Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
ИмеСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер25.93 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bgregio.eu/media/qa/QA-obshti_do 21_ 09 2012_PMS 330.docСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.


Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Във връзка с ПМС № 330 от 5 декември 2012 г. и издадените към същото „Разяснения към Методика за определяне, изплащане и възстановяване на разходите за възнаграждения на служителите в администрацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, администрацията на органите на местното самоуправление и администрацията на органите на съдебната власт за управление и изпълнение на проекти и за участие в оценка на проектни предложения по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз“, моля за Вашето становище относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на горецитираното постановление, касаещи начина на вменяване на права и задължения на лица, които се намират в трудово правоотношение с общинско предприятие, чийто предмет на дейност е да координира управлението и изпълнението на проекти, в които общината е страна, и в тяхната длъжностна характеристика е предвидено задължение по управление и изпълнение на проекти, по които Общината е страна.

Допълнително споразумение към основния трудов договор (, при положение, че същият се сключва с директора на Общинското предприятие, а не с официалния представител на Бенефициента, т.е. – Кмета на конкретната община) или договор за услуга по ЗЗД трябва да се сключи със служител на общинското предприятие при бенефициент-община, включен в екип по управление и изпълнение на конкретен проект, така че да бъдат верифицирани разходите за изплатеното му възнаграждение и съответното правоотношение да е законосъобразно?

 

Пламена Терзиева


Допълнителното споразумение по трудов договор може да се сключи с директора на общинското предприятие, който се явява работодател на служителите на предприятието по основните им трудови договори, в случай че дейностите на проекта се изпълняват в рамките на работното време. В допълнителното споразумение следва да се посочи конкретният проект, по който ще изпълняват задължения/дейности от конкретния служител.

Няма пречка служителите на предприятието да сключат и граждански договор по ЗЗД, в случай че дейности по други проекти, не по горния проект, ще се изпълняват в извън работно време при спазване на ограниченията в чл.8, ал.3 от ПМС №330 и дадените допълнителни разясненията към Методика за определяне, изплащане и възстановяване на разходите за възнаграждения на служителите в администрацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, администрацията на органите на местното самоуправление и администрацията на органите на съдебната власт за управление и изпълнение на проекти и за участие в оценка на проектни предложения по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз“


Свързани:

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом