Дипломна работа на Аксиния Стефанова Ангелова
ИмеДипломна работа на Аксиния Стефанова Ангелова
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер37.68 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/plan-2023.doc

ДИПЛОМНА РАБОТАна Аксиния Стефанова Ангелова

фак. № 320031, специалност: Икономика на съощенията


ТЕМА: Маркетингово управление на малка фирма

предлагаща туристически услуги


Ръководител:

ст.ас. Ваня Иванова

СОФИЯ


2004


СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. Теоретични въпроси свързани с маркетинговото управление на фирмата
1. Същност на маркетинговия мениджмънт
2. Бизнес мисия на фирмата
3. Маркетингови цели
3.1.Същност на целите и фактори, влияещи при определянето им
3. 2. Организационно значение на целите
3. 3 . Цели и времеви хоризонт
3. 4. Определяне на маркетингови цели
3. 5. Изисквания към маркетинговите цели
4. Маркетингово сегментиране на пазара и позициониране на продукта
4. 1. Същност и цели на сегментацията и позиционирането на продукта на пазара. Диференцираният подход при изучаване на потребителското търсене и маркетинговите въздействия върху пазара
4. 2. Основни предпоставки, принципи и критерии за сегментирането на пазара. Базисни стратегии за сегментиране
4. 3. Специфика на сегментиране на пазара на потребителски стоки и на пазара на индустриални стоки
4. 4. Планиране на пазарната сегментация и прогнозиране на продажбите
5. Матрица Бостънската консултантска група (БКГ)
6. Стратегически модел на М. Портер
7. Портфолио анализ – метод за разработване на маркетингови цели и стратегии
8. Анализ на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите (swot анализ).
9. Стратегическо маркетингово планиране и управление
9. 1. Концепцията за маркетингова стратегия. Същност, място и роля на маркетинговите стратегии в управлението на фирмената дейност
9. 2. Характеристика и особености на маркетинговото планиране
9. 3. Процесът на стратегическо маркетинг управления
10. Същност и съдържание на концепцията “Маркетинг-микс
11 . Същност, характеристика и класификация на услугите
11 .1. Растеж и значение на услугите
11 . 2. Характеристики на услугите
11 .3. Класификация на услугите
11. 4. Разработка на маркетингова стратегия за услугите
11 .5.Продукт
11.6. Промоции
11 . 7. Цена
11 . 8. Дистрибуция
11. 9. Стратегични съображения
12. Цената като елемент на маркетинг- микса. Цели и задачи на ценообразуването в системата на маркетинга
12. 1. Основни ценообразуващи фактори
12. 2. Установяване на равнището на цените. Подходи и методи на ценообразуването
12. 3 . Модифициране на цената. Видове цени
12. 4 . Същност, цели и подходи при формирането на маркетинговата стратегия на комуникациите на фирмата и стимулиране на продажбите
12.5.Формиране на маркетинговия комплекс на стимулиране на продажбите, средства и подходи
ГЛАВА ВТОРА. Маркетингово управление на услугите, предлагани от “Глобус Турс” ООД
1.Кратка информация за “Глобус Турс” ООД
2. Бизнес мисия на туроператора
3. Бизнес цели на туроператора
4. Видове услуги, предлагани от “Глобус Турс” ООД- изброяване
5. Стратегическо маркетингово планиране на туроператора
5.1. Сегментиране на пазара
6. Маркетингов микс
6.1. Анализ на предлаганите услуги / по приходите от услуги
6.2.Анализ на цените на туристическите услуги
6.3. Дистрибуция
6.4 Реклама
7. SWOT анализ /от страна на услугите
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Свързани:

Дипломна работа на Аксиния Стефанова Ангелова iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа на Аксиния Стефанова Ангелова iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа на Аксиния Стефанова Ангелова iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа на Аксиния Стефанова Ангелова iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа на Аксиния Стефанова Ангелова icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа на Аксиния Стефанова Ангелова iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа на Аксиния Стефанова Ангелова iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа на Аксиния Стефанова Ангелова iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа на Аксиния Стефанова Ангелова iconДипломна работа

Дипломна работа на Аксиния Стефанова Ангелова iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом