Регламент

Регламент (ЕС) № / на комисиятаРегламент (ЕС) № / на комисията
Директива 2009/125/ео на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи, светодиодни лампи и съответното оборудване
Регламент 0.49 Mb. 7 pg.
преглед
Обяснителен меморандумОбяснителен меморандум
Регламент (еио) № 3491/90 на Съвета от 26 ноември 1990 г относно вноса на ориз с произход от Бангладеш1 да бъде приведен в съответствие с разграничаването между делегирани и изпълнителни правомощия на Комисията, въведено с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (дфес)
Регламент 82.51 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари я народно събраниеРепубликабългари я народно събрание
В чл. 1, ал. 1, т. 2 думите „износа и трансфера” се заменят с „износа, трансфера, брокерската дейност и транзита”
Регламент 196.73 Kb. 1 pg.
преглед
Приложение към т. 1 Предварителни условности по Анекс IV към проекта на Регламент за определяне на общоприложими разпоредби за фондовете, обхванати от Общата стратегическа рамка, и отговорни институции Тематични предварителни условностиПриложение към т. 1 Предварителни условности по Анекс IV към проекта на Регламент за определяне на общоприложими разпоредби за фондовете, обхванати от Общата стратегическа рамка, и отговорни институции Тематични предварителни условности
Предварителни условности по Анекс IV към проекта на Регламент за определяне на общоприложими разпоредби за фондовете, обхванати от Общата стратегическа рамка, и отговорни институции
Регламент 293.52 Kb. 2 pg.
преглед
2 Наредбата регламентира задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ чл2 Наредбата регламентира задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ чл
Наредба № н-18 от 13 Декември 2006 г за Рег и Отчитане на Продажбите в Търг. Обекти чрез Фиск. Устройства
Регламент 0.88 Mb. 5 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, § 1а
Регламент 181.2 Kb. 1 pg.
преглед
1. регламентиране на режимите за опазване и ползване на компонентите на околната среда1. регламентиране на режимите за опазване и ползване на компонентите на околната среда
Чл. Компонентите на околната среда са: атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи
Регламент 1.07 Mb. 18 pg.
преглед
Регламент. ПриложениеРегламент. Приложение
Част III. 10 от приложение I към Регламент (ЕО) №794/2004 се заменя с приложението към настоящия регламент
Регламент 0.82 Mb. 18 pg.
преглед
Регламентация и систематизиране на банковите сделкиРегламентация и систематизиране на банковите сделки
Банковите сделки и тяхната правна регламентация се разглеждат в глава 29 от Търговския закон. Те са разпределени в няколко групи
Регламент 0.52 Mb. 5 pg.
преглед
Регламент (ЕС) № / на комисиятаРегламент (ЕС) № / на комисията
Директива 2005/36/ео на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации
Регламент 54.16 Kb. 1 pg.
преглед
Работен документ на службите на комисията обобщение на оценката на въздействиетоРаботен документ на службите на комисията обобщение на оценката на въздействието
С нея на банките и на инвестиционните посредници бе издаден консолидиран „паспорт“ за извършването на инвестиционни услуги на територията на ес, при спазването на организационни изисквания и на изисквания за отчитане, както и широка защита на инвеститорите
Регламент 128.8 Kb. 1 pg.
преглед
Методологически бележкиМетодологически бележки
Паричната статистика се събира и компилира съгласно международните статистически стандарти и до голяма степен покрива правилата за международната финансова статистика. Сред най-важните стандарти са
Регламент 297.6 Kb. 3 pg.
преглед
Регламент на съвета (ЕО) №2454/93 от 2 юли 1993 година въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент на Съвета (еио) №2913/92 за създаване на Митническия кодекс на ОбщносттаРегламент на съвета (ЕО) №2454/93 от 2 юли 1993 година въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент на Съвета (еио) №2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността
Регламент на Съвета (еио) №2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността
Регламент 4.27 Mb. 39 pg.
преглед
Регламентираните от законодателя принципи са ръководни начала, които трябва да се спазват от предприятията при решаването на конкретни практически проблеми Ключови думиРегламентираните от законодателя принципи са ръководни начала, които трябва да се спазват от предприятията при решаването на конкретни практически проблеми Ключови думи
Аргументира се становището, че основен принцип на счетоводството е принципът на двойствеността, а регламентираните от законодателя принципи са ръководни начала, които трябва да се спазват от предприятията при решаването на конкретни практически проблеми
Регламент 97.33 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕС) № / на комисиятаРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за бифеназат, каптан, ципродинил, флуопиколид, хекситиазокс, изопротиолан, металдехид, оксадиксил и фосмет във и върху определени продукти
Регламент 59.89 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом