Документация

Наредба №1 от 11. 02. 2005 г за условията и реда за производство, внос, продажба и поддържане на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с уврежданияНаредба №1 от 11. 02. 2005 г за условията и реда за производство, внос, продажба и поддържане на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания
155.82 Kb. 1 pg.
преглед
1. Публични финанси. Понятие. Правната концепция на финансите. 21. Публични финанси. Понятие. Правната концепция на финансите. 2
Юридически факти във финансите. Понятие. Смесени фактически състави. Заобикаляне на финансовия закон
24.84 Kb. 1 pg.
преглед
Пловдивски университет \"паисий хилендарски\"Пловдивски университет "паисий хилендарски"
Финансовият контрол-важен способ за обезпечаване на законността в сферата на финансите
34.47 Kb. 1 pg.
преглед
Пловдивски университет \"паисий хилендарски\"Пловдивски университет "паисий хилендарски"
Субектна организация на финансовите отношения. Солидарна отговорност. Активни и пасивни субекти
31.01 Kb. 1 pg.
преглед
Органи, установяващи публични финансови вземанияОргани, установяващи публични финансови вземания
От гледна точка на властническия метод в регламентацията на публичните финансови правоотношения разбираемо е обстоятелството, че различни органи са натоварени със задълженията да следят, установяват и предприемат действия, насочени към ефективно постъпление на средства в бюджета
87.85 Kb. 1 pg.
преглед
Общинскапрограм а заинтеграци я наромит е вобщинабял а 2010 2015Общинскапрограм а заинтеграци я наромит е вобщинабял а 2010 2015
Според данни от преброяването на населението от 2001 г. 1 468 от общо 15 213 жители се самоопределят като роми. По експертни оценки броят на ромите е над 2000 д., като част от тези, които околното население определя като роми се самоопределят като турци или власи
123.35 Kb. 1 pg.
преглед
Тема Същност на контрола Същност на контрола като обществено отношение и управленска функция. Обекти и субекти на контролаТема Същност на контрола Същност на контрола като обществено отношение и управленска функция. Обекти и субекти на контрола
Същност на контрола като обществено отношение и управленска функция. Обекти и субекти на контрола
362.59 Kb. 3 pg.
преглед
Наредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по позитивния лекарствен списъкНаредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по позитивния лекарствен списък
Обн. Дв бр. 110 от 21 Декември 2007г., изм. Дв бр. 19 от 13 Март 2009г., изм. Дв бр. 41от 2 Юни 2009г., изм. Дв бр. 28 от 13 Април 2010г
325.7 Kb. 3 pg.
преглед
Републикабългари я народно събраниеРепубликабългари я народно събрание
Чл. Този закон урежда обхвата и осъществяването на финансовото управление и контрол, както и принципите и изискванията към системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор
195.32 Kb. 1 pg.
преглед
Тема: търгово предложение за придобиване на акцииТема: търгово предложение за придобиване на акции
В тесен смисъл, то е свързано с увеличаване на прозрачността на дружеството и повишаване на доверието на акционерите в неговите мениджъри
206.47 Kb. 1 pg.
преглед
Съвременни модели за оценка на цели предприятияСъвременни модели за оценка на цели предприятия
В следваща публикация, посветена на същия кръг от въпроси, ще бъде демонстрирано приложението на този модел при оценката на конкретно предприятие в страната
355.39 Kb. 4 pg.
преглед
І. Данни за предложителя. Вид на търговото предложение и цел на придобиването на акциитеІ. Данни за предложителя. Вид на търговото предложение и цел на придобиването на акциите
Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на данните в търговото предложение
1.81 Mb. 20 pg.
преглед
Търгово предложениеТъргово предложение
На основание чл. 149а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (зппцк) и при условията на чл. 14, ал. 1 от Наредба №13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба №13)
1.69 Mb. 21 pg.
преглед
Правила за работа на центъра за ценова информация относно обслужването на застрахователитеПравила за работа на центъра за ценова информация относно обслужването на застрахователите
Центърът за ценова информация обслужва застрахователните дружества в тяхната дейност по оценката на активите на основата на договор от 21. 11. 2006 г подписан между Асоциацията на Българските Застрахователи /абз/ и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /баддпо
481.43 Kb. 6 pg.
преглед
І. Обща характеристика на дисертационния трудІ. Обща характеристика на дисертационния труд
Кис до 326 млн лв към края на юни, 2009 г. Кис и в частност договорните фондове продължават да заемат важно място като участници на фондовия пазар
0.79 Mb. 10 pg.
преглед

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом