Документация

Лектор: Рене ван Доорн (pm )Лектор: Рене ван Доорн (pm )
Институционално укрепване за подготовка и изпълнение на испа/Кохезионен и Структурни фондове в сектор околна среда
57.92 Kb. 1 pg.
преглед
Постановление №194 от 13 август 2007 Г. За управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от европейския съюз в сила отПостановление №194 от 13 август 2007 Г. За управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от европейския съюз в сила от
Постановление №194 от 13 август 2007 Г. За управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от европейския съюз
77.98 Kb. 1 pg.
преглед
Име на практикума по: Microsoft Project за WindowsИме на практикума по: Microsoft Project за Windows
Теорията и практическите упражнения се базират на задачи за планиране и управление на проекти взети от реалния живот, което ще позволи на студентите да вникнат в истинските възможности на софтуера и ще ги направи продуктивни мениджъри на проекти
102.53 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари я народно събраниеРепубликабългари я народно събрание
Обн., Дв, бр. 26 от 2000 г.; изм и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г
203.92 Kb. 1 pg.
преглед
Идентичност на община пловдивИдентичност на община пловдив
Чл. 1 (1) Този закон урежда управлението, използването и финансирането на устойчивото развитие на обектите на културно-историческо наследство на територията на Община Пловдив, както и запазване на идентичността й
131.36 Kb. 1 pg.
преглед
Избор на консултант за Управление на проект №19/322/00152 „Основен ремонт на етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене\", Рехабилитация на Крайдунавски парк – част ІІ и рехабилитация на съществуващи обществени паркови зони, прилежащи на Крайдунавски парк /пи №505 и пи №506 гр. Тутракан\"Избор на консултант за Управление на проект №19/322/00152 „Основен ремонт на етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене", Рехабилитация на Крайдунавски парк – част ІІ и рехабилитация на съществуващи обществени паркови зони, прилежащи на Крайдунавски парк /пи №505 и пи №506 гр. Тутракан"
Крайдунавски парк /пи №505 и пи №506 гр. Тутракан” по договор на Община Тутракан с дф „Земеделие" за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г."
145.19 Kb. 1 pg.
преглед
Постановление №62 на мс от 21. 03. 2007 г за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 2013 гПостановление №62 на мс от 21. 03. 2007 г за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 2013 г
236.44 Kb. 1 pg.
преглед
Теоретичните и исторически знания за управлението нов акцент в образователната парадигма на специалносттаТеоретичните и исторически знания за управлението нов акцент в образователната парадигма на специалността
319.88 Kb. 2 pg.
преглед
Междуправителствена конференция за присъединяването на република българия към европейския съюз позиция за преговори глава 12Междуправителствена конференция за присъединяването на република българия към европейския съюз позиция за преговори глава 12
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ес в областта Статистика
63.29 Kb. 1 pg.
преглед
Национална система заНационална система за
Чл. Този закон урежда обществените отношения, свързани с опазване здравето на гражданите
1.57 Mb. 10 pg.
преглед
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността \"Управление на здравните грижи\" за образователно-квалификационните степени \"магистър\" и \"бакалавър\" от професионално направление \"Обществено здраве\"Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве"
Зисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика"
149.25 Kb. 1 pg.
преглед
Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионитеРевизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите
Насърчаване на младежкото участие чрез информационните и комуникационните технологии
299.38 Kb. 3 pg.
преглед
Проблемът логистично планиранеПроблемът логистично планиране
Благоев, Б., Благоева, С., Проблемът логистично планиране, В: Димитров, П., (ред.), Раковска, М., (ред.), Логистиката Настояще и Бъдеще, С., Ибис, 2011, с. 305-315
200.11 Kb. 1 pg.
преглед
Устав на дружество по ззд/ чл. 357-364/ с наименованиеУстав на дружество по ззд/ чл. 357-364/ с наименование
Чл. 1 (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено по смисъла на чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите (ззд), Устава и Решението ( решение №1)на учредителното събрание, за изпълнение на една обща стопанска цел,а именно
249.32 Kb. 2 pg.
преглед
8 Приходи и разходи на фирмата8 Приходи и разходи на фирмата
Съотношението между приходите и разходите в баланса на фирмата определя ефективността на нейната дейност. За това оценката на тези две величини има важно значение за фирменото поведение по отношение на произвеждането и предлагането
90.44 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом