Документация

Икономика на предприятието. Капитал на предприятието. Дълготрайни материални активи на предприятието. Икономическа оценка и ефективност на тяхното използванеИкономика на предприятието. Капитал на предприятието. Дълготрайни материални активи на предприятието. Икономическа оценка и ефективност на тяхното използване
Ктиката това понятие се определя, като паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи. Следователно капиталът е абстрактна величина, свързана с произхода на стойността на притежаваните от предприятието активи, върху които то е получило правото на собственост, ползване и разпореждане
215.5 Kb. 1 pg.
преглед
2. Цели, функции и задачи на финансовото управление на предприятието. Принципи2. Цели, функции и задачи на финансовото управление на предприятието. Принципи
Обектът на дисциплината фп е управлението на паричните потоци на фирмата в условията на дадена финансова, правова, технологична и социална среда
245.36 Kb. 3 pg.
преглед
Ръководство за регистрация на проектантски бюра вРъководство за регистрация на проектантски бюра в
Приет с протокол №37/11. 12. 2007г и изменен с протокол №18/08. 10. 2010 г на ус на каб
48.47 Kb. 1 pg.
преглед
Председателя на държавната агенция по туризъмПредседателя на държавната агенция по туризъм
Адрес на туристическия обект (населено място, булевард, площад, улица, №, телефон)
486.28 Kb. 5 pg.
преглед
За да се произнесе, взе предвид следнотоЗа да се произнесе, взе предвид следното
Иск с правно основание чл. 2 ал. 1 т. 2 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /зодов
0.55 Mb. 3 pg.
преглед
Производството по делото е образувано по протест на прокурор от Р. П. Б. против постановената по нохд №1125/07г присъда от състав на Районен съд-б сочи сеПроизводството по делото е образувано по протест на прокурор от Р. П. Б. против постановената по нохд №1125/07г присъда от състав на Районен съд-б сочи се
НК, да се приеме, че Я. не е осъществил състав на това престъпление, то съдът е следвало да прецени дали той не е осъществил престъпление по чл. 22. ал. 2, във връзка с ал. 1 на с чл и с чл ал. 2,Нк (за сделките, сключени в съучастие?!), във връзка с чл. 26,ал. 1,НК
0.62 Mb. 4 pg.
преглед
И за да се произнесе, взе предвид следнотоИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е по реда на чл. 196 и следващите от гпк/отм./ във връзка с § 2 ал. 1 от пзр на гпк
297.6 Kb. 1 pg.
преглед
Normal;за да се произнесе взе предвид следнотоNormal;за да се произнесе взе предвид следното
Щом търговците са различни по своя вид не може да се приеме, че има съвпадение на наименованието. Моли съда да отмени отказа и да даде задължителни указания на ав за вписване на дружеството
36.2 Kb. 1 pg.
преглед
Уважаеми Дами и ГосподаУважаеми Дами и Господа
Фирма „юнитакс консулт”, съвместно с Адвокатско съдружие “Денкова, Горанов и партньори” организира семинар на тема “новият закон за защита на конкуренцията в сила от 02. 12. 2008 г.”
38.91 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейностНаредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност
Обн. Дв бр. 107 от 7 Декември 2004г., изм. Дв бр. 29 от 5 Април 2005г., изм. Дв бр. 98 от 27 Ноември 2007г
256.41 Kb. 1 pg.
преглед
Стандартизацията е доброволен процес на разработване на технически спецификации, който се основава на консенсус между всички заинтересовани страниСтандартизацията е доброволен процес на разработване на технически спецификации, който се основава на консенсус между всички заинтересовани страни
Мсп), потребителите, профсъюзите, екологичните неправителствени организации (нпо), публичните власти и др.). Извършва се от независими органи по стандартизация, които действат на национално, европейско и международно равнище
159.75 Kb. 1 pg.
преглед
1. Стратегическа визия за стандартите в Европа1. Стратегическа визия за стандартите в Европа
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета и европейския икономически и социален комитет
423.44 Kb. 8 pg.
преглед
Практики за управлението на качеството на есПрактики за управлението на качеството на ес
Използване на iso 9001 в рамките на публичните услуги в държавите-членки на ес 19
395.57 Kb. 7 pg.
преглед
Техническа работна група по качеството на пооТехническа работна група по качеството на поо
Въпроси за по-нататъшна дискусия в трг по време на срещата на 15-16 септември 2003
454.45 Kb. 6 pg.
преглед
Проучване на нагласите на туристическите предприятия, разработване на предложения за национални системи за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото развитие, и тяхното популяризиранеПроучване на нагласите на туристическите предприятия, разработване на предложения за национални системи за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото развитие, и тяхното популяризиране
Представлявано от Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма и Силвия Бъчева, държавен експерт, дирекция „Туристическа политика, упълномощена със Заповед № рд 16-892 от 27. 07. 2010г., изм и доп със Заповед № рд 16-455 от 27. 04. 2011 г., наричано по-долу възложител от една страна
0.79 Mb. 6 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом