Регламент

Регламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисиятаРегламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисията
Регламент (ЕО) №992/95 на Съвета относно тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и рибни продукти с произход от Норвегия
Регламент 45.45 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисиятаРегламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисията
Регламент (ЕО) №992/95 на Съвета относно тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и рибни продукти с произход от Норвегия
Регламент 46.49 Kb. 1 pg.
преглед
Обяснителен меморандумОбяснителен меморандум
Тази работна група по техническите мерки и контрола в Скагерак проведе заседание през 2011 г и отчете резултатите от него през октомври 2011 г. Препоръките на работната група бяха включени в протокола, съгласуван между ес и Норвегия в Берген, от 2 декември 2011 г
Регламент 260.15 Kb. 3 pg.
преглед
Регламент 3821/85Регламент 3821/85
На второ място ек цели да се подобри работата на тахографите, да се облекчат водачите при използването им и да се опростят свързаните с тях административни формалности
Регламент 86.69 Kb. 1 pg.
преглед
Обяснителна запискаОбяснителна записка
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (Прср), по който ползвател на помощта ще бъде министерство на земеделието и храните до края на 2010 г
Регламент 0.56 Mb. 4 pg.
преглед
Правила и инструкции регламентиращи процедурите при управление и контрол на средства от Европейския съюз, елемент от системите за финансово управление и контрол в о бщина Враца СъдържаниеПравила и инструкции регламентиращи процедурите при управление и контрол на средства от Европейския съюз, елемент от системите за финансово управление и контрол в о бщина Враца Съдържание
Европейския съюз, елемент от системите за финансово управление и контрол в община Враца
Регламент 1.07 Mb. 12 pg.
преглед
Регламент на конкурс за избор на 30 кандидат-студенти от ромски произход за включване в подготвителни курсове за прием в медицинските университети в БългарияРегламент на конкурс за избор на 30 кандидат-студенти от ромски произход за включване в подготвителни курсове за прием в медицинските университети в България
Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на 30 кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България. Обучението се реализира по проект, финансиран от Ромския образователен фонд
Регламент 38.58 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент на конкурсРегламент на конкурс
Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на 30 кандидат студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети на България. Обучението е по проект, финансиран от Ромския образователен фонд
Регламент 90.01 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент за изпълнение (ЕС) №282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ео относно общата система на данъка върху добавената стойностРегламент за изпълнение (ЕС) №282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ео относно общата система на данъка върху добавената стойност
Регламент 430.96 Kb. 4 pg.
преглед
Европейска комисияЕвропейска комисия
Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола
Регламент 46.18 Kb. 1 pg.
преглед
Европейска комисияЕвропейска комисия
Директива 2003/87/ео на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността
Регламент 1.23 Mb. 9 pg.
преглед
М еждунараден куклено-театрален фестивал панаир на куклите 2012 софияМ еждунараден куклено-театрален фестивал панаир на куклите 2012 софия
Да създава разнообразна и висококачествена програма от спектакли за различни възрастови групи
Регламент 28.12 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (EО) №861/2006 на съветаРегламент (EО) №861/2006 на съвета
Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право
Регламент 217.25 Kb. 1 pg.
преглед
Списък на регистрираните обекти от фуражния сектор съгласно чл. 9 От регламент 183/2005 относно определяне на изискванията за хигиена на фуражитеСписък на регистрираните обекти от фуражния сектор съгласно чл. 9 От регламент 183/2005 относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите
Регламент 6.14 Mb. 58 pg.
преглед
Европейска комисияЕвропейска комисия
Общ регламент за ооп 1 Õ и по-специално член Ö 43, букви а, г, е и й, член 47, параграф 2, член 134, член 143, буква б, член 148, член 161, параграф 3, член 171 и член 172, параграф 2 Õ от него
Регламент 270.78 Kb. 3 pg.
преглед

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   56
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом