Решение

Заявление за членство в българска асоциация по управление на проектиЗаявление за членство в българска асоциация по управление на проекти
Бауп и постигане на целите нейните цели. Задължаваме се своевременно да уведомяваме ус на бауп за съществени промени в посочените от нас данни. Съгласни сме посочените от нас данни да бъдат използвани за нуждите на бауп
Решение 15.95 Kb. 1 pg.
преглед
Разрешение за извършване на дейност като операторРазрешение за извършване на дейност като оператор
Наредба №7 от 07. 2003 г за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор
Решение 297.62 Kb. 3 pg.
преглед
Републикабългари я народно събраниеРепубликабългари я народно събрание
Решение №6 на Конституционния съд от 2002 г бр. 95 от 2002 г.; изм и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г и бр. 35 и 99 от 2011 г
Решение 330.35 Kb. 2 pg.
преглед
Европейска комисияЕвропейска комисия
Цигари—оценка на способността да предизвикат запалване—изискване за безопасност“ и стандарт en iso 12863: 2010 „Стандартен метод на изпитване за оценка на способността на цигари да предизвикат запалване“ в Официален вестник на Европейския съюз
Решение 38.41 Kb. 1 pg.
преглед
ПротоколПротокол
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т 12 от змсма, чл. 27 и чл. 28 от Закона за регионалното развитие и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за общинските бюджети, приема Общински план за развитие за 2004 година
Решение 0.56 Mb. 5 pg.
преглед
СтрасбургСтрасбург
Жалби №№43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99, 51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01 и 194/02
Решение 0.88 Mb. 6 pg.
преглед
Наредба за определяне размера на местните данъци приета с решение на Общински съвет-гр. Бургас, протокол №5, т. 30 от 24. 01. 2008г. Глава първа общи положения чл. 1Наредба за определяне размера на местните данъци приета с решение на Общински съвет-гр. Бургас, протокол №5, т. 30 от 24. 01. 2008г. Глава първа общи положения чл. 1
Чл. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на Община Бургас
Решение 472.23 Kb. 4 pg.
преглед
Методик а за определяне на средния осигурителен доход утвърдена от Надзорния съвет на нои с решение №66 от 14. 07. 2000 гМетодик а за определяне на средния осигурителен доход утвърдена от Надзорния съвет на нои с решение №66 от 14. 07. 2000 г
Основни понятия в Кодекса за социално осигуряване (ксо) са осигурителния стаж и осигурителния доход
Решение 69.37 Kb. 1 pg.
преглед
Решение. Монетата се хвърля веднъж. Следователно лице може да се падне 0 пъти или 1 път, т еРешение. Монетата се хвърля веднъж. Следователно лице може да се падне 0 пъти или 1 път, т е
Задача Да се намери таблицата на разпределение на случайната величина =”Брой на паданията на лице при хвърляне на монета един път”. Да се намери още функцията на разпределение на  и да се начертае графиката й
Решение 49.21 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №5 от 22. 04. 2010 г на кс на рб по к д. №15/2009 г. (относно конституционносъобразността на чл. 153, ал. 1 и 6 от Закона за енергетиката)Решение №5 от 22. 04. 2010 г на кс на рб по к д. №15/2009 г. (относно конституционносъобразността на чл. 153, ал. 1 и 6 от Закона за енергетиката)
Решение 210.55 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари я комисия за защита на конкуренцията решениеРепубликабългари я комисия за защита на конкуренцията решение
Йорданка Узунова, разгледа в закрито заседание, проведено на 21. 04. 2009 г., докладна записка № дзп-264/15. 04. 09 г от г-жа Силвия Беркова – главен секретар на кзк относно приемането на Методика за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар
Решение 449.98 Kb. 3 pg.
преглед
ПротоколПротокол
Решение №60. На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от змсма, във връзка с докладна записка №11/14. 01. 2008 год., Общински съвет гр. Шабла
Решение 361.44 Kb. 2 pg.
преглед
Производството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба на О. Б., гр. Б., пл.\"Г \" №1, представлявана от кмета А. К., против Решение №Производството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба на О. Б., гр. Б., пл."Г " №1, представлявана от кмета А. К., против Решение №
КТ, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от депозиране на исковата молба в съда – 06. 01. 2012 г до пълното изплащане, както и да внесе по сметка на Районен съд – Б. държавна такса по уважените искове
Решение 70.98 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари я комисия за защита на конкуренцията решениеРепубликабългари я комисия за защита на конкуренцията решение
Йорданка Узунова, разгледа в закрито заседание, проведено на 23. 12. 2008 г., преписка № кзк 671/2008 г., докладвана от г-жа Мария Попова, член на Комисията
Решение 350.48 Kb. 3 pg.
преглед
Производството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзргпк по жалба на тп. П. Б. против решение №Производството е образувано на основание чл. 196 и сл. Гпк /отм/,приложим съгласно пар. 2 Пзргпк по жалба на тп. П. Б. против решение №
Рс б превратно е преценил събраните по делото доказателства и изводите му не кореспондират с доказателствата. Направил е незаконосъобразен извод за основателност на исковете. Моли да се отмени решението и се постанови друго,с което предявените искове се отхвърлят
Решение 73.13 Kb. 1 pg.
преглед

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   531
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом