Решение

Решение №1 03. 2001 Ф. Д. №11505/2000 софийски градски съдРешение №1 03. 2001 Ф. Д. №11505/2000 софийски градски съд
Сдружение Институт по социални дейности и практики е организация с нестопанска цел, регистрирана по българското законодателство
Решение 0.67 Mb. 4 pg.
преглед
Решение (ЕР) №0343/03. 02. 2011 г е отменила б л. №2376512/28. 12. 2009 г., издаден на О. Д. К., с Ер №0342/03. 02. 2011 г б. л. №Решение (ЕР) №0343/03. 02. 2011 г е отменила б л. №2376512/28. 12. 2009 г., издаден на О. Д. К., с Ер №0342/03. 02. 2011 г б. л. №
В жалбата се твърди материална незаконосъобразност на административния акт, основание за неговата отмяна по чл. 146, т. 4 от апк. По подробно изложени
Решение 57.97 Kb. 1 pg.
преглед
С решение №503/17. 02. 2009 г., постановено по нахд №58/2007 г., наС решение №503/17. 02. 2009 г., постановено по нахд №58/2007 г., на
Претендира се да бъде отменено първоинстанционното решение и да се постанови ново, с което да се
Решение 45.47 Kb. 1 pg.
преглед
С решение №267 от 06. 08. 2010 година по настоящото дело, съдът еС решение №267 от 06. 08. 2010 година по настоящото дело, съдът е
Г. П., У. Л. №2, на подробно описания в решението недвижим имот, втори надпартерен етаж от четириетажна масивна сграда, построена в урегулиран поземлен имот VIII (осми), с пл.№3554(три хиляди петстотин петдесет и четири), попадащ в квартал 99(деветдесет и девет) по плана на град П. от
Решение 124.11 Kb. 1 pg.
преглед
Решение № гр. П., 28. 05. 2012 годинаРешение № гр. П., 28. 05. 2012 година
П. районен съд, трети състав, в открито заседание на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година в състав
Решение 71.64 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №146Решение №146
Административен съд – габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни, през две хиляди и дванадесета година, в състав
Решение 51.32 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №123Решение №123
Административен съд – габрово в открито съдебно заседание на двадесет и трети май през две хиляди и дванадесета година, в състав
Решение 84.5 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №154 гр. Габрово, 17. 07. 2012 годинаРешение №154 гр. Габрово, 17. 07. 2012 година
Административен съд – гр. Габрово в публично заседание на четвърти юли, през две хиляди и дванадесета година в състав
Решение 65.7 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №70Решение №70
Радневският районен съд – наказателна колегия, в публично съдебно заседание на тридесети март през две хиляди и единадесета година, в състав
Решение 44.99 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №310 Гр. С, 11. 05. 2009 гРешение №310 Гр. С, 11. 05. 2009 г
Сокръжен съд, гражданско отделение, трети състав в публичното заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди и девета година в състав
Решение 150.72 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари я народно събраниеРепубликабългари я народно събрание
Чл. Този закон урежда условията и реда за признаване, изпълнение и изпращане на влезли в сила решения за конфискация или отнемане и на решения за налагане на финансови санкции, издадени в държава членка на Европейския съюз
Решение 0.62 Mb. 4 pg.
преглед
Решение на съда (голям състав) от 16 октомври 2007 година по дело c-411/05Решение на съда (голям състав) от 16 октомври 2007 година по дело c-411/05
Обхват Колективен трудов договор, който предвижда прекратяване по право на трудовото правоотношение, когато работникът навърши 65. години и има право на пенсия за осигурителен стаж и възраст Дискриминация, основана на възраст Обосноваване
Решение 298.91 Kb. 3 pg.
преглед
Решение №52Решение №52
Административен съд – габрово – тричленен състав колегия в открито съдебно заседание на тридесет и първи октомври през две хиляди и седма година в състав
Решение 75.42 Kb. 1 pg.
преглед
С решение №711/01. 10. 2008 г., постановено по нахд №175/2005 гС решение №711/01. 10. 2008 г., постановено по нахд №175/2005 г
С., с У. П. Х. Ц., от гр. С., законния срок против решението е постъпила касационна жалба от
Решение 106.67 Kb. 1 pg.
преглед
С решение № от 28. 10. 2011 година, постановено по гр. Д.№ по описа за 2011 година на Великотърновски районен съдС решение № от 28. 10. 2011 година, постановено по гр. Д.№ по описа за 2011 година на Великотърновски районен съд
А. с причинени имуществени вреди на автомобила, за която сума ищецът се е снабдил със заповед за изпълнение по чл. 410 Гпк № /22. 11. 2010 година, като недоказан; присъдени разноски в полза на ответника
Решение 117.26 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   531
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом