Документация

СъдържаниеСъдържание
Като търговски (стоков кредит) се определя това икономическо отношение, при което се отлага плащането на паричното задължение по повод реализацията на стоков продукт. Кредита е предимно в полза на купувача на стоката или услугата. 3
277.61 Kb. 3 pg.
преглед
За регистър булстатЗа регистър булстат
Чл. С този закон се урежда редът и начинът за единна регистрация в регистър булстат и за връзките на регистър булстат с други регистри и информационни системи
436.02 Kb. 3 pg.
преглед
Народно събраниеНародно събрание
Обн., Дв, бр. 103 от 1999 г.; Решение №2 на Конституционния съд от 30 март 2000 г бр. 29 от 2000 г.; изм и доп., бр. 63 от 2000 г и бр. 109 от 2001 г
0.79 Mb. 7 pg.
преглед
Общи положенияОбщи положения
Чл. (1) Този закон урежда условията и реда за одобряване, въвеждане в експлоатация, регистрации, отчитане и сервизно обслужване на фискалните устройства, техническите и функционалните изисквания към тях, както и отношенията, свързани с използването им
0.65 Mb. 5 pg.
преглед
Антикризисен план за българияАнтикризисен план за българия
За тази цел е необходимо: България да има план за минимизиране въздействието на кризата, както и план за посрещане на предизвикателствата на кризата при развитие на възможно най-песимистичния сценарий
107.7 Kb. 1 pg.
преглед
Кратък финансово търговски бизнес речник аКратък финансово търговски бизнес речник а
Абсолютна рента – поземлена рента, която се получава от всички участъци земя, независимо от плодородието и
0.78 Mb. 8 pg.
преглед
Наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружествоНаредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество
Приета с пмс №244 от 24. 11. 2000 г., обн., Дв, бр. 98 от 12. 2000 г., изм и доп., бр. 117 от 17. 12. 2002 г
103.21 Kb. 1 pg.
преглед
Нашият бизнес облекчения и стимули за хора с уврежданияНашият бизнес облекчения и стимули за хора с увреждания
По този начин хората с увреждания не само могат пълноценно да изявят своите професионални и творчески способности и да заживеят пълноценно, но и което съвсем не е на последно място по важност те ще се превърнат от ползватели на социални придобивки в реални данъкоплатци
197.39 Kb. 1 pg.
преглед
Версия за национални заинтересовани лицаВерсия за национални заинтересовани лица
Идентификация на бариери в мобилността и кариерното развитие на изследователите, възможни стъпки за тяхното отстраняване, услуги за мобилни изследователи и други видове институционална подкрепа
110.79 Kb. 1 pg.
преглед
Отговор на министъра на културата проф. Стефан Данаилов на парламентарен въпрос на народния представител г-жа Стела Банкова относно съдбата на старите къщи вОтговор на министъра на културата проф. Стефан Данаилов на парламентарен въпрос на народния представител г-жа Стела Банкова относно съдбата на старите къщи в
Вашето питане визира съдбата на “старите къщи в центъра на гр. Плевен”, които са декларирани от Националния институт за паметниците на културата и притежават такъв статут, съгласно чл. 12, т. 2 от Закона за паметниците на културата и музеите
40.06 Kb. 1 pg.
преглед
Роля на зелените сертификати при стимулиране използването на възобновяеми енергийни източнициРоля на зелените сертификати при стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници
Веи). Това се дължи основно на способността им за енергопроизводство, което не води до замърсяване на околната среда, зa създаване на заетост и осигуряване на местни ресурси. Съвременен механизми за стимулиране използването на веи е въвеждането на системата на зелените сертификати (ЗС)
162.51 Kb. 1 pg.
преглед
Взаимодействие университет – бизнес в условията на присъединяване на българия към есВзаимодействие университет – бизнес в условията на присъединяване на българия към ес
Изследването е ориентирано към проучване на няколко изключително важни елемента на икономиката на знанието
56.71 Kb. 1 pg.
преглед
Чл. 179 – Земеделски производители 03 чл. 180 – Ръководство на въздушното движениеЧл. 179 – Земеделски производители 03 чл. 180 – Ръководство на въздушното движение
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от зкпо. Приложението се попълва и подава само от данъчно задължените лица, които ползват преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава двадесет и втора от зкпо, като в тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна декларация (образец 1010)
58.47 Kb. 1 pg.
преглед
Република българияРепублика българия
В чл. 4, т. 23 накрая се поставя запетая и се добавя „с код по кн от 2207 10 00, ако е с алкохолно съдържание по обем не по-малко от 99%, и с код по кн 2207 20 00.”
75.23 Kb. 1 pg.
преглед
За определянето и администрирането на местните данъцитакси и цени на услуги на територията на община якорудаЗа определянето и администрирането на местните данъцитакси и цени на услуги на територията на община якоруда
Наредбата определя размера на данъците по ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени с змдт
0.88 Mb. 4 pg.
преглед

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом