Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121
ИмеУказания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер221.04 Kb.
ТипБизнес-план
източникhttp://deathstar.cybcom.net/~migbelovo/wp-content/uploads/2012/04/Ukazaniq_mqrka-121.doc

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БИЗНЕС-ПЛАН И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ


по


МЯРКА 121

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”


СЪДЪРЖАНИЕСтъпки за кандидатстване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” 4

Указания за попълване на Бизнес план 7

Указания за попълване на Заявление за подпомагане 15

Приложение 1 15

ТАБЛИЦА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ


МИГ

Местна инициативна група

СМР

Стратегия за местно развитие

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ОРА

Областна Разплащателна агенция

РА

Разплащателна агенция

УС

Управителен съвет

НССЗ

Национална служба за съвети в земеделието

ЗКПО

Закон за корпоративното подоходно облагане


Въведение


Настоящият документ съдържа указания, разяснения и стъпки по кандидатстването за подпомагане и попълването на документи „Бизнес-план” и “Заявление за подпомагане”.


Кандидатстването по мярка 121 за бенефициенти по Стратегията за местно развитие на територията на МИГ Белово – Септември – Велинград става по реда и условията, определени в:

 • Стратегията за местно развитие на МИГ ”Белово – Септември - Велинград която е финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

 • Наредба 23 от 18.12.2009 г, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане стратегии за местно развитие”. С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на проекти по мерки към Стратегиите за местно развитие в рамките на ОС 4 Подход ЛИДЕР от ПРСР.

 • НАРЕДБА № 8 от 03.04.2008 г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на проекти по мярката от ПРСР.


Настоящите Указания допълват и уточняват информацията, изложена в „Бизнес-план” и „Заявление за подпомагане” в т. ч. придружаващите документи към него съгласно Наредба № 8 от 03.04.2008г.ВАЖНО

Преди да се пристъпи към попълване на Бизнес-плана и Заявлението за подпомагане, се препоръчва Кандидатите да прочетат внимателно и да се запознаят подробно с целите, условията и изискванията на НАРЕДБА № 8 от 03.04.2008г., Наредба 23/18.12.2009 г. на МЗХ и Стратегията за местно развитие на МИГ Белово – Септември - ВелинградСтъпки за кандидатстване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”Стъпка 1 ” Цел”:


Всеки земеделски производител преди да реши да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2007 -2013г, трябва да има ясна концепция какво точно планува да разработва в бъдеще, начините по които да развива стопанството си и какви инвестиции желае да направи за това.

Стъпка 2 “Избор на мярка”:


За да направи правилно своя избор още в самото начало, земеделският стопанин трябва добре да разгледа всички мерки, включени в Стратегията за местно развитие и внимателно да прецени коя мярка отговаря най-добре за условията на неговото стопанство. Изчисляването икономическият размер на стопанството може да се извърши от самия кандидат или да се ползва помощта на експертите на МИГ. Стратегията и мерките, както и помощната таблица за изчисляване размера на стопанството, могат да бъдат намерени на електронната страница на МИГ Белово – Септември – Велинград /www.migbsv.com/


Стъпка 3 Запознаване с наредбата по мярката”:


Всеки потенциален кандидат по ПРСР трябва да прочете внимателно наредбата към мярката по която е решил да кандидатства, Стратегията за местно развитие и Наредба 23 от 18.12.2009 г на МЗХ за да провери дали отговаря на всички условия описани подробно в тях. Наредбите са публикувани на електронната страница на МЗХ - www.mzh.government.bg (Документи по мерки от ос 1 Наредби, публикувани в Държавен вестник).

Преди да се присъпи към подготовка на проекта, препоръчваме на кандидатите да проверят дали са допустими по регистрация и местоположение на дейността, да се запознаят с целите и приоритетите на Стратегията за местно развитие и специфичните цели на мярка 121.

ВАЖНО!


Необходимо условие за кандидатстване е проектната идея да отговаря на приоритетите и целите на Стратегията за местно развитие на МИГ Белово – Септември – Велинград и специфичните цели на съответните мерки.


Стъпка 4 “Изготвяне на Бизнес план”


След като всеки е направил своя избор е необходимо да изготви бизнес план (по образец), включващ: настоящето състояние на стопанството, цели и бъдещо развитие на стопанството.


Стъпка 5 „Попълване заявление за подпомагане и набавяне на необходимите документи”


Паралелно с изготвянето на бизнес плана е необходимо кандидатстващия да си попълни заявлението за подпомагане (по образец), като едновременно с това трябва да набави набор от документи подробно описани в него.


Стъпка 6 Кандидатстване в МИГ”


Следващият етап от кандидатстването е подаването на всички документи със заявлението и бизнес плана в оригинал и две копия на хартиен носител, заверени Вярно с оригинала и подписани от представляващия кандидат, в офисите на МИГ Белово – Сзептември - Велинград

.

Стъпка 7 “Проверка на административно съответствие и техническа оценка


След проверка на административното съответсвие и техническа оценка, в срок установен в процедурите на СМР, Комисията за избор на проекти изготвя списък с окончателното си предложение за класиране на проектните предложения.


Стъпка 8 “Одобряване/Отхвърляне на Заявлението


Следва подаване на документите към Разплащателната агенция за одобряване допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите по предложените от МИГ проекти. РА проверява основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия, както и спазването на процедурата за избор на проекти. На база на становище от РА, УС на МИГ Белово – Септември - Велинград взима решение за одобряване или отхвърляне на проектното предложение. Въз основа на протокола и решението на УС, Председателя на УС на МИГ се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявленията за подпомагане.


Стъпка 9 “Подписване на договор


В срок определен от РА и МЗХ след одобрението на проекта кандидатът подписва договор за отпускане на финансовата помощ спрямо условията и реда на Стратегията за местно развитие. След подписване на договора се пристъпва към провеждане на процедури за избор на изпълнител за реализация на проекта.


Стъпка 10 “Изпълнение на бизнес плана”


 • Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за отпускане на финансова помощ.

 • При проекти за строителство на сгради и друга недвижима собственост срокът за изпълнение може да се удължи до една година, като крайната дата за изпълнение на проекта нетрябва да е след 31 юли 2015 г.

 • Плащанията по проекта моат да бъдат авансово, междинно и окончателно. Авансовото и/или междинното плащане се извършват, при условие че са предвидени в договора за отпускане на финансова помощ.

 • Авансовото плащане е в размер на 50% от стойността на одобрената финансова помощ и се отпуска срещу банкова гаранция в полза на РА в размер 110% от стойността на заявеното авансовото плащане. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удълбен с 6 месеца.

 • Авансовото плащане може да бъде заявено не по-късно от 3 месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

 • При междинното плащане няма банкова гаранция, но то е допустимо еднократно за вече одобрена обособена част от инвестицията. Междинното плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за изпълнение на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.Указания за попълване на Бизнес планБизнес-планът се състои от заглавна страница, текстова част и поредица от логически обвързани таблици, позволяващи финансовата оценка и сравнение на финансовото представяне на земеделските стопанства от различни икономически сектори.


Важно!

Указанията за попълване на бизнес-плана и заявлението за кандидатстване са напътстващи, а не задължителни, те не могат да добавят нови изисквания или да търсят допълнителна информация извън тези посочени в наредбите за подкрепа. Всеки кандидат за финансиране по мерките следва да предостави в точките на бизнес-плана, тази информация, която е пълна и релевантна към съответното му положение и моментно състояние на кандидат-бенефициента. Всички елементи от описателната част на проекта трябва да бъдат попълнени, но когато исканата информация е невъзможно да се представи поради статута или положението на кандидат-бенефициента, тя няма да се попълва: например, микропредприятията, включващи само собственика няма да представят органограма; ако няма да се въвеждат системи за управление на качеството такава информация няма да се попълва там където е спомената в указанията и т.н.


Заглавна страница:

Записват се името на проекта (инвестицията, за която се кандидатства), кандидата и сумата на инвестицията. Кандидатът декларира достоверността на данните, попълнени в бизнес плана, като се подписва. Карето с информацията се попълва в случаите, когато бизнес планът е изготвен от НССЗ.


I . Въведение

А. Кратко описание на проекта – да се опише за какво ще е настоящия проект, от какво са продиктувани основните мотиви за настоящата инвестиция, ползите от него и т.н.

Б. Очакван резултат след завършване на проекта - Опишете до какво ще доведе инвестицията: планирани производствени капацитети, обеми, износ и печалби на подкрепяните производство и услугите. Добавете дали и каква част от новите продукти/услуги се изнасят на територията на ЕС, и кои - в трети страни. Опишете накратко и въздействието на инвестициите върху енергийната ефективност на стопанството/дейността, подобреното качество на изделията и услугите, намалената себестойност на продукцията, опазването на околната среда и т.н.


II. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност

Подробната текстова част на Бизнес-плана показва в подробности ситуацията на кандидата за подкрепа и бизнес-средата, в която ще осъществява дейността си през следващите 5-10 години.

Повечето от заглавията на точките дават ясна представа за информацията, която трябва да бъде представена в тях от кандидатите за подкрепа


А. Кратка информация за дейността на кандидата

Тук представете обхвата от продукти и услуги от допълнителната дейност, за която търсите помощ, както го планирате към момента на кандидатстване за подпомагане. Опишете основните производствени линии, машини и съоръжения, периодът им на използване, производствените им капацитети и степента на използване на капацитетите както ги планирате за периода на бизнес-плана. Посочете кои ще са потребителите на вашите продукти или услуги и регионите, в които ще пласирате продукцията си.


Б. Правен статут


В. Организация, структура и управление

Тук представете органограма (организационна схема на управлението на фирмата, представена в графичен вид, както и разпределение на правомощията).

Приложете списък на персонала със съответната квалификация подходяща за новата дейност и годината на придобиването й, както и специализациите и обученията на персонала, подходящи за новата дейност, получени през последните три години.


Г. Пазарна среда

Г.1. Начини за повишаване на конкурентоспособността

Във вашия случай самото стартиране на допълнителна печеливша дейност ще доведе до по-добра икономическа жизнеспособност, стига новите продукти и услуги които ще продавате да са конкурентоспособни на пазара. Начините за повишаване на конкурентоспособността са в две главни категории: намаляване на себестойността и/или увеличаване на качеството + полезността на продуктите за крайните клиенти


Г.2. Пазарен сектор, в който кандидатът развива дейността си.

Как очаквате да се развие пазара в бъдеще и под влияние на кои фактори

- Увеличаване на конкуренцията на местно ниво

- Промени в потребителското търсене

Посочете, фактори които според вас ще доведат до промени в търсенето на планираните продукти от подкрепяната дейност; например, как ще се отрази на търсенето им изпадането в рецесия на икономиката на България?

Промените в потребителското търсене се обуславят от появата на заместители на продуктите/услугите които предлагате и/ или от промени в социално-икономическата среда на района в който продавате своите продукти или услуги. На основата на обща социално-икономическа информация за района, в който извършвате дейност и продавате своите продукти и услуги, моля посочете кои и какви са според вас 5-годишните социално-икономически тенденции които ще окажат влияние върху търсенето на вашите продукти.

- Чуждестранна конкуренция / ако е приложимо/


III. Финансов план


III.1 Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и клиенти.- попълват се съответните таблици приложими по проекта.


А. Обект и източници за финансиране на проекта - Обект и източници за финансиране на проекта. Кандидатът посочва вида на машините, сградите, вида на материалите, предмет на инвестицията и т.н., като попълва Таблица 1. В случай че цялата инвестиция или част от нея ще бъде закупена с валута, различна от лева, се посочва валутния курс, използван за изчисление стойността на инвестицията в лева.

Кандидатът описва обектите на инвестицията, като посочва:

 Вида на активите, предмет на инвестицията, в колона А

 Модел, порода, тип, предмет на инвестицията, в колона Б

 Количество в колона В

 Мярка (брой или др.) в колона Г

 Единична цена в колона Д

 Стойност на активите в колона Е и каква част от стойността на активите са:

- Собствените средства (в процентно изражение от общата стойност) в колона Ж

- Кредит (в процентно изражение от общата стойност) в колона З

- Други привлечени средства (в процентно изражение от общата стойност) в колона И

- На ред “Общо” в колона Е се сумира общата стойност на активите предмет на инвестицията


Таблица 2. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта

Кандидатът описва обектите, в които ще се инвестира, но не се подпомагат по ПРСР или не се кандидатства за тяхното подпомагане:

 Вида на активите, предмет на инвестицията в колона А

 Модел, порода, тип, сорт и други в колона Б

 Количество в колона В

 Мярка (брой или др.) в колона Г

 Единична цена в колона Д

 Стойност на активите в колона Е и каква част от стойността на активите са:

- Собствените средства (в процентно изражение от общата стойност) в колона Ж

- Кредит (в процентно изражение от общата стойност) в колона З

- Други привлечени средства (в процентно изражение от общата стойност) в колона И

- На ред “Общо” в колона Е се сумира общата стойност на активите, предмет на инвестицията

Таблица 3. Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността (тези инвестиции са включени в горните две таблици 1 и 2)

Вида на инвестицията/дейността в колона “А”; стандарт в колона “Б”; количество на инвестицията/дейността за разглеждания период в колона “В”; мярка на инвестицията/дейността (по вид) за разглеждания период в колона “Г”; единична цена в колона “Д”; стойност в колона „Е”; на ред “Общо” се вписва сумата на разходите по години в колона “Ж”


Б. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект

Кандидатът описва етапите при изпълнение на инвестиционния проект в Таблица 4 Етапи при изпълнение на инвестиционния проект

Кандидатът описва:

 Дейностите/Активите, които са обект на инвестицията в колона А

 Датата на реализация/придобиване на всички описани активи в колона Б

 Датата на въвеждане в експлоатация в колона В

 Стойността на активите в колона Г

 На ред “Общо” на колона Г сумата на всички необходими средства.


В. Обособени етапи за реализация на проекта, в случай че се кандидатства за междинно плащане Таблица 5 Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно плащане (допуска се не повече от едно междинно плащане, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от два етапа)

Кандидатът описва:

 • дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в два етапа, като първият от тях съответства на междинното плащане, за което кандидатства в колона А;

 • датата на придобиване на всички описани активи в колона Б;

 • датата на въвеждане в експлоатация в колона В;

 • стойността на активите в колона Г;

 • На ред “Общо” в колона Г сумата на всички необходими средства.

В случай, че не се кандидатства за междинно плащане, Таблица 5 не се попълва.

Г. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект.

Таблица 6 Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията)

Попълва се в случаите, когато кандидатът е извършил дейности по реализация на инвестицията преди датата на подаване на заявлението за подпомагане. Кандидатът посочва:

 • дейностите по реализация на инвестицията преди датата на подаване на заявлението за подпомагане в колона А;

 • вложените до момента средства при осъществяване на посочените дейности в колона Б;

 • източника на вложените средства в колона В.


Д. Доставчици


Таблица 7 Настоящи доставчици

Кандидатът посочва: име на доставчика в колона А; вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността) в колона Б; процент от доставките в колона В – изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид.


Таблица 8 Бъдещи доставчици

Кандидатът посочва: име на доставчика в колона А; вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността) в колона Б; процент от доставките в колона В – изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид.

След попълване на Таблицата кандидатът посочва защо е предпочел посочените доставчици - Мотиви за избор на посочените доставчици пред други такива /например ползват се с добро име, доказали са коректността си към клиентите и др./


Е. Клиенти


Таблица 9 Настоящи клиенти

Кандидатът посочва: име на всички настоящи клиенти в колона А; вид на продаваната продукция/услугите в колона Б; процентно съотношение на продажбите в колона В – изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби в колона Г.


Таблица 10. Бъдещи клиенти

Кандидатът посочва: име на всички бъдещи клиенти в колона А; вид на продаваната продукция/услугите в колона Б; процентно съотношение на продажбите в колона В – изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби в колона Г.


Таблица 11. Продукция за износ

Кандидатът посочва: име на всички настоящи и бъдещи клиенти в колона А; вид на продукцията за износ в колона Б; процентно съотношение на продажбите в колона В – изчислява се, като количеството изнесена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби в колона Г.


III.2. Финансово икономически статус – приходи и разходи

А. Приходи


А.1. Приходи от дейността - Кандидатът описва производствената и търговската си програма за периода на бизнес плана, както и данните за производствената си и търговска дейност за предходната година/последния отчетен период .


А.2. Други приходи - Кандидатът посочва други приходи, различни от приходите от основна дейност посочени в Таблица 12.


Б.Разходи - Кандидатът описва подробно вида на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването на дейността му.

Б.1. Разходи за дейността


Таблица18. Разходи за суровини, материали и външни услуги

Кандидатът описва:

 Вида на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването на дейността (която ще се подпомогне чрез инвестициите, за които се кандидатства) в колона А

 Стойността на разходите по вид за предходната година (отчетен период) в колона Б

 Прогнозната стойност на разходите за първата година на периода описан в бизнес плана колона В

 Сумите на предвижданите разходи за целия период разглеждан в бизнес плана се вписва в колони Г и Д

 На ред “Общо” на колони Б, В, Г и Д се вписват сумите по колони


Разходи за заплати и социални осигуровки

Кандидатът подробно описва разходите за заплати и социални осигуровки, като посочва:

 Заетия персонал по групи1, както за предходната година, така и за всички прогнозни години, включени в бизнес плана, в колона А

 Броя на заетия персонал (по години и по групи) в колона Б

 Месечното възнаграждение на персонала по групи в колона В

 Годишната сума на разходите за заплати в колона Г. Тази сума се получава след попълване на колона Б и В. Сумата в колона В се умножава по броя на заетите лица от колона Б и след това се умножава по 12 месеца.

 Социалните осигуровки (по години и по групи) в колона Д

 Общите разходи за заплати и социални осигуровки в колона Е. Тази сума се получава като се съберат сумите от колони Г и Д

 На ред “Общо” се вписва сумата на разходите по години от колона Е


Разходи за амортизация (амортизационен план)

Кандидатът подробно описва разходите за амортизация2, като посочва:

 Вида на актива в колона А

 Датата на придобиване на описаните активи в колона Б

 Цена на придобиване на описаните активи в колона В

 Периодът на експлоатация на описаните активи в колона Г

 Амортизационната норма на описаните активи в колона Д

 Годишната сума на разходите за амортизация в колони Е, Ж, З и И

 На ред “Общо” се вписва сумата на разходите за амортизация по години от колони Е, Ж, З и И


Б.2. Финансови разходи

Б.2.1. Погасителен план на привлечените средства Ако се предвижда използване на кредит за реализиране на инвестицията, кандидатът попълва Таблица 21.

Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта

Кандидатът посочва:

 Годините, за които ще бъде погасен кредита в колона А

 Остатъчната сума в началото на годината в колона Б

 Лихвата по години в колона В

 Главницата по години в колона Г

 Остатъчната сума в края на годината в колона Д


Б.2.2.Разходи за лихви- Кандидатът описва съществуващите и прогнозните разходи за лихви поотделно за всички кредити в таблица 22, като посочва:

 Вида на кредита в колона A

 Разходите за лихви за предходната година3 (отчетен период) в колона Б

 Прогнозните разходи за лихви за целия период описан в бизнес план в колона В, Г и Д

 На ред “Общо” се вписват сумите на разходите за лихви по години от колони Б, В, Г и Д


Б.3. Други разходи - Кандидатът подробно описва всички други разходи, като посочва:

 Вида на разходите в колона А

 Сумата на описаните разходи по вид за последната година (отчетен период) в колона Б

 Прогнозната сума на описаните разходи (по вид) за разглеждания период в колона В, Г и Д

 На ред “Общо” се вписва сумата на “другите разходи” по години от колони Б, В, Г и Д


Б.4. Себестойност - Кандидатът описва :

 Вида на продукта в колона А

 Видове ресурси необходими за производство на единица продукция в колона Б

 Количество на всеки вид ресурс за производство на единица продукция в колона В

 Мярка (грам, килограм, брой и др.)на количеството от колона В в колона Г

 Единична цена на всеки вид ресурс в колона Д

 Стойност на всеки вид ресурс в колона Е

 На ред “Общо” в колона Е се калкулира себестойността на единица продукция


III.3. Прогнози за нетните парични потоци на проекта и другите дейности осъществявани от кандидата


А. Прогноза за нетните парични потоци на проекта.

Попълва се таблица 25 :

I. Приходи: ред 1 - данните от Таблица 12. Производствена програма; ред 2 - данните от Таблица 17. Други приходи;

II. Разходи: ред 3 данните от Таблица 18. Разходи за суровини, материали и външни услуги; ред 4 - данните от Таблица 20. Разходи за амортизация; ред 5 - данните от Таблица 19. Разходи за заплати и социални осигуровки; ред 6 - данните от Таблица 23. Други разходи; ред 7 - данните от Таблица 22. Разходи за лихви;

ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ): резултатът от разликата между I. Приходи (общите приходи) и II. Разходи (общите разходи);

ІV. Данъци и такси: данъци и такси, съобразно националното законодателство;

V. Печалба след облагане (ІІІ – IV): резултатът от разликата между III. Печалба преди облагане и IV. Данъци и такси;

VI.Финансиране по Програмата: сумата на финансиране по Програмата;

VІI. Нетен паричен поток (V+4+VI): получава се от сбора между печалбата след данъци, амортизацията и финансирането по Програмата.


Б. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата

В Таблица 26 се попълват приходите, разходите и т.н., съгласно указаното в самата таблица, от дейности, които не са свързани с дейността, в която се инвестира.

Указания за попълване на Заявление за подпомаганеВАЖНО!. Представени са указания за попълване на тези секции от ЗАЯВЛЕНИЕТО, чието попълване евентуално би представлявало проблем за кандидатите.


Заявлението за подпомагане, наричано от тук нататък “Заявлението” се попълва както следва :


в секцията на стр. 3, започваща с “Кандидатствам за____________ пореден път за подпомагане по Мярка 121.” се попълват само данните за предишни проекти по мярката, за които бенефициентът е получил подпомагане в размер, който трябва да посочи на съответния ред.


В таблицата “ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА» се отбелязват желаните инвестиционни разходи, които по принцип могат да се считат и за “обособени инвестиционни части”.


Таблицата ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ служи за самопроверка на окомплектоваността на документацията за кандидатстване. Там с “Х” или // се отбелязват тези документи, които прилагате към заявлението за подпомагане.


В таблиците – декларации под текста: «ДЕКЛАРИРАМ, че» ще попълвате всички видове помощ получавана от национални схеми/програми, както и от схеми/програми, финансирани със средства на ЕС.


Таблица за допустимите инвестиции”, на практика трябва да се разбира като “Таблица за допустимите разходи”. В нея ще опишете инвестициите, които сте включили в Таблица 1Инвестиции по проекта на Бизнес плана. Ако сте регистрирани по ДДС и можете да си възстановите разходите за ДДС ще попълните колона 6 на Таблицата: «Обща сума без ДДС /лева/». В противен случай ще попълните колона 7 «Обща сума с ДДС /лева/»


Попълването на “Форма за наблюдение и оценка на проектите...” не би трябвало да представлява проблем за кандидатите, само в таблица 11А Вид и стойност на разходите по проекта трябва да се отбележат кодовете за всеки разход от Анекс 1. Обърнете внимание ,че други разходи включват и предварителните разходи.

Приложение 1


Категории данъчни амортизируеми активи (ЗКПО)

Чл. 55. (1) При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:
1. категория I - масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
2. категория II - машини, производствено оборудване, апаратура;
3. категория III - транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти;
4. (доп., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони;
5. категория V - автомобили;
6. категория VI - данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение;
7. категория VII - всички останали амортизируеми активи.

(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:

Категория активи

Годишна данъчна амортизационна норма (%)

Срок в месеци

Категория I

4

300

Категория II

30

40

Категория III

10

120

Категория IV

50

24

Категория V

25

48

Категория VI

100/години на правното ограничение Годишната норма не може да превишава 33 1/3

 

Категория VII

15

80


(3) За активите от категория II годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 50 на сто, когато едновременно са изпълнени следните условия:
1. активите са част от първоначална инвестиция;
2. активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им.
(4) (отм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(5) (нова, ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Придобиването на актив чрез сключване на лизингов договор, класифициран като финансов лизинг съгласно счетоводното законодателство, не е основание за разпределяне на този актив в категория VI.1 Длъжностите на персонала се описват в три групи: управленски, административен и производствен.

2 Използваният метод на амортизация трябва да бъде съобразен със Закона за корпоративното подоходно облагане.

3 Данни от годишния счетоводен отчетСдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград” регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под

№ 20100615010

Свързани:

Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121 iconУказания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 311
Бизнес-план” и “Заявление за подпомагане” от Наредбата по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от приоритетна ос...
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121 iconУказания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 312 " подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
Бизнес план” и “Заявление за подпомагане” от Наредбата по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от приоритетна...
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121 iconУказания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „
Стъпки за кандидатстване по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 5
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Указания за кандидатстване, попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123
От приоритетна ос 1 „ Конкурентоспособност на земеделието и горското стопанство” на
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Указания за кандидатстване, попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123
От приоритетна ос 1 „ Конкурентоспособност на земеделието и горското стопанство” на
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Указания за кандидатстване, попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123
От приоритетна ос 1 „ Конкурентоспособност на земеделието и горското стопанство” на
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121 iconИнструкция за попълване на Приложението за кандидатстване за Агроекологични плащания
Приложението за агроекологични плащания е неразделна част от Заявлението за регистрация и Общото заявление за подпомагане, когато...
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121 iconИнструкция за попълване на Приложението за кандидатстване за Агроекологични плащания
Приложението за агроекологични плащания е неразделна част от Заявлението за регистрация и Общото заявление за подпомагане, когато...
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121 iconИнструкция за попълване на Приложението за кандидатстване за Агроекологични плащания 2012
Приложението за агроекологични плащания е неразделна част от Заявлението за регистрация и Общото заявление за подпомагане, когато...
Указания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121 iconПоказатели за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели на бизнес план по мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства»

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом