Програма " Административен капацитет"
ИмеПрограма " Административен капацитет"
страница3/22
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.95 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tg.government.bg/docu/BG_OPAC_final.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

СЪКРАЩЕНИЯ

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЗА

Закон за администрацията

ЗДСл

Закон за държавния служител

ЗИД

Закон за изменение и допълнение

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗОАРАКСД

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

ИПАЕИ

Институт по публична администрация и европейска интеграция

ИСУМ

Информационна система за управление и мониторинг

КФ

Кохезионен фонд

КН

Комитет за наблюдение

МДААР

Министерство на държавната администрация и административната реформа

МЗ

Междинно звено

МС

Министерски съвет

МТ

Министерство на транспорта

МФ

Министерство на финансите

НПО

Неправителствена организация

НПР

Национален план за развитие

НСОРБ

Национално сдружение на общините в Република България

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка

ОП

Оперативна програма

ОП АК

Оперативна програма “Административен капацитет”

ПМС

Постановление на Министерския съвет

ПЧП

Публично-частно партньорство

ПРООН

Програма за развитие на Организацията на обединените нации

РМС

Решение на Министерски съвет

СО

Сертифициращ орган

СФ

Структурни фондове

УПП

Управление на проекти и програми

УО

Управляващ орган

ФРМС

Фондация за реформа в местното самоуправление
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма "Административен капацитет"
Административен капацитет – компетентни държавни служители, организационен капацитет, въвеждане на информационни и комуникационни...
Програма \" Административен капацитет\" icon„Създаване на капацитет за бъдещето провеждане на студентски стажове в държавната администрация
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен...
Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма "Административен капацитет"

Програма \" Административен капацитет\" iconОперативна програма „административен капацитет индикативна годишна работна програма за 2012 Г. №
Оптимизиране на структурите на областните и общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи...
Програма \" Административен капацитет\" iconДоклад по Дейност 1 по проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет",
Съществуваща практика и капацитет в две стари и две нови страни членки на ес за оценка на въздействието на позиции по Общностното...
Програма \" Административен капацитет\" iconУчебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел
Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез...
Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма «Административен капацитет»
Проект „структорите на гражданското общество- партньор и генератор на добри идеи”
Програма \" Административен капацитет\" iconОперативна програма "Административен капацитет" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие"
Изготвяне на списък на нпо, развиващи дейност в област Кърджали (въз основа на предварителни списъци от организирани мероприятия...
Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма " Административен капацитет"
Устройствени правилници на административните структури и промени в щатната численост, структурата и функциите им 17
Програма \" Административен капацитет\" iconДоклад за напредъка по оперативна програма "административен капацитет"
За всеки количествено-измерим индикатор, посочен в оперативната програма, и по-специално за ключовите индикатори, свързани с целите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом