Регламент

Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Международен счетоводен стандарт (мсс) 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
Регламент 108 Kb. 1 pg.
преглед
Формуляр за кандидатстване за приз на фондация за прозрачни регламенти в категорияФормуляр за кандидатстване за приз на фондация за прозрачни регламенти в категория
Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”
Регламент 113.51 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (еио) №294/91 на съветаРегламент (еио) №294/91 на съвета
Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално член 84, параграф 2 от него
Регламент 81.07 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (еио) №2408/92 на съветаРегламент (еио) №2408/92 на съвета
Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално член 84, параграф 2 от него
Регламент 200.01 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент 1408 се прилага по отношение наРегламент 1408 се прилага по отношение на
Национален осигурителен институт дирекция "европейска интеграция и международни договори"
Регламент 290.85 Kb. 3 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, § 1а
Регламент 262.53 Kb. 3 pg.
преглед
2. регламентация на разпределянето на работното време, почивките и отпуските2. регламентация на разпределянето на работното време, почивките и отпуските
Чл. (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (пвтр) в се издава от в качеството му на на основание чл. 181 от Кодекса на труда
Регламент 112.28 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Международен счетоводен стандарт (мсс) 21 Ефекти от промените в обменните курсове
Регламент 219.05 Kb. 1 pg.
преглед
Част I правни действия за изпълнение на дължимите вземания в търговията в Европейския СъюзЧаст I правни действия за изпълнение на дължимите вземания в търговията в Европейския Съюз
Правни действия за изпълнение на дължимите вземания в търговията в Европейския Съюз
Регламент 48.48 Kb. 1 pg.
преглед
Комисия на европейските общностиКомисия на европейските общности
Регламент (EО) № 219/2007 на Съвета за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (sesar)
Регламент 0.58 Mb. 4 pg.
преглед
Проучване, анализ и прогноза за развитие на автомобилния транспорт в Република България във връзка с изпълнението на регламент (еио) №3916 на Съвета от 21Проучване, анализ и прогноза за развитие на автомобилния транспорт в Република България във връзка с изпълнението на регламент (еио) №3916 на Съвета от 21
Проучване, анализ и прогноза за развитие на автомобилния транспорт в Република България във връзка с изпълнението на регламент (еио) №3916 на Съвета от 21 декември 1990 г., относно мерките, които да се вземат в случай на криза на пазара на автомобилния превоз на товари
Регламент 40.33 Kb. 1 pg.
преглед
Консултация преразглеждане на Регламента относно егтсКонсултация преразглеждане на Регламента относно егтс
Регламент (ЕО) №1082/2006 относно егтс предвижда до 1 август 2011 г. Комисията да изпрати до Европейския парламент и Съвета доклад за приложението на Регламента относно егтс и, при необходимост, предложения за изменения
Регламент 124.55 Kb. 1 pg.
преглед
Регламентирането на родителския отпуск може да се подобриРегламентирането на родителския отпуск може да се подобри
Националният осигурителен институт е публичната институция, която на базата на законодателното задължение за осигуряване, гарантира правата на пенсии и обезщетения на гражданите, осигурява качествено обслужване и управлява ефективно и прозрачно средствата на държавното обществено осигуряване
Регламент 95.08 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент 44 /2001 гРегламент 44 /2001 г
Регламента), другите ефекти, които макар и вклю­чени в решението, няма да се намират в приложното поле на Регла­мента (издръжка, анюитети, разделяне на имуществената общност), поради което и вътрешното право на всяка дч ще се прилага в тези случаи на признаване
Регламент 38.12 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, § 1а
Регламент 303.79 Kb. 3 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   56
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом