Решение

Решение поради нарушение на закона касационно основание за неговата отмяна по чл. 348, ал. 1, т. 1 от нпкРешение поради нарушение на закона касационно основание за неговата отмяна по чл. 348, ал. 1, т. 1 от нпк
Занн. Иска се решението да бъде отменено и постановено ново по съществото на спора, с което наказателното постановление да бъде потвърдено
Решение 36.1 Kb. 1 pg.
преглед
В публикуваната версия на това решение някои от данните са заличени, в съответствие с чл. 55, ал. 4 от ззк, с който не се допуска разгласяването на търговскаВ публикуваната версия на това решение някои от данните са заличени, в съответствие с чл. 55, ал. 4 от ззк, с който не се допуска разгласяването на търговска
В публикуваната версия на това решение някои от данните са заличени, в съответствие с чл. 55, ал. 4 от ззк, с който не се допуска разгласяването на търговска тайна или друга защитена от закон тайна на страните. Заличените данни са отбелязани с ( )
Решение 0.6 Mb. 4 pg.
преглед
Решение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество»Решение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество»
«Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество» за присъждане на образоветилна и научна степен «доктор» по научната специалност 05. 02. 07. «Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност /контролинг/»
Решение 113.26 Kb. 1 pg.
преглед
Иновацията е нещо, което се прави за първи път, а подтикът за това е нова идея (инвенция ). (Инвенция нова идея, нов начин (изобретение, техническо решение)Иновацията е нещо, което се прави за първи път, а подтикът за това е нова идея (инвенция ). (Инвенция нова идея, нов начин (изобретение, техническо решение)
Иновацията е нещо, което се прави за първи път, а подтикът за това е нова идея (инвенция ). (Инвенция – нова идея, нов начин (изобретение, техническо решение) зa разрешаване на нови или стари проблеми)
Решение 292.57 Kb. 3 pg.
преглед
Рецензи яРецензи я
Лалка Герасимова Борисова, единствен кандидат по конкурса за получаване на научното звание “доцент” по научната специалност 05. 02. 18 “Икономика и управление (бизнес, комуникации и фирмена култура в търговията)”
Решение 115.64 Kb. 1 pg.
преглед
С решение №6 прието на заседаниеС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Решение 3.56 Mb. 25 pg.
преглед
ПротоколПротокол
Предложение за присъединяване на Община град Добрич към сдружение Общинска мрежа за енергийна ефективност “ЕкоЕнергия”
Решение 0.81 Mb. 7 pg.
преглед
Интерактивен компютърен кабинет от Стемо перфектното решение за училищата Два-пъти повече компютърни работни места в рамките на бюджета, с който разполага Вашата организация!Интерактивен компютърен кабинет от Стемо перфектното решение за училищата Два-пъти повече компютърни работни места в рамките на бюджета, с който разполага Вашата организация!
Преобразете Вашите класни стаи и удвоете броя на работните места в рамките на бюджета си с hp multiSeat новото решение за споделяне на ит ресурсите на hp и Microsoft
Решение 95.34 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №406Решение №406
Наименува безименна улица №303, намираща се на територията на район “Витоша”, кв. “Драгалевци” – от ок 29 до ок 47, с името ул. “Бойка войвода”
Решение 6.94 Kb. 1 pg.
преглед
Решение № от 07. 12. 2007г гр. КюстендилРешение № от 07. 12. 2007г гр. Кюстендил
Производството е по реда на Раздел V “Обжалване на наказателните постановления”, чл. 59 и сл от Закона за аминистративните нарушения и наказания
Решение 93.2 Kb. 1 pg.
преглед
Решение n: 14 от 5 юни 1998 г по конституционно дело N: 9 от 1998 гРешение n: 14 от 5 юни 1998 г по конституционно дело N: 9 от 1998 г
В искането се поддържа, че посочвайки конкретно физическите и юридическите лица, имащи право да откриват аптека, чл. 68, ал. 1 Злсахм поставя в привилегировано положение изброените субекти, с което се нарушават принципът за свободна стопанска инициатива, залегнал в чл. 19, ал. 1
Решение 329.63 Kb. 4 pg.
преглед
С решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 годС решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год
Гоцеделчевския районен съд е образувано по повод на акт за констатиране на дребно хулиганство №35/14. 07. 2011 год., съставен от полицейски инспектор в ру”П. гр. Г. Д с решение №2573/15. 07. 2011 год., постановено по адм н д. №558/2011 год. Районен съд – Г. Д. е наложил на
Решение 27.87 Kb. 1 pg.
преглед
СправкаСправка
Относно: Анализ за състоянието на водопроводната мрежа на територията на община Добричка и мероприятията за подобряване водоснабдяването на населените места от общината
Решение 79.41 Kb. 1 pg.
преглед
ПротоколПротокол
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от змсма и във връзка с чл. 28, т. 1 на Закона за регионално развитие, приема Общински план за развитие на Добрич за периода 2007-2013 година
Решение 477.83 Kb. 2 pg.
преглед
Общински съветОбщински съвет
Обсъждане на докладна записка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г
Решение 175.86 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   531
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом