Документация

И за да се произнесе,взе предвидИ за да се произнесе,взе предвид
Нап за осигуровки и данъци са в размер на 336 444. 79 лв.;че вземанията на дружеството са от френски партньор от 2005 год в размер на 2 986. 59 лв и отпуснат кредит на собственика от 8 800 лв
103.83 Kb. 1 pg.
преглед
Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации Документ за консултацияРамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации Документ за консултация
Целта на настоящата консултация е да прикани държавите-членки и заинтересованите страни да внесат коментари по приложението на Рамката на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации и във връзка с политиката за научни изследвания, развитие и иновации като цяло
310.43 Kb. 3 pg.
преглед
Републикабългари я народно събраниеРепубликабългари я народно събрание
Обн., Дв, бр. 112 от 1995 г.; изм и доп., бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 70, 93, 152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 67 и 69 от 1999 г., бр. 49 и 64 от 2000 г., бр. 25 и 34 от 2001 г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г и бр. 50, 86, 95 и 112 от 2003 г
235 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари я народно събраниеРепубликабългари я народно събрание
Обн., Дв, бр. 84 от 1999 г.; изм и доп., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., и бр. 28 от 2002 г
211.77 Kb. 1 pg.
преглед
Република българия четиридесет и първо народно събраниеРепублика българия четиридесет и първо народно събрание
Май 2009г., изм. Дв бр. 41 от 2 Юни 2009г., изм. Дв бр. 42 от 5 Юни 2009г., изм. Дв бр. 82 от 16 Октомври 2009г., изм. Дв бр. 103 от 29 Декември 2009г., изм. Дв бр. 54 от 16 Юли 2010г., изм. Дв бр. 97 от 10 Декември 2010г., изм. Дв бр. 35 от 3 Май 2011г., изм. Дв бр. 47 от 21 Юни 2011г
170.43 Kb. 1 pg.
преглед
Република българия министерство на околната среда и водитеРепублика българия министерство на околната среда и водите
Наредба №7 от 2003г за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации
1.18 Mb. 10 pg.
преглед
Наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондовеНаредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове
0.72 Mb. 6 pg.
преглед
Счетоводен модел за определяне доходността по банкови продуктиСчетоводен модел за определяне доходността по банкови продукти
Унсс, катедра “Счетоводство и анализ”, София 1700, Студентски град “Христо Ботев”, тел. (02) 6252-350, L
270.17 Kb. 1 pg.
преглед
Варненски свободен университет \"черноризец храбър\"Варненски свободен университет "черноризец храбър"
Генезис на икономическото познание. Основни школи. Предмет на оит. Микроикономика и макроикономика. Функции и методология на оит
61.9 Kb. 1 pg.
преглед
Вносът на преки чуждестранни инвестиции в българия не е само финансов проблемВносът на преки чуждестранни инвестиции в българия не е само финансов проблем
Пчи позволяват да се анализира единствено финансовият аспект на пчи. А те са много повече от паричен поток към една чужда икономика. За да се обхванат многостранно ефектите от пчи и преди всичко тяхното значение за националното производство и търговия, е необходима допълнителна система от показатели
141.79 Kb. 1 pg.
преглед
Най-добрите практики за оповестяване на кредитния рискНай-добрите практики за оповестяване на кредитния риск
Прозрачността в тази област е особено важна, тъй като слабото управление на кредитния риск и лошото качество на кредитите продължават да са основната причина за банковите фалити и за банковите кризи по света
361.1 Kb. 3 pg.
преглед
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета и сметната палата обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 гСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета и сметната палата обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 г
Ес в рамките на наличните бюджетни кредити и като се вземат предвид принципите на доброто финансово управление. В разпоредбата се предвижда държавите членки да си сътрудничат с Комисията, за да гарантират, че бюджетните кредити се използват в съответствие с тези принципи
433.85 Kb. 4 pg.
преглед
Fmias – \"Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия\" информационен бюлетин no. 2 – декември 2004Fmias – "Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия" информационен бюлетин no. 2 – декември 2004
Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия”
129.44 Kb. 1 pg.
преглед
Общи положенияОбщи положения
Чл. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с производството и потреблението на
1.08 Mb. 8 pg.
преглед
Председател петър беронПредседател петър берон
Има думата госпожа Чилова да представи доклада на Комисията по култура относно първо четене на Законопроекта за културното наследство
0.82 Mb. 8 pg.
преглед

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   8932
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом