Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество", 2011 Анотация на проект „ София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти"
ИмеПрограма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество", 2011 Анотация на проект „ София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер119.57 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.harmony2006.org/files/_на_проект_София_Активни_граждани.doc


Столична община ГС „Хармония”

С финансовата подкрепа на Столична община

Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество”, 2011


Анотация на проект

София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти”

донор:

Столичен общински съвет, Столична община, Програма “Европейски проекти и развитие на гражданското общество” – 2011 г., приоритетна област 1: Насърчаване на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване, прилагане и популяризиране на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата

изпълнител:

Гражданско сдружение „Хармония”

Основни дейности:

- изготвяне на проучвания и анализи

- провеждане на обучения, семинари, кръгли маси

- въвличане на НПО във взаимодействие с администрацията под контрола на медиите

- организиране и провеждане на застъпничество, гражданска инициатива, неотложна гражданска намеса пред публичната администрация, работа в мрежа и обмяна на добри практики

- публичност и прозрачност на гражданско участие при контрол и формиране на политики


Обща цел:


Проекът е предназначен да изпълни целите на Програма Европа на Столичен общински съвет за подпомагане на гражданското общество в създаването и достъпа до разнообразни практики, свързани с членството на Република България в ЕС. Разработен е в съответствие с правилата за работа по програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество”, приети с решение № 759 по протокол №26 от 11.12. 2008 г., според насоките и указанията на Програмния съвет, като част от спецификата на Приоритетна ос №1 – насърчаване на взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване, прилагане и популяризиране на политики и добри практики за развитие на местната общност и засилване на гражданското общество, както и за увеличаване на информираността за предимствата на европейското гражданство.

С дейностите по проекта се насърчава сътрудничеството и усъвършенстване на механизмите за граждански мониторинг на местно ниво в Софийска община, свързани с членството на България в ЕС; популяризират се европейски практики, насочени към повишаването на качеството на живот в столицата София, утвърждават се принципите на добро управление в местната изпълнителна власт; изработват се и се експлоатират комуникационни канали за разпространяваване на информация за град София като европейска столица; изучават се и се популяризират ролята и значението на европейските институции и общности, както и на политиките на ЕС за развитие на местните самоуправляващи се облщности; насърчава се активното участие на всички заинтересовани страни за пълноценна реализация в обществения живот; подпомага се осъществяването на европейския девиз : „Европа на градовете и регионите”.

Специфични цели:


-постигане на активност в граждански контрол по процедури в публичната администрация

-постигане на активност за граждански контрол за разкриване на конфликт на интереси в публичната администрация

-реални форми на застъпничество и неотложна гражданска намеса по състояли се кризи в гражданската общност

-запознаване с добри практики на взаимодействие публична администрация-бизнес-граждански общности в европейската практика

-запознаване и контакти с европейски институции и международни партньори от европейската общност

-граждански контрол на политики, гражданско участие при формиране на политики

-запознаване с европейските принципи на добро управление

- запознаване с европейските принципи на гражданска инициатива за промяна на европейски и национални нормативни актове

Описание на проблемите:

Публичната администрация в София изпълнява своите задължения без пълноценно партньорство с бизнеса и гражданските организации. Публичната администрация, със своите действия или бездействия, следи и прилага общинските наредби, без в повечето случаи да се води от въздействието върху правата и интересите на бизнеса и гражданството. Няма модел за ефективен, модерен и европейски граждански контрол върху работата и поведението на администрацията.

Гражданските общности в София не правят мониторинг и не контролират дейността на Общинския съвет и на общинската администрация, нито пък на операторите на обществени услуги с предоставяни от общината концесии – водоснабдяване, сметосъбиране и пр. Няма изграден и работещ механизъм на взаимодействие между гражданските общности и Столична община, който да повтаря европейските модели и който да е насочен към активност на гражданите и техните организации при формиране на политики за защита на своите общностни интереси.

Търговските дружества в София не провяват интерес и не участват в обществени обсъждания, при формиране на политики. Решаването на техните интереси опира до подкупване на определен служител или структура, които да издадат бързо тяхното разрешително или лиценз. Няма форум с европейска практика, който да коментира размер на такси, начин на определяне, облегчаване на лицензионни и разрешителни режими. Бизнесът, НПО и община не обсъждат форми на публично-частно партньорство, които да доведат и до печалби за бизнеса, както и до изнасяне от дейността на общината на неспецифични за нея дейности и услуги, които само харчат парите на данъкоплатците. Няма действащ Съвет за устойчиво развитие „Местен дневен ред 21”, нито пък Стратегия за устойчиво развитие, съгласуващи интересите на всички участници от гражданското общество.

Дейности и резултати:

Извършване на проучвания и изготвяне на анализи за правата и инструментите на гражданската активност

Възлага се на специалисти проучване и анализ на европейските нормативи и практика на взаимодействие на гражданските общности с публичната администрация за осъществяване на гражданското участие при формиране и контрол на политики и реализация на принципите на добро управление при отчинане интереса на гражданите. Разглежда се и националния досегашен опит на работа на третия сектор с администрацията - за законовата база в национален мащаб на дейността и активностите на гражданските общности и сдружения за взаимодействие с публичната администрация, за взаимодействие на гражданските общности с европейските институции, за взаимодействие на гражданските общности с централната администрация, за работата на гражданските сдружения за мониторинг на общинските съвети, за организиране на кръгли маси и обществени съвети, за принципите на добро управление, за добра и лоша бизнес практика, за гражданска инициатива, неотложна гражданска намеса, за административен капацитет на НПО, за работа в мрежа, за начин на финансиране на гражданските общности.

Организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции, кръгли маси за правата и инструментите на гражданската активност

Обучения, семинари, кръгли маси, дискусии – за демонстриране на добрите практики на взаимодействие на публичната администрация в Европа с гражданските общности.Очакваните резултати са обучени крайни бенефициенти, дискусиии в целевите групи по темите: статут, цели и дейност на неправителствения сектор, административен капацитет на неправителствените организации, гражданско участие, неотложна гражданска намеса, добро управление, добра административна практика, добра бизнес практика, добра практика в третия сектор, контрол на обществени поръчки, борба с корупцията, конфликт на интереси, борба с измами с европейски средства, контрол на политики, формиране на политики, обществени дискусии, обществени съвети, устойчиво развитие, опазване на околната среда и здравето на населението, кандидатстване по проекти с публични и европейски средства, финансиране на неправителствени организации, работа в мрежа, организиране на протести и демонстрации за защита на гражданските интереси, кореспонденция с институциите, срещи с публичната администрация, отношения с медиите, отношения с политическите партии, организиране на вътрешни обучения и семинари, организиране на лекции и семинари за обществеността, набиране на активисти и симпатизанти, работа с местните общности.

Въвличане в диалог с медиите за равнопоставено място на Третия сектор

Ще бъде разяснена важността да се разбират и владеят принципите на медиите и отношенията с медиите, под чиито контрол се осъществява съгласуването на интересите в гражданското общество между администрация, бизнес и граждански сектор. Нужно е да се обучат участниците във формулиране на послания за медиите и комуникирането им чрез средствата за масова информация.Предвидени са демострационни прояви и практически упражнения, обучени целеви групи за взаимодействие с медиите при поставяне и решаване на дискусионни теми и въпроси, при кризи и при обсъждане на политики. Поставяне на гражданското мнение и гражданската инициатива равнопоставено в публикационната политика наред с мнението на публичната администрация.

Идентифициране, организиране и осъществяване на дейности по мониторинг на публични политики и застъпничество и по обмен на добри практики

Предвидени са срещи и контакти на НПО с общински съветници и общинска администрация за създаване на комуникация с гражданските общности и постоянен механизъм за консултации и общ принос при формирането на политики. Ще бъде използвана европейска техника за достъп до информация. Ще бъдат идентифицирани проблеми и искания, зад които да застане местната гражданска общност и да иска разглеждането и приемането им. Ще бъдат осъществени практически действия по взаимодействие на гражданските общности с публичната администрация: сключване на споразумения за взаимодействие, режим на консултации, гражданско участие при контрол и формиране но политики, неотложна гражданска намеса, подкрепа за увеличаване на административния капацитет на гражданските общности. Ще бъдат осъществени няколко демонстрационни инициативи, например: обсъждане създаването на Съвет за устойчиво развитие на София, Стратегия за устойчиво развитие на София, Антикризисна програма за развитието на София; неотложна гражданска намеса срещу заграбване на зелени площи в междублокови пространства, проверки по опазването на общинска собственост, мониториг на операторите на обществени услуги –парно, ток, вода, газ; почистване, залесяване или боядисване съвместно с фирми оператори и столичен инспекторат и др.

Краен ефект:

-създаване в гр. София на общности от активни граждани, търсещи непрекъснати отношения на взаимодействие с публичната администрация за защита на гражданските интереси от лоша административна практика и лоша бизнес практика

-работа в мрежа на активните граждански общности на територията на Столична община

-общинска администрация, търсеща и съобразяваща се с общественото мнение, за да избегне конфликти и недоволства, произтичащи от прояви на лошо управление. Създаването на режим на срещи и консултации с гражданството ще намали опасността при въвеждането на рестриктивни и непопулярни мерки на администрацията за преодоляване на последствията от икономическата криза в Европа, България и конкретно - София

-приближаване на столичната публична администрация към европейската практика на добро управление и съгласуване на регламентите с гласа на общественото мнение, както отдавна става в европейските градове и региони

-намаляване на корупцията, намаляване на конфликт на интереси

-изучаване и обмяна на добри европейски практики на взаимодействие на граждански общности с публична администрация

-реален граждански контрол върху общинска собственост и разходване на публични и европейски средства

-разпространение на информация за наличието в столицата на България София на принципи на добро управление, за съобразяването с гражданското участие при решаване на проблеми и формирането на политики

-разбиране и придържане към принципа на равнопоставеност между публична администрация, бизнес и граждански сектор – основа на съществуването и развитието на съвременното европейско гражданско общество

-намаляване на страха и безпокойството на гражданите от изпълнението на административните регламенти чрез възможност за предварителни обсъждания и последващ контрол на публичната администрация

-утвърждаване на доброто име и повишаване авторитета на администрацията в гр. София, приобщаването и към нивото и стандарта на европеските администрации в съзнанието на гражданите на София и на гражданите на Европа

-установяване на конкретни лоши административни практики, случаи на корупция, конфликт на интереси, злоупотреба с публични средства, в резултат от мониторинга на гражданските общности върху политиките на администрацията

- вследствие на инициатиите на застъпничество, решаване на конкретни жалби и сигнали на гражданите на София, защитаващи правата, свободите и достойството им

-подмяна на вътрешни правила и лоши практики с добри, в следствие на взаимодействието на гражданските общности с публичната администрацзия

-повече посещения на граждани на общинските сесии, както и на заседанията на постоянните комисиии към Общинския съвет - София, водещи до публичност и прозрачност на вземаните решения


Възможности за мултиплициране на постигнатите резултати:


- създадените обучени ядра на гражданските общности могат да се самоорганират, като превърнат опита си в организиране на семинари, дискусии и кръгли маси в постоянно действащ Обществен съвет, заседаващ с постоянно актуален дневен ред, дублиращ обсъжданията в Столичния общински съвет

- семинарите в дейностите на проекта са насочени към реализиране на обучение на обучители. Крайните бенефициенти ще бъдат въоръжени с лекциии и материали, които самите те могат да ползват при разширяване обхвата на активните граждански общности, търсещи взаимодействие с администрацията на гр. София

- очерталите се граждански неформални лидери в изпълнението на дейностите по мониторинг и застъпничество от страна на крайните бенефициенти ще получат възможност и предложение за членство и участие в управляващите органи на гражданско сдружение „Хармония” и в коалициите, в които то участва, с което ще продължат професионално да се усъвършенстват в дейности като гражданско участие, неотложна гражданска намеса, контрол на корупция, обществени поръчки и конфликт на интереси

Трайно въздействие на проектното предложение върху целевите групи:


-нетърпимост към практиките на лоша администрация, корупция, конфликт на интереси, опорочаване на изразходването на публични и европейски средства в община София

-интерес към дневния ред на обсъжданите в Общински съвет - София важни нормативни актове на гражданите и вземане на отношения в обсъждането им още преди приемането

-утвърждаване на навици за искане до администрацията за достъп до пинформация, което е първопричина за последваща гражданска активност. Ще се развие компетентност в гражданското участие и намеса и ще се сложи край на митингаджийски прояви и искания с непрактичен край

-използване на добри европейски практики за решаване на вече съществуващи конфликти на гражданството с администрацията

-познания и самочуствие за принадлежност на гражданите на София към европейските активности на гражданските общности за намеса и промяна в общоевропейски регламенти

Устойчивост на очакваните резултати:

- обучените граждански общности от община София ще регистрират свои граждански сдружения или коалиции, в които с членски внос, дарения, проектно финансиране и стопанска дейност по предмета на дейност на сдружението ще продължат да поддържат финансов капацитет на активни граждански общности, търсещи взаимодействие с публичната администрация в гр. София

-изработените проучвания, анализи, инструкции и наръчници и активи ще останат собственост на обучените граждански общности и техните организации от София, с което във времето ще се провежда обучение на нови крайни бенефициенти от страна на вече обучените от ГС „Хармония”

- на сайта на сдружение „Хармония” и след изпълнението на проекта ще могат да се намерят текстове и илюстрации, разказващи за изпълнението на проекта, начините на работа и резултатите от неговото изпълнение, припомнящи целите, начините и технологията на взаимодействието на активните граждански общности от София с публичната администрация в София за създаването на активни самоуправляващи се местни общности под върховенството на закона. Тези информации ще могат да се ползват за опресняване на знанията на гражданските общности, както и за надграждането им за по-добри резултати във взаимодействието между граждански общности-публичната администрация в столичния общински съвет и столичната община

- вследствие на осъщественото взаимодействие между активните граждански общности и столичната публична администрация, ще се появят административни правила и добри практики за начини и технология на работа на администрацията с гражданите при формиране и контрол на политики, които ще продължат да работят и във времето и след изпълнението на проекта

- активното партньорство на медиите при осъществяването на проекта ще създаде трайни навици и практика в редакциите и журналистите: да търсят нови доказателства за взаимодействието между граждански общносити и администрация при контрол на обществени поръчки, конфликт на интереси и др., което ще репродуцира нови инициативи и нови форми за партньорсво между граждани и администрация. Техните репортажи ще продължат да следят мнението и дейността на гражданските лидери, с които са установили контакти по време на изпълнението на проекта

- европейските институции и международни партньори, сезирани за активното взаимодействие между гражданите и администрацията на София, участвали в дейностите по проекта, ще бъдат канени като традиционни участници в развиването на европейските нормативи и практики по увеличаване размера и капацитета на гражданската инициатива и неотложната гражданска намеса в самоуправлението на европейските градове и региони

- ползувателите на резултатите от гражданския мониторинг на дейността на столичната администрация – гражданите на София, ще имат увеличен апетит за усъвършенстване на самоуправлението и ще търсят нови форми и резултати за отчитане на общественото мнение при нововъзникнали казуси

- създадените форми и практики на взаимодействие и широко обществено обсъждане ще намерят трайна реализация в предстоящи обществени обсъждания - за нов закон за София, ново административно деление, общинска полиция, данъци и такси, паркиране и опазване на околната среда и пр. иновативни практики на реализирането на административни услуги за населението в столицата.

С финансовата подкрепа на Столична община

Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество”, 2011

Свързани:

Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество\", 2011 Анотация на проект „ София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти\" iconСтандарти и принципи на добро управление на неправителствените организации
Стандартите за добро управление са онзи жизненонеобходим механизъм за развитие на организма на гражданското общество, който представлява...
Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество\", 2011 Анотация на проект „ София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти\" iconЕвропейски инвестиции оперативна програма
Проект: Гражданското общество и администрацията в юз регион – модел за партньорство
Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество\", 2011 Анотация на проект „ София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти\" iconГражданското общество в българия
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз...
Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество\", 2011 Анотация на проект „ София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти\" iconНаръчник „Европейски фондове и проекти
Сдружение на Общините “Марица” на тема: “Мобилизиране на ресурсите за устойчиво регионално и местно развитие в контекста на европейската...
Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество\", 2011 Анотация на проект „ София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти\" iconСертификационна програма "управление на европейски проекти" Формуляр за кандидатстване
България. В подготовката си за управление на пред-присъединителните, а на по-късен етап и Структурните фондове и Кохезионния фонд...
Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество\", 2011 Анотация на проект „ София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти\" icon„Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация в изпълнение на
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество\", 2011 Анотация на проект „ София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти\" icon„Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация в изпълнение на
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество\", 2011 Анотация на проект „ София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти\" icon„Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация в изпълнение на
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество\", 2011 Анотация на проект „ София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти\" icon„Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация в изпълнение на
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество\", 2011 Анотация на проект „ София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти\" icon„Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация в изпълнение на
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом