Програма " Административен капацитет"
ИмеПрограма " Административен капацитет"
страница8/22
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.95 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tg.government.bg/docu/BG_OPAC_final.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Администрацията – партньор на бизнеса. Обществени поръчки


Ангажиранетo на частния сектор в административното обслужване и въвеждането на ясни правила за провеждането на обществени поръчки се утвърдиха като ключов механизъм за реализация на антикорупционните реформи.

Проектът за стратегически насоки на Общността за кохезионната политика препоръчва по-широкото използване на публично-частни партньорства (ПЧП) и очертава ясно ползите и основните предпоставки за тяхното прилагане.6

В България няма единно разбиране за смисъла и целите на публично-частното партньорство. Българското законодателство в тази област е непълно и трябва да бъдат разработени по-добри механизми, описващи цялостния процес по реализацията на ПЧП. Важно е да се извърши реална оценка на областите, в които публично-частното партньорство е не само възможно и полезно, но дори наложително.

Тъй като ПЧП ще подпомогне по-доброто усвояване на средствата от ЕС, за неговото осъществяване се изисква адекватен административен капацитет. Необходимо е държавната администрация да бъде добре запозната със сложния характер на схемите за ПЧП, с ограниченията при осъществяването му, с нужния капацитет и време за неговата подготовка. В противен случай може да възникне риск за пълноценното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд.

За успешното осъществяване на различни форми на ПЧП ключов фактор е добрата информираност на частния сектор за възможностите за работа с институциите на местната и централна държавна власт. Все още няма натрупан достатъчен потенциал от съвместна дейност на бизнеса с институциите на централната и местната власт, при която се изисква съчетаване на отговорности при управлението. Опитът за реализацията на ПЧП в административното обслужване е недостатъчен както в рамките на държавната администрация, така и в частните компании. Съществува ограничена практика в прилагането му при изпълнението на инфраструктурни проекти.

ПЧП има по-широк обхват от договорните отношения за доставяне на стока или услуга или за строителство и е възможност за дългосрочно партньорство между държавата и частния сектор. Изпълнителят поема ангажимент за осигуряване на средства за разработване, поддръжка и продължителна експлоатация на услугата или строителството и поема оперативния и финансов риск, а възложителят запазва риска, свързан с добрата репутация и задължението за предоставяне на услуги в случай на неизпълнение от страна на частния партньор.

Аутсорсингът е разновидност на ПЧП, при която отговорността за предоставянето на услугите остава на държавната администрация. Опитът с прилагането на аутсорсинга показва, че той е добра практика за намаляване на разходите. За да се въведе в България, е необходимо да се създадат правни условия и насоки.

Използването на обществени поръчки при различни ПЧП изисква внимателен анализ, подходяща законова структура и умения в държавната администрация поради възможността за създаване на предпоставки за корупция, фаворизиране и конфликт на интереси. Необходими са ясни процедури и правила за реализацията на обществените поръчки, тъй като те имат транс-европейско въздействие и стигат до същността на правомощията на ЕС в областта на конкуренцията.

Държавите-членки са задължени да хармонизират вътрешното си законодателство с Европейските директиви за обществени поръчки и да ги прилагат на практика. Нарушенията на законодателството в тази област могат да доведат до временно спиране на дейността, глоби за държавите-членки, а където е целесъобразно, и възстановяване на средствата, предоставени от ЕС. Неспазването на правото в областта на поръчките и конкурентното право е един от най-големите източници на нередности при управлението на фондовете на ЕС и, когато става въпрос за системни (например поради основни въпроси, касаещи вътрешното право или практиките на държавната администрация), това може да доведе до временно спиране на цели оперативни програми и задължение за възстановяване на направените разходи.

На 20.04.2006 г. НС прие на второ четене ЗИД на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предложеният законопроект е съобразен изцяло с изискванията на европейските директиви в областта на обществените поръчки и приемането му е важно за правилното усвояване на средствата от СФ и КФ на ЕС, тъй като съгласно европейската практика разходването на средствата от тях ще се извършва по правилата на този закон. Предвижда се измененията в ЗОП да влязат в сила от 1.07.2006 г. За ефективното му прилагане е необходимо провеждане на обучение на заинтересованите страни.

В контекста на усвояването на средствата от СФ на ЕС и административното обслужване е необходимо публичните власти да изработят ясна концепция за реализирането на ПЧП и обществените поръчки. Механизмите за партньорство с бизнеса могат да се подобрят чрез промени в законодателството. С оглед успешната им реализация, държавните служители трябва да бъдат адекватно обучени и подготвени, така че да могат да се справят със сложния характер на ПЧП и прилагането на ЗОП. Важно е също така да се предприемат мерки за повишаване информираността на частния сектор и потенциалните изпълнители за същността, ползите и възможните форми на партньорство между бизнеса и държавната администрация.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Свързани:

Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма "Административен капацитет"
Административен капацитет – компетентни държавни служители, организационен капацитет, въвеждане на информационни и комуникационни...
Програма \" Административен капацитет\" icon„Създаване на капацитет за бъдещето провеждане на студентски стажове в държавната администрация
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен...
Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма "Административен капацитет"

Програма \" Административен капацитет\" iconОперативна програма „административен капацитет индикативна годишна работна програма за 2012 Г. №
Оптимизиране на структурите на областните и общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи...
Програма \" Административен капацитет\" iconДоклад по Дейност 1 по проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет",
Съществуваща практика и капацитет в две стари и две нови страни членки на ес за оценка на въздействието на позиции по Общностното...
Програма \" Административен капацитет\" iconУчебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел
Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез...
Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма «Административен капацитет»
Проект „структорите на гражданското общество- партньор и генератор на добри идеи”
Програма \" Административен капацитет\" iconОперативна програма "Административен капацитет" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие"
Изготвяне на списък на нпо, развиващи дейност в област Кърджали (въз основа на предварителни списъци от организирани мероприятия...
Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма " Административен капацитет"
Устройствени правилници на административните структури и промени в щатната численост, структурата и функциите им 17
Програма \" Административен капацитет\" iconДоклад за напредъка по оперативна програма "административен капацитет"
За всеки количествено-измерим индикатор, посочен в оперативната програма, и по-специално за ключовите индикатори, свързани с целите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом