Програма " Административен капацитет"
ИмеПрограма " Административен капацитет"
страница1/22
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.95 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tg.government.bg/docu/BG_OPAC_final.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Министерство на държавната администрация и административната реформа
Оперативна

програма

Административен капацитет”


2007-2013 г.


Предварителен вариант
Април 2006 г.

Съдържание


I. ВЪВЕДЕНИЕ 3

II. РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ 5

III. СЪКРАЩЕНИЯ 8

IV. ПРЕДВАРИТЕЛНА (EX-ANTE) ОЦЕНКА 9

V. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ 10

1. Законодателна рамка и стратегически документи 11

2. Административни структури и институционално изграждане 15

3. Прозрачност и отчетност 16

4. Администрацията – партньор на бизнеса. Обществени поръчки 20

5. Разработване на политики чрез прилагане на принципа на партньорство 21

6. Административно обслужване и електронно правителство 24

7. Управление на човешките ресурси 38

8. Административен капацитет на структурите на гражданското общество 45

VI. SWOT АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 49

VII. СТРАТЕГИЧЕСКА И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОП АК 53

VIII. ПРИОРИТЕТИ, ОПЕРАЦИИ И ДЕЙНОСТИ 55

IX. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 г. 83

X. ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 г. 84

XI. СЪГЛАСУВАНОСТ НА ОП АК С ДРУГИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 85

XII. СЪГЛАСУВАНОСТ НА ОП АК С ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ 86

XIII. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА НА ОП АК 94

XIV. КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН 105


 1. ВЪВЕДЕНИЕКак да подобрим институционалния и административен капацитет?

За да направим това, е нужно да повишим уменията на държавните служители и качеството на административното обслужване. Необходимо е да направим структурите по-ефективни и да използваме по-пълноценно възможностите на новите технологии. Да променим начина на взаимодействие между правителствата и гражданското общество.” 1


Владимир Шпидла

Комисар по заетостта, обществените въпроси и равните възможности


На прага на присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) през 2007 г. реформите в публичния сектор са факт. Но пред страната остава голямото предизвикателство да постигне необходимото качество в работата на администрацията и услугите и същевременно да намери своето място в общоевропейския процес на прилагане принципите на ефективност, прозрачност и отчетност в управлението.

България се превръща от страна, изпълняваща политиките на Общността, в държава, която участва в тяхното разработване и формулиране. Затова развитието на административния капацитет е една от основните задачи, които стоят пред българското правителство. Доброто управление, повишаването на качеството на административното обслужване и постигането на висока степен на обществено доверие в администрацията са важни фактори за развитието на страната и за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Актуализираната Лисабонска стратегия насърчава формирането и осъществяването на политики, насочени към създаване на икономически растеж и по-добри работни места.

Изграждането на административен капацитет е нов приоритет на Европейския социален фонд (ЕСФ) за програмния период 2007-2013 г. Той е свързан не само с подобряване капацитета за управление на финансирането от Общността, но и с намаляване на разходите за дейността на държавната администрация. В съответствие с Лисабонската стратегия, ЕСФ ще подкрепя инвестициите в човешкия капитал в държавната администрация на централно, регионално и местно ниво. Чрез усвояването на тези средства страните-членки ще имат възможност да се модернизират, да прилагат най-добрите практики, да предприемат прогресивен подход и да използват иновативни решения за развитие на държавната администрация2.

В съответствие с необходимостта от развитие на административния капацитет на всички нива и по препоръка на Европейската комисия се разработи новата по обхват и цели Оперативна програма “Административен капацитет” (ОП АК). Тя е стратегически документ, произтичащ от приоритетите, заложени в Националната стратегическа референтна рамка и е инструмент за усвояване на финансовите средства от ЕСФ в рамките на програмния период 2007-2013 г.

Разработването на ОП АК бе одобрено от Съвета за модернизиране на държавната администрация с Решение №79 от 19.05.2005 г. С Постановление №215 на МС от 12.10.2005 г. бе приет Устройственият правилник на Министерство на държавната администрация и административната реформа (МДААР), като за Управляващ орган на ОП АК бе определена дирекция “Управление на проекти и програми”.

ОП АК е разработена при спазване на принципите на приемственост и партньорство с всички заинтересовани страни – най-вече с представителите на гражданското общество. Тя е съобразена с приоритетите на Актуализираната Лисабонска стратегия на ЕС за икономическо и социално сближаване, както и с целите на Актуализираната Стратегия за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране 2003-2006 г., Бялата книга за постиженията и предизвикателствата пред българската държавна администрация в ЕС, Националния план за развитие 2007-2013 г., Програмата на Правителството 2006-2009 г. и приоритетите на МДААР.

Програмата е хоризонтална и нейната стратегическа цел е:

Изграждане на ефективна и модерна администрация, способна да отговори на високите очаквания на българските граждани, бизнеса и ЕС за по-добро обслужване и висока професионална етика. Създаване на стройна структура от компетентни и мотивирани държавни служители.

Специфичните цели на Оперативната програма са:

    • Добро управление и повишаване доверието на българските граждани и бизнеса в администрацията

    • Ефективна и ефикасна държавна администрация чрез модерно управление на човешките ресурси

    • Подобряване качеството на административното обслужване и използване възможностите на информационните технологии

Приоритетите на Оперативната програма са:

Приоритет I: Добро управление

Приоритет II: Управление на човешките ресурси в държавната администрация и структурите на гражданското общество

Приоритет III: Качествено административно обслужване и развитие на електронното правителство

Приоритет IV: Техническа помощ  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма "Административен капацитет"
Административен капацитет – компетентни държавни служители, организационен капацитет, въвеждане на информационни и комуникационни...
Програма \" Административен капацитет\" icon„Създаване на капацитет за бъдещето провеждане на студентски стажове в държавната администрация
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен...
Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма "Административен капацитет"

Програма \" Административен капацитет\" iconОперативна програма „административен капацитет индикативна годишна работна програма за 2012 Г. №
Оптимизиране на структурите на областните и общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи...
Програма \" Административен капацитет\" iconДоклад по Дейност 1 по проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет",
Съществуваща практика и капацитет в две стари и две нови страни членки на ес за оценка на въздействието на позиции по Общностното...
Програма \" Административен капацитет\" iconУчебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел
Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез...
Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма «Административен капацитет»
Проект „структорите на гражданското общество- партньор и генератор на добри идеи”
Програма \" Административен капацитет\" iconОперативна програма "Административен капацитет" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие"
Изготвяне на списък на нпо, развиващи дейност в област Кърджали (въз основа на предварителни списъци от организирани мероприятия...
Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма " Административен капацитет"
Устройствени правилници на административните структури и промени в щатната численост, структурата и функциите им 17
Програма \" Административен капацитет\" iconДоклад за напредъка по оперативна програма "административен капацитет"
За всеки количествено-измерим индикатор, посочен в оперативната програма, и по-специално за ключовите индикатори, свързани с целите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом