Ищец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е
ИмеИщец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер54.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
намира следното:

Ищец в процеса е Белви ООД, ЕИК 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е.. Ответник е Б.В. К., ЕГН , адрес Б.. Предявени са искове по чл. 79, ал. 1 ЗЗДог вр. чл. 234, ал. 3, т. 2 КТ, чл. 220, ал. 1 КТ и чл. 86, ал. 1, изр. 1 ЗЗДог. Представени са писмени доказателства.

Адвокатът на ищцовото дружество поддържа исковата молба и пледира за уважаването й.

Адвокатът на ответника оспорва исковете по основание и размери и твърди, че сключеният между страните трудов договор не е такъв за преквалификация по смисъла на чл. 234 КТ.

В хода на производството са събрани гласни и писмени доказателства. Прието е заключение на счетоводна експертиза.

Исковата молба е допустима и трябва да бъде разгледана по същество.

От фактическа страна се установява следното:

На 1 септември 2005 г. ответникът постъпил на работа при ищеца като монтажник. Уговорен бил срок за изпитване от шест месеца. На основание чл. 234, ал. 3, т. 1 КТ, служителят се задължил да работи при ответника не по-малко от три години, както и да премине курсове на обучение. Съгласно т. 4.4 от договора вр. чл. 234, ал. 3, т. 2 КТ служителят ще носи отговорност за неизпълнение на задължението да работи при ответника не по-малко от три години, в размер на месечните работни заплати за оставащото време. Посочено е и че след изтичането на шестмесечния срок за изпитване, договорът ще се счита за сключен за срок от три години съгласно чл. 68, ал. 1 КТ.

По делото са приети като писмени доказателства учебни програми и протоколи с резултати от проведено обучение на служители в ищцовото дружество, сред които е и ответникът. Данните, отразени в тези програми и протоколи, се подкрепят от показанията на свидетелите Р. К. и Д. Л.. Свидетелят А. У. излага твърдения в обратната насока.

На 18 септември 2007 г. ответникът е предизвестил ищцовото дружество, че ще прекрати трудовото правоотношение след изтичане на тримесечен срок.

От показанията на К. и Л. се изяснява, че след датата на предизвестието, ответникът не се е появявал повече на работа в Белви ООД. Това е отразено и в съответните писмени доклади (листове 33-37 от делото).

Със заповед № 37 от 19 декември 2007 г. работодателят е прекратил трудовото правоотношение с ответника.

В заключението си вещото лице В. е посочила, че времето, останало за отработване от ответника, е 11 месеца и 13 дни, за които обезщетението е 2,512.26 лв. Обезщетението по чл. 220, ал. 1 КТ пък е изчислено на 660.00 лв.

Въз основа на горните факти се налагат следните правни изводи:

Първият от предявените искове е с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗДог вр. чл. 234, ал. 3, т. 2 КТ.

Кодексът на труда дава възможност на страните по трудовото правоотношение да сключат договор за повишаване на квалификацията на работника или служителя или за придобиване на квалификация по друга професия или специалност (преквалификация) от страна на същия. С договора следва да се определят професията и специалността, по която работникът или служителят ще се обучава, мястото, формата и времето на обучение, както и финансовите и други условия за времето на обучението. Мястото на обучението може да бъде както на територията на предприятието, така и извън него, дори в друго населено място. Формата на обучение съответства на обичайно приетите форми на обучение за съответната специалност или професия. Тя може да бъде лекционнна, участие в курс, аспирантура или специализация и т. н. Следва да се има предвид времетраенето на обучението (като срок, в който то трябва да се извърши). Трябва да се договори и кога ще става обучението - през работно време/след работно време, с откъсване от работния процес/без откъсване от работа. Следва да се уговорят и конкретните финансови условия - издръжката на работника през време на обучението, таксата за обучението, трудовото възнаграждение, докато трае обучението и др., както и битовите условия - квартира, транспортни разходи и т. н.

Страните могат да уговорят и отговорност при незавършване на обучението, както и при неизпълнение на задължението обучаващият се да работи при работодателя за уговорения срок след завършването на обучението. Когато работникът или служителят не изпълни условията на договора за повишаване на квалификацията или за преквалификация, работодателят може да търси от него обезщетение за неизпълнение според договореното между тях.

За целта трябва да се сключи специален писмен договор, с който да се определят професията и специалността, по която работникът ще се обучава, мястото, формата и времето на обучение, финансовите, битовите и другите условия, свързани с обучението. В този договор може да бъде вписано и задължение на работника да работи определен срок след завършване на обучението, както и отговорностите на двете страни при неизпълнение на поетите задължения.

С оглед на гореизложеното, в настоящия казус съдът смята, че не е налице сключен договор за преквалификация с минималнозадължителното съдържание съгласно чл. 234, ал. 2 КТ, тъй като липсват уговорките за професията и специалността, по която работникът или служителят ще се обучава, мястото, формата и времето на обучение, финансовите, битовите и другите условия, свързани с обучението. Не следва да се приеме, че договорът за преквалификация е инкорпориран в представения по делото трудов договор от 1 септември 2005 г. Последният съдържа договорености само относно отговорността на работника за неизпълнение на задължението да работи в ищцовото дружество за срок, не по-малък от три години. Предвид това искът се явява неоснователен и подлежи на отхвърляне. Приетите писмени доказателства - учебни програми и протоколи с резултати от проведено обучение на служители в ищцовото дружество, както и показанията на свидетелите Р.К. и Д.Л., не са в състояние да променят този извод. Тук следва да се отбележи и обстоятелството, че при напускането на ответника работодателят не е имал претенции към него, касаещи обезщетението по чл. 234, ал. 3, т. 2 КТ. В подкрепа на изложеното е решението по въззивно гражданско дело № 975/2008 г. на Окръжен съд Благоевград, докладчик председателят Б.. Неоснователността на главния иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗДог вр. чл. 234, ал. 3, т. 2 КТ има за резултат неоснователността и на акцесорната претенция за законна лихва за забава.

Що се касае до претенцията по чл. 220, ал. 1 КТ, то тя се явява основателна. Установи се, че ответникът не е отработил тримесечния срок на предизвестието, което сам е отправил към ищеца, поради което му дължи сумата от 660.00 лв., заедно със законната лихва за забава, считано от депозирането на този иск пред съда.

Тъй като единият от исковете ще се отхвърли, а другият - ще се уважи, на ответника следва да бъдат присъдени разноски по компенсация, в размер на 123.74 лв.

Така мотивиран, съдът


РЕШИ:


ОТХВЪРЛЯ исковете на Белви ООД, ЕИК 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е., предявени срещу Б. В. К., ЕГН , адрес Б, с правни основания чл. 79, ал. 1 ЗЗДог вр. чл. 234, ал. 3, т. 2 КТ и чл. 86, ал. 1, изр. 1 ЗЗДог, за присъждане на сумата от 2,512.26 лв., представляваща обезщетение за неизпълнение на задължението на К по т. 4.2 от сключения между тях на 1 септември 2005 г. трудов договор № 44, в размер на неговото брутно трудово възнаграждение за 11 месеца и 13 дни (18 септември 2007 г. - 1 септември 2008 г.), заедно със законната лихва върху тази главница, считано от 12 септември 2008 г. до пълното изплащане.

ОСЪЖДА Б. В. К., ЕГН , адрес Б., да заплати на Белви ООД, ЕИК 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е., сумата от 660.00 лв., представляваща обезщетение по чл. 220, ал. 1 КТ за неспазен тримесечен срок на предизвестие (18 септември 2007 г. - 18 декември 2007 г.), заедно със законната лихва върху тази главница, считано от 12 септември 2008 г. до пълното изплащане.

ОСЪЖДА Белви ООД, ЕИК 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е. да заплати на Б. В. К., ЕГН , адрес Б. разноски по делото, които след компенсация възлизат на 123.74 лв.

На страните по делото да се връчат копия от настоящия съдебен акт, като те могат да го обжалват пред Окръжен съд Благоевград, чрез Районен съд Благоевград, в двуседмичен срок от връчването.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Ищец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е iconИщец в процеса е м г. Е., Еик 126737450, седалище и адрес на управление гр. Х. ж к. Б. представлявано от Н. К. а Г ответник е А. К. Е., Еик 101764354
Н. К. а Г ответник е А. К. Е., Еик 101764354, седалище и адрес на управление Б., ул. Т. А представлявано от Ц. Б. Х претендира се...
Ищец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е iconИщец в процеса е М. Ц. Е., Еик 130078237, седалище и адрес на управление Б., ул. С. 60, представлявано от Т. С. Д ответник е Доктор Е. Н. Индивидуална П. И
Т. С. Д ответник е Доктор Е. Н. Индивидуална П. И. С. М. П. по физиотерапия, курортология и рехабилитация, регистриран по фирмено...
Ищец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е iconИщец в процеса е З. С. Т. Х., Еик 101054646, седалище и адрес на управление гр. Б., У. Л. 56, представлявано от изпълнителния директор Х. Ч. Ш., Егн *. Ответници
Ищец в процеса е З. С. Т. Х., Еик 101054646, седалище и адрес на управление гр. Б., У. Л. 56, представлявано от изпълнителния директор...
Ищец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е iconИщец в процеса е З. К. Л. И., Еик 121130788, седалище и адрес на У. Г. С., район К. С., бул. Ц. Б. І. 41, представлявано от С. Х. С./М. С. М. Г. Ответници, при
И. Македончето 1, представлявана от кмета К. С. П., и А. П. И., Г. С., бул. М. 3, представлявана от председателя на управителния...
Ищец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Е., със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Бигла” №18, с еик 130005004, представлявано от управителя С. И. Г., чрез адвокат...
Ищец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Пирин”еад /в несъстоятелност/, със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”С.” №. Еик със служебен адрес на синдика гр. М., ул.”А.”...
Ищец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Смр/ от „гогови аг" О., със седалище и адрес на управление гр. П., ул."Е. Й." №44, еик 101769390, представлявано от управителя Г....
Ищец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е iconПодадена е въззивна жалба от " В. Р. Ч.", Еик 109016964, със седалище и адрес на управление с. М., общ. К.,представлявано от В. Б. Р.,чрез процесуалния
Р. Ч.", Еик със седалище и адрес на управление с. М., общ. К. да заплати на Е. " Д.", със седалище и адрес на управление Г. К., У....
Ищец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Ззд от “. Еоод, със седалище и адрес на управление гр. Б., ул.”И. М. №2, ап. 6, Еик представлявано от управителя Е. К. Е. против...
Ищец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е iconПроизводството е образувано въз основа на искова молба, предявена от „. С. О., Еик, със седалище и адрес на управление град Б., Ж."С.", Б. В а
Б., Ж."С.", Б. В а., представлявано управителя стп, егн *, чрез адвокат В. В. К., Егн*,съдебен адрес Г. София, О., бУ. „**”№1, ап.№4...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом