и лещите в оптичните уреди;

 • Устройство и предназначението на лупата и фотоапарата.

 1. Звук

 • Период, честота и амплитуда на механичните трептения;

 • Трептения на източниците на звук, разпространение на звука и възприемането му от човешкото ухо;

 • Сравнение на звуковете по честота (височина) и сила и връзката между амплитудата на трептене на частиците и силата на звука;

 • Вреда на шумът и силните звукове за здравето на човека;

 • Примери за приложение на звука и ултразвука.
 1. От атома до Космоса

 1. Атоми и атомни ядра

 • Планетарен модел на атома и състав на атомното ядро;

 • Видове ядрени лъчения в зависимост от вида на частиците (електрони, хелиеви ядра и гама-

 • лъчи) и тяхната проникваща способност;

 • Биологичното действие на йонизиращите лъчения и примери за техни приложения;

 • Енергия при деленето на урана и използването й в ядрените реактори.

 1. Слънчева система. Светът на звездите

 • Основни характеристики на планетите от земната група и на планетите-гиганти;

 • Астероиди и комети.

 • Източник на енергия в Слънцето и звездите, и някои техни характеристики (размери, химичен състав);

 • Галактики и мястото на Слънчевата система в нашата Галактика.

 • Структурата и развитие на Вселената (Големия взрив).
Звездна астрономия. Небесна сфера.

 1. Математически и физически хоризонт.


Земя. Движение на Земята. Време и календар.

 1. Прецесия на Земята - смяна на "полярната звезда" и видимостта на съзвездията - качествено описание.


Луна. Движение на Луната. Покрития и затъмнения.

 1. Сидеричен и синодичен лунен месец.


Слънчева система.

 1. Околоосно и орбитално движение на планетите от Слънчевата система. Ден и нощ. Сезони.

 2. Сидеричен и синодичен период на планетите.


Астрономически инструменти и методи за наблюдения

 1. Фотографията като метод за наблюдение в астрономията;

 2. CCD камери.


Галактична и извън-галактична астрономия. Космология.

 1. Нашата Галактика – форма, размери, движение на звездите.

 2. Галактики - обща представа.

 3. Строеж на Вселената – обща представа.

Практически задачи*
1 задачa*
Звездна астрономия. Небесна сфера.

 1. Работа с подвижна звездна карта и звезден глобус.

 2. Разпознаване и намиране на небесните обекти върху звездната карта.

 3. Работа с астрономически календар.

 4. Работа с каталози, атласи и справочници.


Астрономически инструменти и методи за наблюдения

 1. Работа с изображения на космически обекти.

 2. Пресмятане на мащаби.Превръщане на мерни единици за време и разстояние.


Изчисляване на интервали от време и периоди.


Разчитане, интерпретиране и оценяане на информация, предадена с графики, с таблици и с други диаграми.


Представяне на данни от измервания и резултати от пресмятания в таблици:

- Обозначаване на графите и величините;

- Обозначаване на размерностите.


Представяне на данни от измервания и резултати от пресмятания чрез графика.

- Обозначение на осите и величините; - Обозначение на размерността на величините; - Избор на мащаб на осите;

- Построяване на графични зависимости.


Наблюдателни задачи*
3 задачи*
Звездна астрономия. Небесна сфера.

 1. Работа с компас и географска карта.

 2. Ориентиране по небесни обекти - определяне на посоки на света, частите от денонощиети и сезоните.

 3. Разпознаване и посочване на основните съзвездия върху небесната сфера.

 4. Имена на съзвездия и ярки звезди.

 5. Разпознаване на ярки звезди и други небесни обекти върху звездното небе и звездна карта.


Луна. Движение на Луната. Покрития и затъмнения.

 1. Разпознаване на фазата на Луната.

 2. Разпознаване и посочване на лунните морета и по-известните лунни кратери


Слънчева система.

 1. Разпознаване на планетите по небето.

 2. Разпознаване на планетите по фотографии.


Астрономически инструменти и методи за наблюдения

1. Определяне на точното време:

- сверяване на часовника;

- засичане на моменти от време и продължителност на явленията.

2. Работа с различни видове телескопи и монтировки.

 1. Насочване на телескопа, намиране на космическия обект, фокусиране.

 2. Избор на телескоп с подходящи характеристики за целта на наблюдението.

 3. Правила за опазване на наблюдателната техника


Галактична и извън-галактична астрономия. Космология.

 1. Разпознаване по фотографии на по-известни космически обекти.

 2. Извършване на наблюдение с телескоп на по-ярките двойни звезди, звездни купове, галактики и мъглявини;

Свързани:

Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по астрономия
Учебната програма по „Физика и астрономия” за 7, 8, 9 и 10 клас – задължителна подготовка
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по астрономия
Учебната програма по „Физика и астрономия” за 7 и 8 клас – задължителна подготовка
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по астрономия
Учебната програма по „Физика и астрономия” за 7 и 8 клас – задължителна подготовка
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по физика ІХ клас за учебната 2012/2013 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по физика Х-ХІІ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – Х-ХІІ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои)...
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по астрономия
Видимо денонощно движение на звездите. Понятията "изгрев", "залез" и "кулминация" на светилата
Програма за националната олимпиада по астрономия iconВпечатления от XIII международна олимпиада по астрономия
...
Програма за националната олимпиада по астрономия iconВпечатления от хiii-тата Международна олимпиада по Астрономия
Хiii-тата Международна олимпиада по Астрономия се проведе в Центъра по теоритична физика в град Триест, Италия. Състезанието протече...
Програма за националната олимпиада по астрономия iconРегламент на националната олимпиада по информационни технологии
Долуподписаният егн ученик в клас, учащ в гр заявявам, че при разработката на проект, рег номер с който участвам в Националната олимпиада...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом