Регламент

Европейски парламент съветЕвропейски парламент съвет
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците по международните железопътни линии
Регламент 0.53 Mb. 5 pg.
преглед
Регламент №2042/2003 на комисиятаРегламент №2042/2003 на комисията
Регламент №1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г за общите правила в областта на гражданската авиация и създаването на Европейска агенция за безопасност на въздухоплаването еабв (1) (наричан по-нататък “основния регламент”) и по-специално членове 5 и 6 от него
Регламент 3.68 Mb. 25 pg.
преглед
Регламент 1435/22. 07. 2003г., в сила от 18. 08. 2006г., неразделна част от регламента е директива 2003/72 относно учестието на работниците и служитилитеРегламент 1435/22. 07. 2003г., в сила от 18. 08. 2006г., неразделна част от регламента е директива 2003/72 относно учестието на работниците и служитилите
Регламент 1435/22. 07. 2003г., в сила от 18. 08. 2006г., неразделна част от регламента е директива 2003/72 – относно учестието на работниците и служитилите
Регламент 106.19 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (еио) №2847/93 на съветаРегламент (еио) №2847/93 на съвета
Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално член 43 от него
Регламент 422.65 Kb. 5 pg.
преглед
Система за отчитане на вътрешнообщностната търговия интрастатСистема за отчитане на вътрешнообщностната търговия интрастат
Организацията за създаване на европейска статистика на вътрешно-общностната търговия със стоки е въведена в Европейските общности от 01. 01. 1993 г. Към настоящия момент общата нормативна рамка на тази област на дейност се дава от два европейски регламента
Регламент 24.86 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, § 1а
Регламент 194.15 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти всъответствие с Регламент (ЕО) №1606/ 2002 на Европейския парламент и наСъвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти всъответствие с Регламент (ЕО) №1606/ 2002 на Европейския парламент и наСъвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Международен стандарт за финансови отчети (мсфо) 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности
Регламент 199.31 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №2023/2006 на КомисиятаРегламент (ЕО) №2023/2006 на Комисията
Регламент (ЕО) №1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни [1], и по-специално член 5, параграф 1 от него
Регламент 55.04 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент на съветаРегламент на съвета
Регламент (EО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети
Регламент 62.86 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1774/2002 на европейския парламент и на съветаРегламент (ЕО) №1774/2002 на европейския парламент и на съвета
Договора3, като взеха предвид съвместния проект одобрен от Помирителния комитет на 12 септември 2002 г
Регламент 1.72 Mb. 30 pg.
преглед
Регламент 2913/1992г на Съвета, доколкото представената фактура удостоверява действително договорената и заплатена цена. Отделно двата автомобила не са сходни стоки по смисъла на закона, поради което определената нова митническаРегламент 2913/1992г на Съвета, доколкото представената фактура удостоверява действително договорената и заплатена цена. Отделно двата автомобила не са сходни стоки по смисъла на закона, поради което определената нова митническа
Апк. Поддържано е и в съдебно заседание становище, че митническата стойност на автомобила е неправилно определена по реда на чл. 30, ал. 2, б.”б” от
Регламент 77.17 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент 2913/92 год Жалбоподателя твърди, че е представил всички документи, които посочват стойността на стоката. По представената от него фактура тя е 200Регламент 2913/92 год Жалбоподателя твърди, че е представил всички документи, които посочват стойността на стоката. По представената от него фактура тя е 200
Производството по делото е образувано по жалба на Р. Еоод със седалище и адрес на управление гр. Б. представлявано от управителя И. Г. Р. против решение №
Регламент 108.23 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисиятаРегламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисията
Регламент (ЕО) № 1095/96 на Съвета от 18 юни 1996 година относно прилагането на споразуменията, посочени в Списък cxl, изготвен след приключването на преговорите по член ХХIV. 6 от гатт Õ1, и по-специално член 1 от него
Регламент 290.44 Kb. 3 pg.
преглед
Съобщение на комисиятаСъобщение на комисията
Договорът за функционирането на Европейския съюз изисква държавите членки да разглеждат своите икономически политики като въпрос от общ интерес, а техните бюджетни политики да бъдат водени от необходимостта от стабилни публични финанси
Регламент 124.14 Kb. 1 pg.
преглед
Европейска комисияЕвропейска комисия
Директива 2003/87/ео на Европейския парламент и на Съвета на някои ограничения, приложими за използването на международни кредити за намалени емисии от проекти, отнасящи се за технологични газове
Регламент 82.66 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   56
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом