Регламент

Регламент (ЕО) №1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 годинаРегламент (ЕО) №1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 година
Настоящата версия съдържа консолидирания текст на акта (с нанесени в него последващи изменения и допълнения), изготвен от Правната служба на Европейската комисия. За възможни следващи изменения вж пълната библиографска справка към първоначалния текст на акта
Регламент 0.9 Mb. 7 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Международен счетоводен стандарт (мсс) 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети
Регламент 136.82 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, § 1а
Регламент 0.52 Mb. 5 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, § 1а
Регламент 0.82 Mb. 7 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1725/2003 на комисията от 29 септември 2003 година относноприемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие сРегламент (ЕО) №1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (текст отзначение за еип) регламент (ЕО) №108/2006 на комисията от 11 януари 2006 година за иРегламент (ЕО) №1725/2003 на комисията от 29 септември 2003 година относноприемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие сРегламент (ЕО) №1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (текст отзначение за еип) регламент (ЕО) №108/2006 на комисията от 11 януари 2006 година за и
Международен счетоводен стандарт (мсс) 14 Отчитане по сегменти (в сила до 31. 12. 2008 г.)
Регламент 386.81 Kb. 4 pg.
преглед
Регламент за сертификация на горитеРегламент за сертификация на горите
Дефиниция за slimf (Маломерни и слабо-ползвани гори), Средни и Големи стопанства
Регламент 1.13 Mb. 7 pg.
преглед
Регламент 1258/99Регламент 1258/99
Междуправителствена конференция за присъединяването на република българия към европейския съюз
Регламент 3.09 Mb. 31 pg.
преглед
Европейска комисияЕвропейска комисия
Финансовите операции (F) са операции с финансови активи (AF) и пасиви между резидентни институционални единици и между тях и нерезидентни институционални единици
Регламент 0.9 Mb. 7 pg.
преглед
Регламентираните в друг стандартРегламентираните в друг стандарт
Сс 16 определя основните изисквания за счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи
Регламент 111.05 Kb. 1 pg.
преглед
Работен документ на службите на комисията обобщение на оценката на въздействиетоРаботен документ на службите на комисията обобщение на оценката на въздействието
Директива 2009/65/ео относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (пкипцк) и Директива 2011/61/ес относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове
Регламент 180.51 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕО) 2027/97 на съветаРегламент (ЕО) 2027/97 на съвета
Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 84, параграф 2 от него
Регламент 85.03 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (EО) №1080/2006 на европейския парламент и на съветаРегламент (EО) №1080/2006 на европейския парламент и на съвета
Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 162, параграф 1 и член 299, параграф 2, алинея 2 от него
Регламент 306.38 Kb. 2 pg.
преглед
Регламент на програмата 2011 гРегламент на програмата 2011 г
Подпомога финансово и подкрепя с разгласа усилията на институции, колективи и индивиди да съхранят националната ни уникалност и идентичност
Регламент 258.62 Kb. 1 pg.
преглед
Информационен бюлетин за правото на европейския съюз в областта на въздушния транспортИнформационен бюлетин за правото на европейския съюз в областта на въздушния транспорт
Понятие и характерни особености на правото на ес
Регламент 1.02 Mb. 10 pg.
преглед
Регламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006Регламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006
Процедура с референтен №: bg161PO005/10 11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е ж.”
Регламент 316.63 Kb. 9 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом