Инструкция за монтаж и ползване на кухненски аспиратор Превод от английски английски текст
ИмеИнструкция за монтаж и ползване на кухненски аспиратор Превод от английски английски текст
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер85.15 Kb.
ТипИнструкция
източникhttp://www.intermarket.bg/docstore/intermarketd441OM_ELICA.docСофия, 28.11.2006


Инструкция за монтаж и ползване на кухненски аспиратор

Превод от английски (английски текст: стр. 7 - 9)


Описание на аспиратора – Фиг. 1

 1. Контролен панел (Командно табло за управление)

 2. Филтър за мазнини (филтър анти-грес)

 3. Освобождаващ механизъм за филтъра анти-грес

 4. Халогенна лампа

 5. Парозащитен екран

 6. Въздухоотвод

 7. Телескопичен комин (по избор)


Експлоатация (Функциониране)

За да изберете функциите на аспиратора просто натиснете командите:


……. Ключ за осветление On / Оff


……. Ключ On / Оff за избор на интензивна скорост (всмукателна мощност) – времетраене 5 мин – натиснете отново, за да се върнете на предишната настройка.


3 Ключ за избор на висока скорост (всмукателна мощност)


2 Ключ за избор на средна скорост (всмукателна мощност) - когато светне, той показва, че трябва да се измие или смени въгления филтър. Този сигнал е обикновено деактивиран.


Натиснете едновременно бутони 1 и 2, за да го активирате. Най-напред ще светне само бутон 1, а след това и двата бутона 1 и 2, за да се посочи активиране. Повторете операцията, за да деактивирате сигнала. Най-напред ще светнат бутон 1 и 2 и след това само бутон 1, за да се посочи деактивиране.


1 Ключ за избор на ниска скорост (всмукателна мощност) – при светване той показва, че е необходимо да се измие филтъра за мазнините.


0 Бутон OFF за изключване на мотора (режим стенд-бай) – изключва електрониката - включва отново сигналите за измиване / смяна на филтрите.


Изключен мотор – Мotor Off

Натиснете този бутон за кратко време, за да изключите мотора.


Пренастройващи сигнали за филтрите

След техническо поддържане на филтрите, натиснете бутона за 3 секунди. Светещите надписи LED 1 (филтъра за мазнините) или LED 2 (въгления филтър) ще спрат да светят.


Изключване на електрониката

Натиснете бутона за 3 секунди. Командната електроника на аспиратора ще бъде изключена. Тази функция може да бъде полезна при почистване на аспиратора.

Повторете операцията, за да включите електронния механизъм.


Използвайте високата скорост на всмукване, когато има концентрирани кухненски изпарения. Препоръчва се аспираторът да се включи на режим всмукване (аспириране) в продължение на 5 минути преди готвене и да продължи да функционира още около 15 минути след приключване на готвенето.


Парозащитният екран трябва винаги да бъде затворен и да се отваря само за техническа поддръжка (например, при почиствене или смяна на филтрите).

Ако аспираторът не може да функционира правилно, изключете го за около 5 секунди от контакта като издърпате щепсела. След това отново го включете и се опитайте още веднъж, преди да потърсите сервиз за техническа помощ.


Техническа поддръжка

Кухненският аспиратор трябва да се изключи от електрическата мрежа преди всяка операция по неговото техническо поддържане.


Почистване

Кухненският аспиратор трябва редовно да се почиства отвътре и отвън.

За почистване използвайте парче плат, навлажнен с неутрален течен почистващ препарат. Избягвайте да ползвате абразивни (разяждащи) почистващи препарати.


Предупреждение:

Неспазването на основните стандарти за почистване на кухненския аспиратор, както и на тези за редовна смяна на филтрите, може да причини рискове от пожар.

По тази причина ние препоръчваме да спазвате тези указания.


Парозащитен екран

Парозащитният екран трябва винаги да се оставя затворен и да се отваря само за техническа поддръжка (например, при почистване или смяна на филтрите).

Отваряне на парозащитния екран:

Натиснете плътно долната част на парозащитния екран и го повдигнете нагоре.

Затваряне на парозащитния екран:

Придвижете парозащитния екран надолу, натиснете плътно и проверете получения куплинг.


Филтър за мазнините

Този филтър трябва да се почиства веднъж месечно с перилни препарати, които не са абразивни. Почистването му става ръчно или в съдомиялна машина, която трябва да се включи на ниска температура и на кратка програма.

Този филтър може леко да се обезцвети когато се почиства в съдомиялна машина, но това не засяга неговия филтриращ капацитет.


Смяна на филтрите анти-грес - Фиг. 2

Отворете парозащитния екран.

Дръпнете надолу дръжката и извадете филтъра.


Въглен филтър (само при филтриращ режим на експлоатация)

Въгленият филтър абсорбира неприятните миризми, отделяни при готвенето.

Въгленият филтър може да се мие веднъж на всеки 2 месеца с топла вода и с подходящ препарат, както и в съдомиялна машина при температура 650 С (ако ползвате съдомиялна машина, изберете пълната програма за нейното функциониране и извадете чиниите от съдомиялната машина).

Изхвърлете излишната вода, без да повредите филтъра, след това отстранете уплътнението, което е разположено вътре в пластмасовата рамка и го поставете във фурната за 10 мин при 100 0 С, за да се изсуши напълно. Сменяйте това уплътнение на всеки 3 години, а също и когато неговата тъкан се повреди.


Монтиране – Фиг. 3

Отворете парозащитния екран и отстранете филтъра за мазнините.

Инсталирайте въгления филтър върху обратната страна на филтъра за мазнини и закрепете с два лоста (rods).

Внимание !

Тези два лоста са включени в опаковката на въгления филтър, а не към аспиратора.

 • Действайте по обратния начин, за да поставите настрани филтъра.


Смяна на лампите – Фиг. 4

Преди да ги смените, проверете най-напред дали лампите са добре изстинали.

Използвайте малка отвертка, за да повдигнете краищата на лампата и да смените електическата крушка.

Развинтете съединителя G.

Изтеглете навън чрез плъзгане електрическата крушка, която трябва да смените и я заменете с нова 12 V 20 W 300 O 35 12 V GU 4 Philips Standard Line code 425409.

След смяната монтирайте новата ел- крушка като спазвате указанията в обратен ред.

Ако електрическите лампи не работят, проверете дали те са правилно поставени в гнездата им, преди да потърсите техническа помощ.


Предпазни мерки

Този уред трябва да се ползва само от възрастни. На деца не трябва да се разрешава да си играят с механизма за управление на този уред.

Не използвайте аспиратора, ако решетката не е свързана правилно! Всмуканият въздух не трябва да минава през същия канал, който се използва за димоотвод от уреди, които не се захранват от електрическата мрежа. Околната среда трябва винаги да бъде добре проветрена, когато аспираторът работи едновременно с други уреди, захранвани не само с електричество. Забранява се готвенето „фламбе” докато аспираторът е включен!

Използването на свободен пламък може до повреди филтрите и да предизвика пожар, така че трябва да избягвате готвене на свободен пламък. Пърженето на храни трябва да става под строг контрол, за да се предотврати пожар от прегрятото олио.

Отделянето на дима трябва да се извършва в съответствие с действащите разпоредби и местни закони за безопасност и съгласно техническите ограничения.


Монтиране – Фиг. 5

Ползвайте за справка чертежите на първите страници, обозначени с букви от азбуката, които ще срещнете по-нататък и в обяснителния текст. Спазвайте точно указанията, посочени в настоящата инструкция.


Конструкторът не носи отговорност за неудобства, повреди или пожари, причинени на кухненския аспиратор при неспазване на указанията за монтаж и ползване в тази инструкция.


Кухненският аспиратор трябва да бъде най-малко на 30 см над готварския плот при електрическа готварска печка.

Аспираторът се доставя във филтрираща версия и се използва без проводник за отделяне на дима. Димът и парата се рециклират чрез дефлектор (отражател) F (11F).

Ако възнамерявате да използвате аспиратора при всмукателен режим на работа, вие трябва да имате един проводник за отделяне на дима и изпаренията навън от горния изход B през един специален отвор за екстракция (extraction hole).

В този случай трябва задължително да се инсталира свързващ пръстен (11 A) върху отвора В и да се отстрани въгления филтър. Има като аксесоар един допълнителен телескопичен димоотвод (telescopic flue).


Предварителна информация за монтиране на аспиратора

Доставят се такива контакти, които да гарантират безпасната работа на аспиратора към повечото типове стени или тавани. Един квалифициран техник, обаче, трябва задължително да провери дали материалите са подходящи за определен тип стена или таван. Стената / таванът трябва да бъде достатъчно стабилна, за да издържи на теглото на аспиратора.

Не покривайте този уред към стената с плочки, цимент или силикон. Монтирайте го само на повърхността.


Само за някои модели аспиратори

Може да се закупи по желание един естетичен домоотвод като аксесоар.

Проверете в центъра за техническа помощ дали притежаваният от вас модел предвижда тази възможност.

Съветваме ви да монтирате аспиратора, след като вече сте закупили димоотвода и след това да проверите кой е най-подходящия монтаж.


Изключете главния бушон вкъщи по време на свързването на аспиратора към електрическата мрежа.

 • Използвайте три слепващи ленти C (adhesive strips) към задната част на

аспиратора.

При необходимост (в случай, че стените не са съвсем перпендикулярни, или ако част от стените са покрити с плочки), използвайте 2 spacers D, които да съответстват на окончателното фиксиране на дупките за пробиване (фиксиране чрез щракване).

 • Начертайте една централна линия върху стената, за да улесните монтажа (1),

поставете шаблона за пробиване на дупки така, че напечатаната върху него средна линия да съответства на централната линия, начертана преди това, а долната страна на решетката да съответства на долната страна на монтирания вече аспиратор (2).

 • Пробийте две дупки с размери по 8 мм и закрепете поддържащата конзола с два

дюбела и винтове за стена (3).

 • Отворете парозащитния екран и махнете филтъра за мазнини (виж съответния

параграф).

 • Закачете аспиратора (4) като регулирате неговото положение (5-6), отбележете

от вътрешната страна на аспиратора две точки за окончателното му монтиране (7). Оставете настрани аспиратора и пробийте две дупки по 8 мм (8), вмъкнете два дюбела за стена, закачете отново аспиратора и го закрепете окончателно с два винта (9).


 • Свържете електричеството (10), но оставете аспиратора изключен от главното

електрическо табло у дома.

 • Ако аспираторът трябва да се ползва при аспириращ режим на работа,

монтирайте доставения flange върху изходния отвор на аспиратора (11A - абсорбиращ вариант – монтирайте вместо дефлектор и една тръба с подходащи размери за отделяне на дима - 11F филтриращ вариант).

 • Монтирайте филтъра за мазнините и затворете парозащитния екран.Внимание !

Ако аспираторът трябва да се ползва при абсорбиращ вариант, отстранете въгления филтър и фиксиращите лостове (върху задната част на филтъра за мазнините – виж съответния параграф).

Ако аспираторът трябва да се ползва при филтриращ вариант, проверете дали въгления филтър вече е поставен върху обратната страна на филтъра за мазнините, или ако той липсва, купете го и го инсталирайте.

 • Свържете аспираторът към централната електрическа мрежа и изчакайте около

15 секунди, за да може аспираторът да провери как функционира контролния панел (контролиращите плъзгачи светват).


Свързване към електрическата мрежа

Напрежението в електрическата мрежа трябва да отговаря на напрежението, което е отбелязано на етикета, поставен вътре в кухненския аспиратор.


Свържете електрическия щепсел, където такъв е доставен, към лесно достъпен изход в съответствие с действащите местни стандарти.

Ако не е доставен щепсел за директно свързване към електрическата мрежа, поставете един стандартен двуполюсен електрически ключ (switch) на открито и достъпно място най-малко на 3 мм разстояние от контактите.


Маркировката на този уред е направена съгласно Европейската директива 2002/96/ЕС за ел - и електронно оборудване, което отделя отпадъчни вещества (WEEE). Ако кухненскят аспиратор е правилно монтиран за експлоатация, вие ще предотвратите евентуални негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.


Символът върху уреда ………. (виж последния параграф на стр. 9 от англ. текст), или в придружаващите го документи, означава, че аспираторът не трябва да бъде третиран като домакински уред за отделяне на отпадъчни вещества, а като колектор за рециклиране.


Отделянето на дим и изпарения трябва да става в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на отпадъчни вещества в околната среда.


За по-подробна информация относно поддържането, възстановяването и рециклирането на това изделие, моля да се свържете с вашия местен сервиз или с магазина, където вие сте закупили аспиратора.


-------------------------------------------------Свързани:

Инструкция за монтаж и ползване на кухненски аспиратор Превод от английски английски текст iconПрограма английска филология превод и бизнес комуникации
Програмата е предназначена както към всички завършили бакалавърска степен с английски език, така и към тези, които владеят английски...
Инструкция за монтаж и ползване на кухненски аспиратор Превод от английски английски текст iconМеждународна конференция
Създаване на web-сайт на проекта (български и английски език и текстова версия на български и английски език, подходяща за ползване...
Инструкция за монтаж и ползване на кухненски аспиратор Превод от английски английски текст iconКурс І приложна лингвистика английски език с китайски език в /В1, В2/ английски език с италиански език-с/С1,С2/, английски с немски език- д, английски с руски език-е
Първи семестър Специалност приложна лингвистика английски език с испански език а/А1, А2/ Курс І
Инструкция за монтаж и ползване на кухненски аспиратор Превод от английски английски текст iconПрограма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г
Технически английски – Превод на техническа литература и устен превод – Теория и семинарни упражнения, 100 учебни часа
Инструкция за монтаж и ползване на кухненски аспиратор Превод от английски английски текст iconКонспект и библиография за кандидат-докторантски изпит по английски език
Прочит и устен превод на посочен от комисията откъс от оригинален съвременен специализиран текст (100 страници), пряко свързан със...
Инструкция за монтаж и ползване на кухненски аспиратор Превод от английски английски текст iconПрограма по английски език за деца на възраст 4-6 г
Всички команди в час се въвеждат на английски език и движение още при първото им използване (първия път учителката ги превежда и...
Инструкция за монтаж и ползване на кухненски аспиратор Превод от английски английски текст iconИнструкция за монтаж и експлоатация
Този текст се обръща към схемите на първите страници, означени с букви. Следвайте стриктно инструкциите в това ръководство. Неспазването...
Инструкция за монтаж и ползване на кухненски аспиратор Превод от английски английски текст iconПриложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30 приложна лингвистика английски език и китайски език в /В1,В2/ -25 английски и/ немски език-9, френски език-2, руски език-6, турски език/2/, новогръцки език-4/ обща група – С1,С2 Първи семестър Курс І 2011/2012 г
Последна редакция: 03. 10. 2011 г. Специалност: приложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30
Инструкция за монтаж и ползване на кухненски аспиратор Превод от английски английски текст iconПриложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30 приложна лингвистика английски език и китайски език в /В1,В2/ -25 английски и/ немски език-9, френски език-2, руски език-6, Втори семестър турски език/2/, новогръцки език-4/ обща група – С1,С2 Курс І 201 1 /201 2 г
Последна редакция: 21. 02. 2012 г. Специалност приложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30
Инструкция за монтаж и ползване на кухненски аспиратор Превод от английски английски текст iconПриложение 1 А. Д.   Макаревич соборное уложение 1649 г. Как памятник юриспруденции московского государства
Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом