Основни стъпки на процеса на рекламирането
ИмеОсновни стъпки на процеса на рекламирането
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер32.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rc.cega.bg/files/Vryzki_s_obshtestvenostta/Osnovni_stupki_na_procesa_na_reklamirane.doc
Основни стъпки на процеса на рекламирането 1. Самоопределяне – необходима предпоставка за започване на всяка рекламна дейност е не само осъзнаване на необходимостта от нея и значението й за организацията, но и за извършване на т.нар. самоопределяне на организацията. Това означава да дадем отговор на въпроса “Кои сме ние и какви искаме да бъдем?”. Отговорът ще ни даде отправна точка за следващите етапи на рекламния процес – за целите, които искаме да постигнем с рекламната кампания, какви услуги предлагаме и на кого ще ги предлагаме , кои ще са нашите партньори в това начинание. Т.е. самоопределянето предполага анализ на актуалното състояние на организацията – силни и слаби страни и очертаване на перспективата.

 2. Изследване на изходната ситуация – на този етап вниманието ни трябва да се насочи навън, към средата/обкръжението, в които развиваме дейността си. Важни въпроси тук са характеристиката на сферата, в която предлагаме услугите, какъв е имиджа ни до момента, какво е положението на пазара на услугите, в който разполагаме дейността си – имаме ли конкуренти, кои са те, в какво се конкурираме или можем да работим съвместно. За целта на тази етап е удачно провеждането на маркетингово проучване.

 3. Определяне на целевите аудитории – кои са нашите клиенти, евентуалното им групиране по определени критерии, кои са техните характеристики, с които да съобразим рекламното послание. Този етап е особено важен за конкретното определяне на следващите елементи на рекламната кампания.

 4. Формулиране на рекламната цел – каква ще бъде рекламната ни цел на настоящия етап и в перспектива. Видът на рекламната цел ще зависи от етапа, на който се намира в съществуването си нашата организация, както и от анализа на вътрешната и външната й среда.

 5. Избор на партньори – в най-голяма степен ще зависи от финансовите възможности на организацията – може ли да си позволи да ползва услугите на рекламна агенция, но също така от знанията и уменията на служителите ни – имат ли те специфични такива за изготвяне на рекламно послание и провеждане на рекламната кампания като цяло. При всички случаи е удачно консултирането със специалисти в тази област.

 6. Избор на канали и средства – след като се уточнили предходните елементи и отчитаме финансовите средства, с които разполагаме за реклама, може да определим кои рекламни средства да използваме и кои са най-подходящи за целите, които сме си поставили и за характеристиките на клиентите ни.

 7. Изработване на рекламен бюджет – трябва да бъде детайлен и точен. За целта е необходимо да се проверят цените за изготвяне на рекламен текст на единична публикация, цени на ефирно време, както и да съберем възможно повече оферти за сравнение. След като калкулираме междинната и крайната сума, които ще са ни необходими, в зависимост от броя на рекламите, честотата и продължителността на представянето им. Ако не разполагаме с налични средства или те не са достатъчни, е добре да акцентираме върху рекламните средства, които не изискват заплащане. С този етап приключва подготовката на рекламната кампания.

 8. Изработване на рекламното послание – свързващ етап между подготовката на рекламната кампания и пускане на рекламното послание в “обръщение”.

 9. Изследване на рекламното послание за комуникативност – веднъж изработено, то трябва да се апробира – как се възприема от публиката, постига ли желания рекламен ефект. За целта можем да използваме различни изследователски методи, най-често анкети, въпросници, интервю. За да е надеждно проучването, трябва да осигурим представителна извадка на целевата група, към която е ориентирана рекламната ни кампания.

 10. Фокусиране на рекламното послание – изготвяне на окончателния му вариант на базата на изследването за комуникативност и внасяне на необходими корекции.

 11. Изработване на мрежови график – означава да разположим рекламното послание във времето и пространството. Например, в кои медии точно ще рекламираме, колко пъти на ден и общо, в кои часови пояси, в какъв период от годината. Изборът на конкретни параметри ще зависи от характеристиките на целевата аудитория и средствата, с които разполагаме, като отчитаме и целта на рекламното послание.

 12. Маркетингово проучване – след като пуснем в обръщение рекламното послание и приключи времето, което сме планирали за реклама, е необходимо да проведем проучване за ефективността на реализираната рекламна кампания. Отново използваме методи като анкета, въпросници, интервю. В помощ на изготвянето на професионални маркетингови въпросници можем да използваме услугите на професионални агенции.

 13. Отчитане на ефективността – чрез получените от маркетинговото проучване резултати можем да преценим дали проведената рекламна кампания е била успешна, т.е. постигнала ли е набелязаните цели/желаните резултати и каква степен. Отчитането на ефективността е своеобразна обратна връзка и база за планиране на следващите рекламни действия.

С.Е.Г.А.

Ресурсен център

Свързани:

Основни стъпки на процеса на рекламирането iconРекламирането в Социалните дейности (нпо)
Темата за рекламирането в Социалните дейности е провокирана от следните обстоятелства
Основни стъпки на процеса на рекламирането iconОбяснителен меморандум
И на края, то следва също да увеличи ефективността на процеса на вземане на решения, като едната от двете процедурни стъпки по влизане...
Основни стъпки на процеса на рекламирането icon20 април, Велико Търново
Целта на дискусията е да бъде направен преглед на постигнатите резултати и проблемните зони в областта на финансовата децентрализация...
Основни стъпки на процеса на рекламирането iconДоклад на комисията до европейския парламент и съвета
Както ще стане ясно от настоящия доклад, следващите стъпки, необходими за процеса на реформа, трябва да се съсредоточат върху прилагането...
Основни стъпки на процеса на рекламирането icon10 02 | 09. 2009 | Печат върху опаковки | офсетпечат
Тази техническа информация разяснява смесването на мастила в печатницата. В допълнение към възможните основни мастила респективно...
Основни стъпки на процеса на рекламирането iconЛк напред в стъпки 1-2 от
Дк се затваря до лк в стъпки 1-3 от Хокеен Стик да свърши дк напред в лсп, с лице обратно на лт
Основни стъпки на процеса на рекламирането iconЗадача А. Играта "Wappo"
Юм-Чак прави по две стъпки. Но ги прави по доста глупав начин. Юм-Чак първо опитва стъпки, които да намалят разстоянието между него...
Основни стъпки на процеса на рекламирането iconПрограма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.)
С цел подпомагане на този процес, както и за осигуряване на качествен принос при провеждането на дискусии и решаването на основни...
Основни стъпки на процеса на рекламирането iconМодел №1 Една нетрадиционна родителска среща Житейски умения
Алгоритъмът е с отворена и свободна структура – могат да се допълват и коригират неговите основни стъпки, както и мястото им в цялостната...
Основни стъпки на процеса на рекламирането iconстъпки в процеса на моделиране на човешкото съзнание
Език и религия – две семиотики, две картини на света, две стихии в душата на човека, […], две различни и същевременно взаимосвързани...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом