Програма "Административен капацитет"
ИмеПрограма "Административен капацитет"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер73.6 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.europe.bg/upload/docs/Annex_5.doc

Оперативна програма “Административен капацитет”

Приложение 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 5


РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ


    • Административен капацитет – компетентни държавни служители, организационен капацитет, въвеждане на информационни и комуникационни технологии, междуведомствена координация между администрациите и сътрудничество с гражданското общество

    • Административно обслужване – всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги

    • Аутсорсинг (договаряне с външен изпълнител) разновидност на ПЧП, при която предоставянето на обществените услуги от името на държавата се извършва на риск на изпълнителя, но отговорността за предоставянето на услугите остава в държавната администрация

    • Бенефициенти – физически или юридически лица, публични или частни, отговорни за инициирането или иницииращи и изпълняващи операциите. В контекста на схемите за помощ, съгласно Член 87 от Договора за създаване на ЕС, бенефициенти са публични или частни лица, които извършват индивидуални дейности и получават държавна помощ1

    • Децентрализация – процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за тяхното упражняване от по-високо към по-ниски равнища на публично управление.

    • Добро управление – прозрачно и отчетно управление на човешки и финансови ресурси за справедливо и устойчиво развитие в контекста на политическа и институционална среда, подкрепяща човешките права, принципите на демокрацията и върховенството на закона

    • Държавна администрация:

 • администрацията на органите на изпълнителната власт (Министерският съвет; министерства; държавни агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителни агенции; административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт; областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации)

 • администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията (органите на съдебната и на законодателната власт)

 • администрацията на органите на местното самоуправление

    • Едно гише - Организационен принцип, който може да се определи като създаване на едно място за достъп до услуга

Двете основни форми, чрез които се осъществява принципът, са:

 • едно място за достъп в една административна структура

 • едно място за достъп до няколко “хоризонтални” администрации

     • Електронен документ:

 • волеизявление, записано с електронни средства

 • електронни данни

     • Електронен подпис – средство за удостоверяване на самоличността на изпращача, както и за удостоверяване, че подписаното съдържание не е променяно след подписването. Извършва се с помощта на е-сертификат, който трябва да е подписан от организацията

     • Електронно правителство – използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от държавната администрация за предоставяне на административни услуги по прозрачен и рентабилен начин, ориентиран към потребителите

     • Електронно управление използване на информационно-комуникационните технологии в изпълнителната, законодателната, съдебната власт и местното самоуправление

    • Ефективност – постигане на максимален резултат за вложените средства

    • Ефикасност – постигане на цели и резултати с максимално използване на труд и финансови средства

    • Индикатор – измерител на изпълнението на целите на програмата по отношение на ресурсите, постигнатия ефект и въздействието

    • Информационна сигурност – защитата на информацията и информационните системи от неправомерен достъп, използване, издаване, модификация или унищожаване. Тази защита трябва да осигури: автентичност, интегритет, конфиденциалност, отговорност и достъпност на информацията.

    • Кол-център – обслужващ телефонен център

    • Комитет за наблюдение (КН) – орган, който следи за ефективността и качеството на изпълнение на Оперативната програма

    • Междинно звеновсяка публична или частна организация или служба, която действа под отговорността на орган за управление или сертификация, или която изпълнява задачи от името на такъв орган спрямо изпълняващите операциите бенефициенти

    • Мониторинг – осъществява се на всички равнища на административна дейност. По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за ежедневния процес по прилагането на новата политика или акт, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят необходими корективни действия

    • Национална програма за реформа стратегически документ, представляващ продължение на Предприсъединителната икономическа програма и акцентиращ върху структурните реформи, насочени към постигането на целите от обновената Лисабонска стратегия. Програмата очертава средносрочна рамка от мерки и приоритети в областта на макро- и микроикономическото развитие, пазара на труда и развитието на човешкия капитал

    • Национална стратегическа референтна рамка (НСРР) – документ за програмиране на фондовете на ЕС за определен период от време, представен от държавата-членка и одобрен от Европейската комисия, който гарантира, че помощта от фондовете е в съответствие със Стратегическите насоки на Общността за сближаване и установява връзката между приоритетите на Общността и Националния план за развитие

    • Образователни и/или обучителни институции – институции, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и с други закони или нормативни актове, за осъществяване на дейност по образование, обучение, поддържане и повишаване на квалификация

    • Одитиращ орган – единствен орган за всички оперативни програми (ОП) в България, функционално независим от Управляващия и от Сертифициращия орган, който е отговорен за проверка на ефективното функциониране на системите за управление и контрол. Съгласно чл. 62 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, той е отговорен за извършването на проверките по чл. 62, ал. А, Б и Г от регламента. За България такъв орган ще бъде Дирекция “Одит на средствата от Европейския съюз” в Министерството на финансите

    • Оперативна програма (OП) – представен от държавата-членка и одобрен от ЕК документ, представляващ стратегия за развитие, състояща се от набор от приоритетни оси, които трябва да бъдат постигнати със средства от един от фондовете или в случай на цел Сближаване с помощта на Кохезионния фонд и на ЕФРР

    • Оперативна съвместимост – способността на информационните системи и бизнес процесите, които те поддържат, да обменят данни и да интегрират информация и знание

    • Операция – проект или група от проекти, избрани от Управляващия орган на ОП, съобразно критериите, определени от Комитета за наблюдение и изпълнявани от един или няколко бенефициенти за постигане на целите на приоритетната ос, с която са свързани

    • Приоритетна ос – един от приоритетите в стратегията на ОП, състояща се от група операции, които са свързани и имат специфични измерими цели

    • Публично-частно партньорство (ПЧП):

 • ПЧП, в широк смисъл, е всяка форма на партньорство между публичния сектор и частния сектор за целите на осигуряването на проект или услуга, обикновено предоставяни от публичния сектор

 • ПЧП, в тесен смисъл (концесия), е партньорство между публичния и частния сектор за целите на осигуряването на проект за строителство и/или услуга, при които се използва частно финансиране за предоставянето на услуги в публичния сектор, при поемане на основния риск от изграждането, управлението и поддържането на обекта от частния сектор

    • Сертифициращ орган – определена от държавата-членка национална, регионална или местна публична институция, която сертифицира декларациите за разходите и исканията за плащания, преди те да бъдат изпратени до Европейската комисия. Това е единственият орган за всички ОП, съгласно чл. 61 от регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. За България това е Дирекция “Национален фонд” в Министерството на финансите

    • Структури на гражданското общество – за целите на ОПАК включват:

  • Социално-икономически партньори (представителните организации на работодателите на национално равнище и представителните организации на работниците и служителите на национално равнище)

  • Неправителствени организации (екологични, благотворителни, потребителски, правозащитни, културни, образователни и други).

    • Териториална администрация – включва областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт.

    • Техническа помощ – средства в рамките на ОП, подпомагащи дейностите по подготовка, управление, мониторинг, оценка, финансов контрол и публичност на програмата

    • Управление на човешките ресурси – процес за набиране и подбор на най-подходящите служители, тяхното обучение и мотивация за ефективно изпълнение на стратегическите цели на организацията

    • Управляващ орган на ОП – национален, регионален или местен орган, определен от страната-членка да управлява съответната ОП

    • Целеви групи – групи/категории институции, организации или частни лица, които се очаква да ползват резултатите от изпълнението на проектите, предложени от бенефициентите

    • Централна администрация – включва администрацията на Министерския съвет; министерствата; държавните агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителните агенции; административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.

    • NUTS – френска абревиатура, означаваща “номенклатура на териториално-статистическите единици”. Обикновено с NUTS I се обозначава държава, с NUTS IІ – район за планиране, с NUTS IІІ – област, а с LAU 1 – община

    • SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите

1 Съгласно Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета

Министерство на държавната администрация и административната реформа

СтраницаСвързани:

Програма \"Административен капацитет\" iconПрограма " Административен капацитет"
Анализ на състоянието на държавната администрация и административния капацитет 10
Програма \"Административен капацитет\" icon„Създаване на капацитет за бъдещето провеждане на студентски стажове в държавната администрация
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен...
Програма \"Административен капацитет\" iconПрограма "Административен капацитет"

Програма \"Административен капацитет\" iconОперативна програма „административен капацитет индикативна годишна работна програма за 2012 Г. №
Оптимизиране на структурите на областните и общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи...
Програма \"Административен капацитет\" iconДоклад по Дейност 1 по проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет",
Съществуваща практика и капацитет в две стари и две нови страни членки на ес за оценка на въздействието на позиции по Общностното...
Програма \"Административен капацитет\" iconУчебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел
Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез...
Програма \"Административен капацитет\" iconПрограма «Административен капацитет»
Проект „структорите на гражданското общество- партньор и генератор на добри идеи”
Програма \"Административен капацитет\" iconОперативна програма "Административен капацитет" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие"
Изготвяне на списък на нпо, развиващи дейност в област Кърджали (въз основа на предварителни списъци от организирани мероприятия...
Програма \"Административен капацитет\" iconПрограма " Административен капацитет"
Устройствени правилници на административните структури и промени в щатната численост, структурата и функциите им 17
Програма \"Административен капацитет\" iconДоклад за напредъка по оперативна програма "административен капацитет"
За всеки количествено-измерим индикатор, посочен в оперативната програма, и по-специално за ключовите индикатори, свързани с целите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом