= теми за курсови работи специалност „бизнес икономика", окс „Бакалавър"
Име= теми за курсови работи специалност „бизнес икономика", окс „Бакалавър"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер22.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://departments.unwe.bg/Uploads/Department/indbusiness_39f66_Themes of Course works - BusEcon
============================================================================

ТЕМИ ЗА КУРСОВИ РАБОТИ

специалност „БИЗНЕС ИКОНОМИКА“, ОКС „Бакалавър“

============================================================================

1.Възможности за повишаване конкурентоспособността на бизнес организацията.

2.Добри иновационни практики в бизнес организациите.

3.Дълготрайни активи и подобряване на тяхното използване.

4.Ергономично усъвършенстване на трудовата среда в предприятието.

5.Ефективност на инвестициите в маркетинг.

6.Ефективност от внедряване на нововъведения в бизнес организациите и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

7.Използване на информационни системи в бизнеса.

8.Иновации и иновационни стратегии в бизнес организациите.

9.Иновационни стратегии на бизнес организациите

10.Капиталово бюджетиране в бизнес организацията – цели, схема, методи за оценяване на индивидуални проекти и за съставяне на портфейл от инвестиционни проекти.

11.Комуникационен микс на бизнес организацията.

12.Маркетинг в динамична бизнес среда.

13.Маркетингово планиране в бизнес организациите

14.Материалопоглъщаемост на продукцията. Същност и основни пътища за намаляването й. Възобновяеми източници на енергия.

15.Мениджмънт на аутсорсинга.

17.Пазарни изследвания в бизнес организацията.

18.Пазарно ориентирано бизнес планиране

19.Проектиране на бизнес процесите.

20.Разработване на проекти за нови продукти.

21.Рекламен комуникационен процес.

22.Рекламна стратегия на бизнес организацията.

23.Системи за управление на човешките ресурси в бизнес организациите.

24.Сливания и изкупуване на предприятия. Механизми на осъществяване. Оценка на финансовия ефект от решението за сливане или изкупуване.

25.Съвременни проблеми на мениджмънта на бизнес организацията.

26.Технологичен трансфер в индустрията – форми, механизми, икономическа обосновка.

27.Трудова мотивация – въпроси на нейното проучване и повишаване.

28.Трудови стандарти в бизнес организациите.

29.Управление на екипи в бизнес организациите – място, роля, функции на ръководителите на екипи. Ръководителите лидери.

30.Управление на операциите в бизнес организацията.

31.Управление на операциите на бизнес организациите от сектора на услугите.

32.Управление на промяната в организациите.

33.Управление на риска при инвестиране – източници на риск, дефиниране и измерване на риска, методи за намаляване и трансфер на риска.

34.Финансиране на бизнес организациите.

35.Финансиране на дейността на бизнес организациите с фондове на ЕС.

36.Финансов анализ на рентабилността на собствения капитал.

37.Финансови пазари.

38.Финансово-стопански анализ в бизнес организациите

Свързани:

= теми за курсови работи специалност „бизнес икономика\", окс „Бакалавър\" iconУчебенплан на специалност: шифър 27
Окс “Бакалавър” в професионално направление “Икономика”. Придобилите окс бакалавър, притежавате фундаментални икономически, управленчески...
= теми за курсови работи специалност „бизнес икономика\", окс „Бакалавър\" iconТеми за курсови работи за спец. Икономика на индустрията
Конкурентоспособност на индустриалната фирма. Вътрешнофирмени фактори на конкурентоспособността
= теми за курсови работи специалност „бизнес икономика\", окс „Бакалавър\" iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
= теми за курсови работи специалност „бизнес икономика\", окс „Бакалавър\" iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
= теми за курсови работи специалност „бизнес икономика\", окс „Бакалавър\" iconУчебенплан (а) на специалност: шифър 22
Обучението на “Магистри” в специалността “Икономика на туристическата индустрия” на завършили окс бакалавър или магистър от други...
= теми за курсови работи специалност „бизнес икономика\", окс „Бакалавър\" iconПроект-29. 04. 2006
За окс „бакалавър” и окс „магистър” за професионални направления в които липсва окс „бакалавър” 27
= теми за курсови работи специалност „бизнес икономика\", окс „Бакалавър\" iconОкс "Магистър" Специалност "Икономика на транспортната фирма" Наименование на учебната дисциплина :"Финанси" Брой кредити: 7
Изучаването на дисциплината е необходимо и задължително условие за по-добрата професионална подготовка и реализация на окс “Магистър”,...
= теми за курсови работи специалност „бизнес икономика\", окс „Бакалавър\" iconОкс "Бакалавър"; окс "Специалист" Специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" Наименование на учебната дисциплина: "Основи на конструирането" Брой кредити: 6
Еит. Дава се възможност за самостоятелна работа и за ефективен професионален диалог и комуникация със специалисти по транспортна...
= теми за курсови работи специалност „бизнес икономика\", окс „Бакалавър\" iconПримерни теми за дипломни работи по икономика
Преходът на българската икономика към пазарна икономика и преструктуриране на държавния сектор
= теми за курсови работи специалност „бизнес икономика\", окс „Бакалавър\" iconОкс "Бакалавър" Специалност "Стопанско управление" Наименование на учебната дисциплина : "Бизнес комуникации и делова кореспонденция" Брой кредити: 4
Наименование на учебната дисциплина : ”Бизнес комуникации и делова кореспонденция”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом