Конкурс

Въпросник за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 05. 02. 08Въпросник за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 05. 02. 08
Система. Структура и функции на системата. Управление и информация. Информационни системи. Компоненти на информационните системи. Управленски информационни системи. Данни и информация
Конкурс 35.21 Kb. 1 pg.
преглед
Програми за конкурсните изпити с офицерите, кандидати за обучение в армейския командно-щабен колеж на сащ, в командно-щабния колеж на ввс на сащ и в командно-щабния колеж на вмс на сащ общи указанияПрограми за конкурсните изпити с офицерите, кандидати за обучение в армейския командно-щабен колеж на сащ, в командно-щабния колеж на ввс на сащ и в командно-щабния колеж на вмс на сащ общи указания
Конкурсните изпити ще се проведат от 08 до 11 февруари 2010 г във Военна академия “Г. С. Раковски”. Те включват
Конкурс 0.98 Mb. 11 pg.
преглед
Конкурс за получаване на научно звание \"Доцент\"Конкурс за получаване на научно звание "Доцент"
Доцент” по научна специалност 05. 02. 05 “Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка “ към катедрата по Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина към Медицинският университет в Пловдив с кандидат гл ас., д-р Николай Георгиев Атанасов
Конкурс 123.6 Kb. 1 pg.
преглед
Изпълнителният директор на изпълнителна агенция „медицински одит към министерство на здравеопазването обявява конкурс за назначаване на държавен служителИзпълнителният директор на изпълнителна агенция „медицински одит към министерство на здравеопазването обявява конкурс за назначаване на държавен служител
Изпълнителният директор на изпълнителна агенция „медицински одит” към министерство на здравеопазването обявява конкурс за назначаване на държавен служител
Конкурс 19.24 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община Район \"Оборище\"Конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община Район "Оборище"
Столична община Район "Оборище" със седалище и адрес гр. София, бул. "Мадрид" №1, тел. 815-76-17, факс 944-16-67
Конкурс 27.82 Kb. 1 pg.
преглед
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
Столична община район "Оборище" със седалище и адрес гр. София, бул."Мадрид"№1, тел. 8157617, факс 944-16-67
Конкурс 26.93 Kb. 1 pg.
преглед
За участие в процедура открит конкурс с предмет: „ Проектиране, строителство и строително-монтажни работи на гкпп-връшка чука, гр. Кула, Област Видин както следваЗа участие в процедура открит конкурс с предмет: „ Проектиране, строителство и строително-монтажни работи на гкпп-връшка чука, гр. Кула, Област Видин както следва
Проектиране, строителство и строително-монтажни работи на гкпп-връшка чука, гр. Кула, Област Видин” както следва
Конкурс 0.82 Mb. 10 pg.
преглед
1. Изисквания към кандидата за професор, който участва в конкурс за професор с хабилитационен труд1. Изисквания към кандидата за професор, който участва в конкурс за професор с хабилитационен труд
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)", обявен за нуждите на катедра "Счетоводна отчетност" при са "Д. А. Ценов" гр. Свищов (дв бр. 62 от 04. 08. 2009 г.). В конкурса е допуснат за участие доц д-р Георги Илиев Илиев единствен кандидат
Конкурс 165.98 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 \"икономика и управление\"Конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 "икономика и управление"
По научна специалност 05. 02. 18 “икономика и управление” (Стратегическо управление в отбраната и сигурността)
Конкурс 92.41 Kb. 1 pg.
преглед
Република българия камара на частните съдебни изпълнители годишенотче тРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители годишенотче т
Разпределение и брой на частните съдебни изпълнители /156/ на територията на Република България по съдебни райони на действие
Конкурс 0.76 Mb. 6 pg.
преглед
Конкурс \"българска научна периодика\"Конкурс "българска научна периодика"
В конкурса могат да участват редакционни колегии с редовно издавани реферирани и рецензирани списания на български научни списания. Към предложението за финансиране се прилага
Конкурс 25.58 Kb. 1 pg.
преглед
За участие в обявения конкурс за научното звание \"професор\" по научната специалност 05. 02. 07 \"Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)\" за нуждите на катедраЗа участие в обявения конкурс за научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)" за нуждите на катедра
Единствен кандидат по обявения конкурс за професор е доц д-р Снежана Александрова Башева, редовен преподавател в катедра “Счетоводство и анализ” при Университета за национално и световно стопанство”
Конкурс 161 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за научно звание „ст н. с. Iст.\" по научна специалност 05. 02. 10. „Световно стопанство и мио (международни сравнителни анализи)\"Конкурс за научно звание „ст н. с. Iст." по научна специалност 05. 02. 10. „Световно стопанство и мио (международни сравнителни анализи)"
Агрегиране и дезагрегиране на отраслите в баланса на междуотрасловите връзки“. През 1985 г й е присъдено научното звание „старши научен сътрудник iiст.“. От 2009 г е доктор на икономическите науки по шифър: 05. 02. 06. („Статистика и демография“)
Конкурс 58.09 Kb. 1 pg.
преглед
Представени за участие в конкурс за научното звание \"старши научен сътрудник І степен\" по научната специалност 05. 02. 10 \"Световно стопанство и международни икономически отношения\"Представени за участие в конкурс за научното звание "старши научен сътрудник І степен" по научната специалност 05. 02. 10 "Световно стопанство и международни икономически отношения"
Препоръчителните научни и наукометрични, формални и акредитационни изисквания за оценка на кандидатите за научни степени и за научни звания, приети от Научната комисия по икономически науки при вак през 2009 г
Конкурс 137.33 Kb. 1 pg.
преглед
Конкурс за участие в Програмата на сащ за ученици с високи постиженияКонкурс за участие в Програмата на сащ за ученици с високи постижения
Програмата е предназначена за ученици от 11 клас на държавните средно-образователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични постижения, силна мотивация и да се нуждаят от пълно или частично финансиране, за да могат да продължат образованието си в бакалавърски програми в сащ
Конкурс 10.98 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом