Програма "Междусекторно партньорство" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местни инициативи
ИмеПрограма "Междусекторно партньорство" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местни инициативи
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер57.64 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.ngorc.net/bg/press/publications/forewords.doc
сТЪПКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ


НАРЪЧНИК


аВТОРИ: лидия Милева

Велико Шербанов

Беатриче Маврова


Издание на

Фондация ” Ресурсен център”

Програма ”Междусекторно партньорство” с финансовата подкрепа на

Канадски фонд за местни инициативи

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

ISBN 954-90.542-5-X

София, 2001г.


Фондация ”Ресурсен център” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирана през февруари 1999 г.


Мисията на Фондацията е да подпомага демократизацията във всички сфери на обществено-политическия живот в процеса на изграждане на механизмите и структурите на гражданското общество в България.


Основни цели на Фондацията са:


  • Повишаване капацитета на отделните организации и на сектора като цяло, издигане на професионализма и прилагане на успешни практики;

Информиране за дейността на сектора и създаване на благоприятен обществен климат. Оптимизиране на правната и данъчна среда в която той функционира;

  • Адаптиране и прилагане в сектора на бизнес-практики;

  • Стимулиране гражданската активност в процеса на присъединяване на България към ЕС и укрепване на регионалната сигурност в Югоизточна Европа; адаптиране и разпространение на демократични механизми и практики от страните с развита демокрация;

  • Стимулиране развитието на социалното предприемачество;

  • Създаване условия за развитие на малкия и среден бизнес;

  • Осигуряване на условия за професионална и социална реализация на изолирани от социалния живот лица;

  • Създаване на алтернативи за разрешаване на драматичните ситуации, възникващи при преструктуриране на икономиката и на сфери от обществения живот;

  • Създаване система за успешна социална адаптация и икономическа интеграция на освободените военнослужещи в гражданското общество;

  • Насърчаване на диалога и взаимодействието между юридическите лица с нестопанска цел, държавата и местното самоуправление, стопанските организации при решаване на проблеми от обществено значение;


За постигането на тези цели Ресурсният център работи по множество проекти. Един от тях е настоящият “Наръчник стъпки в управлението на проекти”. Нуждата от него беше предизвикана от факта, че много добри идеи се финансират от частни и обществени донори, но при осъществяването им възникват редица проблеми.


Практиката показва, че бързото развитие на гражданските организации и степента на тяхното реално участие в обществения живот на страната изискват издаването на този вид разработки, касаещи важни елементи от управлението и дейността на организациите. Това са основните причини, довели до идеята за издаването на поредица от наръчници и помагала, предназначени за самостоятелно ползване от организациите с нестопанска цел. Идеята се реализира в рамките на програма ”Междусекторно партньорсво” на Фондация ”Ресурсен център“


Наръчникът ”Стъпки в управлението на проекти” е предназначен за организации, компетентни да представят по най-подходящ начин своята идея за решаването на даден реално съществуващ проблем и получили финансова подкрепа за целта.

Успешното осъществяване на един проект не е лека задача. Трябва да се привлекат различни хора да работят заедно, да се използват различни умения и методи, да се спазват срокове и да се управлява бюджет.Необходимо е внимателно планиране и проследяване на процеса, за да се улесни работата по реализацията на проекта.

Настоящият наръчник си поставя за задача да разкрие основни практики, процедури и начини на управление на проекта за постигането на набелязаните цели.

Използвам случая да благодаря на г-жа Михаела Енчева и г-жа Лигия Маринкус и Даниела Топирчану от Канадския фонд за местни инициативи, с чиято финансова подкрепа този наръчник видя бял свят.

Беатриче Маврова

Програмен директор

Програма “Междусекторно партньорство”
Развитието на гражданските организации и степента на тяхното участие в обществения живот на страната, освен публична визия и политическа воля, изискват привличането на знания и опит, финансови ресурси и управленски инструменти. Страните с модерно изградени и добре функциониращи структури на гражданското общество са наситени с много добри примери как от една чудесна идея през нейното проектно форматиране, ресурсно осигуряване и поетапно управление, по един ефективен начин се достига до формулирания в началото значим обществен резултат. За изминалите близо дванадесет години на политически, икономически и социален преход, структурите и механизмите на гражданското общество в България постигнаха сериозно развитие, съдействаха за натрупване на добър програмен опит и на полезни за обществото проектни резултати. Представителите на неправителствения сектор у нас вече са в състояние много умело да открият и очертаят проблемната ниша, да извлекат както значимите за обществото цели, така и очакваните резултати при решаване на този проблем. Същевременно, проектната история на изминалото време на преход, редицата нереализирани добри идеи и пропуснати обществени ползи потвърждават, че допълнителни знания и опит са необходими както на програмните ръководители, така и на проектните мениджъри по правилата и техниките на привличане на финансиране за изпълнението и отчитането на такива програми и за оперативно управление ресурсите на техните проекти.


В стандартизираното от професионалните среди определение, управлението на проекти представлява приложение на знания, опит, инструменти и техники към проектни дейности за изпълнение на проектни изисквания. Управлението на проекти се осъществява чрез формализиране и използване на процеси като – инициализиране, планиране, изпълнение, контролиране и приключване. Проектният тим управлява дейностите в проекта, което обикновено включва взаимно конкуриращи се критерии и ограничения – като например, обхват, време, разходи, риск и качество, както и няколко заинтересовани страни с различни, често пъти противоречиви интереси, изисквания и очаквания. Към практическото запознаване с тези много сложни за планиране, манипулиране и контрол технологична среда и ресурси, авторите на настоящия Начърник за управление на проекти са се постарали да насочат вниманието на своята читателска аудитория.


Като съдържание този Наръчник е много добре структуриран и умело балансиран. В предложеното в началото въведение в управлението на проекти авторите представят изчерпателно определение на проект и как се осъщестява неговото управление. През погледа на неправителствените организации те предлагат основни характеристики на един социален проект – мотивация за ангажиране, целеполагане, подход за реализация, ресурсна осигуреност и условията за успех на проекта. По-нататък в материала последователно са разгледани стъпките на идентифициране, формулиране и логическо форматиране на един проект на неправителствена организация. В допълнение към описаните формални техники, авторите умело вмъкват анализ на приложното поле на предлаганата проектната материя – социалната среда, проблеми и групи. В следващите глави на Наръчника са описани етапите на развитие, бюджетиране, договориране и планиране на проекта, сформирането на проектен тим и управлението на финансовите ресурси, фунцкиите по контрол и отчитане, анализ и оценяване, приключването на проекта. Материалът по всеки един от проектните етапи е удачно и богато илюстриран с графики, таблици и примери, онагледяващи практиката на неправителствения сектор.


Авторите на Наръчника са успяли да създадат добре насочено към проектната практика четиво, което да може, от една страна, да послужи като въвеждане в тази материя на новонавлизащи специалисти, както и да подреди вече натрупани по-рано знания и опит в искусените от практиката по развитие на такива проекти експерти. Чрез този Наръчник, издаден с любезната финансова подкрепа на Кандаския фонд за местни инициативи, неговите автори и Фондация “Ресурсен център” предлагат на вниманието на своята широка колегиална аудитория – структурите на гражданското общество в България – фондации, неправителствени и благотворителни организации, едно ново, изключително необходимо и навременно практическо ръководство за управление на проекти. Наръчникът определено ще бъде полезен и за студентите от съответните специалности на университетите. Той е подходящо ръководство за представителите на публичната администрация и на частния сектор, които са ангажирани по обслужване на взаимоотношения със структурите и механизмите на гражданското общество у нас.


Николай Минков

проектен консултант

Свързани:

Програма \"Междусекторно партньорство\" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местни инициативи iconКанадски фонд за местни инициативи
Социално и икономическо развитие на маргинализирани общности и социално онеправдани групи
Програма \"Междусекторно партньорство\" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местни инициативи iconПрограма „местни екоинициативи" на фондация „екообщност"
Подпомагане работата на организации в страната по решаване на проблеми, свързани с околната среда и устойчивото развитие. Програмата...
Програма \"Междусекторно партньорство\" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местни инициативи iconОбщински концепции за прилагане на местни политики в община благоевград
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз...
Програма \"Междусекторно партньорство\" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местни инициативи iconОбщински концепции за прилагане на местни политики в община варна
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз...
Програма \"Междусекторно партньорство\" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местни инициативи iconПроект "Въпрос на развитие" Проектът се осъществява от Първа инвестиционна банка ад с финансовата подкрепа на Оперативна програма "
Проектът се осъществява от Първа инвестиционна банка ад с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”...
Програма \"Междусекторно партньорство\" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местни инициативи iconПроект "Въпрос на развитие" Проектът се осъществява от Първа инвестиционна банка ад с финансовата подкрепа на Оперативна програма "
Проектът се осъществява от Първа инвестиционна банка ад с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”...
Програма \"Междусекторно партньорство\" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местни инициативи iconПроект "Въпрос на развитие" Проектът се осъществява от Първа инвестиционна банка ад с финансовата подкрепа на Оперативна програма "
Проектът се осъществява от Първа инвестиционна банка ад с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”...
Програма \"Междусекторно партньорство\" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местни инициативи iconНсорб общини
Слънчево училище” е част от проект на Столична община, в партньорство с Обществения съвет за реализация на Общинската стратегия за...
Програма \"Междусекторно партньорство\" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местни инициативи iconПроект bg051PO001 01 „превенция за безопасност и здраве при работа" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Междусекторно партньорство\" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местни инициативи iconПроект bg051PO001 01 „превенция за безопасност и здраве при работа" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом