Документация

СъдържаниеСъдържание
Как да определим подходящата дейност, която да подложим на сравнително изследване (бенчмаркинг)? 10
0.82 Mb. 19 pg.
преглед
Предпоставки и условия за възникване на фючърсен пазар в България гл ас. Бисер ПетковПредпоставки и условия за възникване на фючърсен пазар в България гл ас. Бисер Петков
Америка, Азия и Централна Европа. Изучаването на генезиса на успешните фючърсни пазари води до извода,че те възникват по-скоро по естествен (еволюционен) път, когато са налице определени предпоставки и благоприятни условия, отколкото биват създавани по административен път „отгоре” (top-down)
188.46 Kb. 1 pg.
преглед
Списък на публикации на доц д-р Елка Славчева Василева преподавател в катедра \"Икономика на природните ресурси\" на Бизнес факултет, унсс – гр. София за периода 2003 2009 г. Монографии и учебни помагалаСписък на публикации на доц д-р Елка Славчева Василева преподавател в катедра "Икономика на природните ресурси" на Бизнес факултет, унсс – гр. София за периода 2003 2009 г. Монографии и учебни помагала
Кожухаров, Х., Д. Иванова, Е. Василева, Българският биологичен продукт – елемент от интеграционния процес с Европейския съюз, Университетско издателство “Стопанство”, унсс, София, юли 2004
91.31 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари я народно събраниеРепубликабългари я народно събрание
Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък “комисията”, и от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, наричан по-нататък “заместник-председателя”
2.36 Mb. 15 pg.
преглед
Републикабългари я народно събраниеРепубликабългари я народно събрание
Обн., Дв, бр. 41 от 2007 г.; изм и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от
1.28 Mb. 9 pg.
преглед
Общи положенияОбщи положения
Чл. Компонентите на околната среда са: атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природни обекти, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително генетично модифицираните организми
1.27 Mb. 9 pg.
преглед
Общи положенияОбщи положения
Търговския закон или на съответен закон на друга държава-членка, която не е страна по Женевските конвенции по буква „б”
1.32 Mb. 9 pg.
преглед
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковкиНаредба за опаковките и отпадъците от опаковки
Приета с пмс №41 от 26. 02. 2004 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2004 г., попр., бр. 56 от 29. 06. 2004 г., изм., бр. 104 от 26. 11. 2004 г., в сила от 01. 2005 г., изм и доп., бр. 58 от 15. 07. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 53 от 10. 06. 2008 г
1.44 Mb. 13 pg.
преглед
Директива 96/98/ео на съвета от 20 декември 1996 година относно морското оборудванеДиректива 96/98/ео на съвета от 20 декември 1996 година относно морското оборудване
Настоящата версия съдържа консолидирания текст на акта (с нанесени в него последващи изменения и допълнения), изготвен от Правната служба на Европейската комисия. За възможни следващи изменения вж пълната библиографска справка към първоначалния текст на акта
3.24 Mb. 15 pg.
преглед
Правилник за дейността на европейския парламентПравилник за дейността на европейския парламент
Парламента относно използването на неутрален спрямо пола език в неговите документи, Правилникът за дейността беше адаптиран към насоките по този въпрос, одобрени от Групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие на 13 февруари 2008 г и утвърдени от Бюрото на 19 май 2008 г
5.17 Mb. 60 pg.
преглед
2. 0 декларация на ръководството на „гради еоод за политиката по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа2. 0 декларация на ръководството на „гради еоод за политиката по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа
Декларация на ръководството на „гради” еоод за политиката по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа
74.21 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба за Националната схема за управление по околна среда и одитиранеНаредба за Националната схема за управление по околна среда и одитиране
Приета с пмс №61 от 12. 03. 2003 г., обн., Дв, бр. 26 от 21. 03. 2003 г., в сила от 22. 09. 2003 г., попр., бр. 31 от 04. 2003 г
395.19 Kb. 4 pg.
преглед
Стратегически мениджмънтСтратегически мениджмънт
Това е логически анализ, който показва как организацията трябва да „мисли”, за да се адаптира успешно към постоянно променящите се външни и вътрешни условия”( Игор Ансоф)
0.68 Mb. 6 pg.
преглед
Енергия и околна среда в европейския съюзЕнергия и околна среда в европейския съюз
Директорат по околна среда на Европейския съюз (dg environment) по проект “Към по добра информация, интеграция и приобщаване в процеса на разширяване на Европейския съюз” и съдейства за постигане на целите по присъединяване на България към Европейския съюз в областта на околната среда
1.99 Mb. 30 pg.
преглед
Работна средаРаботна среда
Този документ отразява мнението на автора и Комисията не носи отговрност за информацията която се съдържа в него
0.73 Mb. 11 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом